Izveštaj sa XVIII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (19.03.2018. godine)

18.sednica 1

18.sednica 2 

I Z V E Š T A J
sa XVIII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac
(19.03.2018. godine)

Osamnaesta sednica Skupštine opštine Bački Petrovac održana je dana 19.03.2018. godine, sa početkom u 10,05 časova, na poziv predsednika Skupštine Jana Šulјana.
Sednici je prisustvovalo 27 odbornika Skupštine, i to: Jaroslav Danko, Zdeno Đivjak, Đura Govorčin, Branislav Kelečević, Kristina Kevenska, Ana Leginj, Andrea Mandač, Pavel Marčok, Dragica Pejković, Jarmila Pucovski, Veroslava Slјuka-Cerovski, Vesna Spevakova, Darko Stojanović, Jan Šulјan, Vlastislav Urbanček, Ondrej Fekete, Ana Huđanova, Pavel Žemberi, Miroslav Čeman, Tatjana Deman-Javornik, Gavra Govorčin, Milanko Kolarski, Branislav Kozarov, Aleksandra Kralik, Boris Brklјač, Srđan Ilijevski i Nemanja Pojužina.
Odbornik Darko Valenćik je opravdano izostao sa sednice, dok odbornici Jan Bohuš, Pavel Pagač i Spasoje Prodanov razloge svog izostanka nisu javili .
Sem odbornika XVIII sednici Skupštine opštine su prisustvovali: predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Jan Brna, sekretar Skupštine opštine Svetoslav Majera, načelnica Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Milina Labat, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Govorčin, pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac – Aleksandar Nakić, Predrag Bojanić, Radomir Zotović, pomoćnici predsednika Opštine Bački Petrovac - Jasna Šproh i Srđan Stojanović, službenici Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac - Ana Kunčak-Kovačević, Duško Lukač, Jan Tordaji, direktorka Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac dr Ana Boldocki-Ilić, v.d. direktorke Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac Ana Spevak, direktorka Muzeja vojvođanskih Slovaka Ana Seč-Pinćir, direktorka Slovačkog vojvođanskog pozorišta Viera Krstovska, direktorka Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac Bilјana Drakulić, direktorka Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac Zuzana Pašić, direktor Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac Jan Pavlis, direktorka Poslovnog i inovativnog centra, d.o.o. Bački Petrovac Jana Zabunov, direktor JKP „Progres“ Bački Petrovac Ljubomir Kabić, direktor JP za KSP „Komunalac“ Maglić Duško Ilić, komandir PS Bački Petrovac Vukašin Ivanišević, zamenik predsednice Saveta Mesne zajednice Maglić Želјko Bosančić, Ivana Ilić – predsednica Saveta za mlade SO-e Bački Petrovac, novinari: Katarina Gažova, iz slovačkog nedelјnika „Hlas ľudu“, Maria Lovreova iz TV „Petrovec“, Miroslav Hemela, iz Radio televizije Vojvodine – rubrika programa na slovačkom jeziku, Petar Dević predstavnik Opštinskog udruženja invalida rada, Juraj Mučaji predstavnik Opštinskog udruženja penzionera i Jan Brtka – predsednik Matice slovačke u Srbiji.
Na početku sednice predsednik Skupštine je pozdravio sve prisutne. Konstatovao je da sednici prisustvuje 27 odbornika SO-e, što je bio dovolјan broj za punovažno odlučivanje.
U nastavku, predsednik Skupštine je prezentirao sledeći predlog dnevnog reda:
- Usvajanje zapisnika sa XVII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održa-
na dana 22.12.2017. godine;

1. Razmatranje predloga te donošenje okvirnog Programa rada Skupštine opštine
Bački Petrovac za 2018. godinu;
2. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o uspostavlјanju saradnje između Op-
štine Bački Petrovac, Republika Srbija i Opštine Jeri, Kiparska Republika;
3. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepo-
kretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac;
4. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o određivanju naziva ulica i trgova
i obeležavanju zgrada kućnim brojevima;
5. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o utvrđivanju minimalne naknade za
tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog profesionalnog upravnika;
6. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o realizaciji budžeta jedinice lokalne
samouprave u delu planiranih rashoda za usluge socijalne zaštite za 2018. godinu;
7. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju Plana i programa rada Zdrav-
stvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2017. godinu;
b.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o finansijskom poslovanju Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine;
c.) Razmatranje Plana i programa rada Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2018. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
8. Razmatranje Izveštaja o radu Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački
Petrovac za 2017. godinu;
9. Razmatranje Izveštaja o radu Saveta za zdravlјe Opštine Bački Petrovac za 2017.
godinu;
10. Razmatranje Izveštaja o radu Saveta za rodnu ravnopravnost za 2017. godinu;
11. Razmatranje Izveštaja o radu Saveta za mlade Opštine Bački Petrovac za 2017.
godinu;
12. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
za 2017. godinu;
13. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu predsednika Opštine Bački Petrovac za
2017. godinu;
14. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Opštinske uprave Opštine Bački Petro-
vac za 2017. godinu;
15. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Pravobranilaštva Opštine Bački Petro-
vac za 2017. godinu;
16. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o delatnosti i Izveštaja o ostvarenom poslovnom rezultatu Slovačkog vojvođanskog pozorišta u Bačkom Petrovcu, u periodu od 01.01. do 31.12.2017. godine;
b.) Razmatranje Plana i programa Slovačkog vojvođanskog pozorišta u Bačkom Petrovcu za 2018. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
17. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Muzeja vojvo-
đanskih Slovaka za period 01.01. – 31.12.2017.;
b.) Razmatranje Plana i programa rada Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2018. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
18. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Izveštaja o ostvarenom finansijskom poslovanju Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2017. godinu;
b.) Razmatranje Plana i programa rada Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2018. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
19. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu;
b.) Razmatranje Plana rada Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
20. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu za 2017. godinu Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;
b.) Razmatranje i usvajanje Pregleda prihoda i rashoda Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za period 01.01.–31.12.2017. godine;
c.) Razmatranje Godišnjeg plana Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
21. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o finansijskom poslovanju Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za 2017. godinu;
22. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Poslovnog i inovativnog centra, d.o.o. Bački Petrovac za 2017. godinu;
23. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu;
b.) Razmatranje predloga te donošenje Godišnjeg plana rada Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu;
24. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o sufinansiranju i realizaciji projekata za ostvari-
vanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2017. godini;
25. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju JKP „Progres“ Bač-
ki Petrovac za 2017. godinu;
26. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i finansijskog izveštaja JP za KSP „Komunalac“ Maglić za 2017. godinu;
27. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu organa i Finansijskog izveštaja Mesne zajednice Bački Petrovac za 2017. godinu ;
b.) Razmatranje i usvajanje Plana rada Mesne zajednice Bački Petrovac za 2018. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
28. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i aktivnostima organa i Finansijskog iz-
veštaja o poslovanju Mesne zajednice Kulpin u periodu 01.01. – 31.12.2017. godine;
b.) Razmatranje i usvajanje Plana rada Mesne zajednice Kulpin za 2018. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
29. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o aktivnostima i Finansijskog izveštaja Mesne zajednice Gložan za 2017. godinu;
b.) Razmatranje i usvajanje Plana rada Mesne zajednice Gložan za 2018. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
30. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Mesne zajednice Maglić za 2017. godinu;
b.) Razmatranje i usvajanje Programa rada Mesne zajednice Maglić za 2018. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
31. Razmatranje Informacije o radu i stanju bezbednosti na području PS Bački Petrovac za 2017. godinu;
32. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju člana Komisije za planove;
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju novog člana Komisije za
planove;
33. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora
Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju novog člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;
34. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora
Osnovne škole „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu (Jan Slavka – predstavnik Nastavničkog veća);
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju novog člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu (Pavel Bažik – predstavnik Nastavničkog veća);
35. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o izmenama i dopunama Rešenja o postav-
lјanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac;
36. Razmatranje Izveštaja o realizaciji Programa korišćenja sredstava za finansiranje
unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu;
37. Odbornička pitanja.
38. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o organizaciji i radu organa Opštine Bač-
ki Petrovac u ratnom i vanrednom stanju (ISKLjUČENјE JAVNOSTI).

Usledilo je utvrđivanje predloženog dnevnog reda. Isti je utvrđen sa 24 glasa „ZA“.
Što se tiče zapisnika sa XVII sednice SO-e Bački Petrovac, isti je usvojen bez ikakvih primedbi odnosno dopuna sa 24 glasa „ZA“.
Okvirni Program rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2018. godinu je donet bez dodatnih obrazlaganja i rasprave sa 24 glasa „ZA“.
Nakon kratkog obrazlaganja predsednika Opštine Bački Petrovac, odbornici su bez rasprave doneli Odluku o uspostavlјanju saradnje između Opštine Bački Petrovac, Republika Srbija i Opštine Jeri, Kiparska Republika.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, predsednik SO-e je na zahtev odbornika prezentirao nekretnine koje se predlažu otuđiti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac. Usledila je rasprava, u kojoj su učestvovali odbornici Miroslav Čeman, Pavel Marčok i Dragica Pejković. Na postavlјena pitanja odgovore su dali Milina Labat i Srđan Simić. Na kraju rasprave sa 19 glasova „ZA“ doneta je Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac.
U vezi 4. tačke dnevnog reda, bez dodatnog obrazlaganja, vođena je duža rasprava u kojoj su učestvovali odbornici Miroslav Čeman i Pavel Marčok (imenovani je podneo usmeni amandman na član 4. stav 2. alineju 3. predloga Odluke). Na postavlјena pitanja odgovore i objašnjenja su dali Milina Labat i Srđan Simić a u raspravu su se uklјučili i Svetoslav Majera, Aleksandar Nakić i Jan Brna. Na kraju rasprave najpre je sa 23 glasa „ZA“ i 1 „PROTIV“ usvojen podneti amandman a nakon toga je sa 23 glasa „ZA“ i 1 „UZDRŽAN“ doneta Odluka o određivanju naziva ulica i trgova i obeležavanju zgrada kućnim brojevima.
Uvodno obrazloženje u vezi 5. tačke dnevnog reda je dao Duško Lukač, komunalni inspektor u Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac. Nakon kraće rasprave u kojoj je učešće uzeo odbornik Pavel Marčok, sa 26 glasova „ZA“ i 1 „PROTIV“, doneta je Odluka o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog profesionalnog upravnika.
Kraća uvodna obrazloženja predloga Odluke o realizaciji budžeta jedinice lokalne samouprave u delu planiranih rashoda za usluge socijalne zaštite za 2018. godinu su dali Dušan Govorčin i Srđan Simić. Nakon toga, bez rasprave, ova Odluka je doneta sa 27 glasova „ZA“.
Povodom 7. tačke dnevnog reda direktorka Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac je podrobno obrazložila Izveštaj o izvršenju plana i programa rada ove zdravstvene ustanove u 2017. godini, Izveštaj o finansijskom poslovanju Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine i Plan i program iste u 2018. godini. U kratkoj raspravi koja je usledila učestvovao je odbornik Miroslav Čeman. Prva dva izveštaja odbornici su usvojili sa 27 glasova „ZA“ a Plan i program je usvojen sa 26 glasova.
Usledila je pauza u radu Skupštine u trajanju od 35 minuta, u periodu od 12,00 do 12,35 časova.
U nastavku sednice, odbornici su bez dodatnih obrazlaganja i rasprave usvojili: Izveštaj o radu Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac za 2017. godinu; Izveštaj o radu Saveta za zdravlјe Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu; Izveštaj o radu Saveta za rodnu ravnopravnost za 2017. godinu; Izveštaj o radu Saveta za mlade Opštine Bački Petrovac za 2017.
godinu; Izveštaj o radu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu; Izveštaj o radu predsednika Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu, Izveštaj o radu Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu i Izveštaj o radu Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu.
Uz detalјnija uvodna obrazlaganja izvestilaca - Viere Krstovske, Anke Seč Pinćir, Ane Spevakove, Jana Pavlisa, Bilјane Drakulić, Zuzane Pašić i Jane Zabunov, odbornici su bez rasprave usvojili: Izveštaj o delatnosti i Izveštaj o ostvarenom poslovnom rezultatu Slovačkog vojvođanskog pozorišta u Bačkom Petrovcu, u periodu od 01.01. do 31.12.2017. godine; Plan i program Slovačkog vojvođanskog pozorišta u Bačkom Petrovcu za 2018. godinu; Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Muzeja vojvođanskih Slovaka za period 01.01. – 31.12.2017.; Plan i program rada Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2018. godinu; Izveštaj o radu i Izveštaj o ostvarenom finansijskom poslovanju Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2017. godinu; Plan i program rada Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2018. godinu; Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu; Plan rada Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu; Izveštaj o radu za 2017. godinu Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac; Pregled prihoda i rashoda Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za period 01.01.–31.12.2017. godine; Godišnji plan Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu; Izveštaj o finansijskom poslovanju Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za 2017. godinu i Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Poslovnog i inovativnog centra, d.o.o. Bački Petrovac za 2017. godinu.
Beza uvodnog obrazlaganja i bez rasprave odbornici su usvojili i Izveštaj o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu i Godišnji plan rada Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu.
Obrazloženje u vezi Izveštaja o sufinansiranju i realizaciji projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2017. godini je dao Dušan Govorčin. Izveštaj je usvojen bez rasprave sa 22 glasa „ZA“.
Nakon druge pauze u radu Skupštine (period od 13,49 do 14,14 časova) te nakon detalјnih uvodnih obrazlaganja Ljubomira Kabića i kratke rasprave u kojoj je učestvovao odbornik Pavel Marčok, usvojen je Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju JKP „Progres“ Bački Petrovac za 2017. godinu.
Duško Ilić je dao kraće obrazloženje u vezi 26. tačke dnevnog reda a nakon toga odbornici su bez rasprave usvojili Izveštaj o radu i finansijski izveštaj JP za KSP „Komunalac“ Maglić za 2017. godinu.
Što se tiče Izveštaja o radu organa i Finansijskog izveštaja Mesne zajednice Bački Petrovac za 2017. godinu i Plana rada Mesne zajednice Bački Petrovac za 2018. godinu, isti su usvojeni bez dodatnih obrazlaganja sa 25 odnosno 24 glasa „ZA“.
Povodom 28. tačke dnevnog reda bez uvodnih obrazlaganja te uz kraću raspravu, u kojoj je učestvovao odbornik Branislav Kozarov, usvojen je Izveštaj o radu i aktivnostima organa i Finansijski izveštaj o poslovanju Mesne zajednice Kulpin u periodu 01.01. – 31.12.2017. godine i Plan rada Mesne zajednice Kulpin za 2018. godinu.
Obrazloženje u vezi 29. tačke dnevnog reda je dao odbornik a ujedno i predsednik Saveta Mesne zajednice Gložan, Pavel Žemberi. U objedinjenoj raspravi koja je vođena u vezi ove tačke dnevnog reda, učestvovali su odbornici Ondrej Fekete i Ana Huđanova. Na kraju rasprave sa 23 glasa „ZA“ usvojen je Izveštaj o aktivnostima i Finansijski izveštaj Mesne zajednice Gložan za 2017. godinu i Plan rada Mesne zajednice Gložan za 2018. godinu.
Želјko Bosančić, zamenik predsednice Saveta Mesne zajednice Maglić je dao uvodno obrazloženje u vezi 30. tačke dnevnog reda. Pošto u otvorenoj raspravi nije bilo učesnika, odbornici su sa 21 glasom „ZA“, odnosno sa 24 glasa „ZA“ usvojili Izveštaj o radu Mesne zajednice Maglić za 2017. godinu i Program rada Mesne zajednice Maglić za 2018. godinu.
Informaciju o radu i stanju bezbednosti na području PS Bački Petrovac za 2017. godinu odbornici su usvojili bez dodatnih obrazlaganja i rasprave.
U vezi 32. tačke dnevnog reda, doneto je Rešenje o razrešenju člana Komisije za planove (Peter Benka, dipl. ing. građevinarstva iz Bačkog Petrovca) i Rešenje o imenovanju novog člana Komisije za planove (Milota Šušerski, dipl. ing. arhitekture iz Bačkog Petrovca).
Povodom 33. tačke dnevnog reda, doneto je Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac (Pavel Bovđiš iz Bačkog Petrovca – predstavnik lokalne samouprave) i Rešenje o imenovanju novog člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac (Zuzana Maglovska iz Bačkog Petrovca – predstavnica lokalne samouprave).
Bez dodatnog obrazlaganja i rasprave doneto je Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu (Jan Slavka iz Bačkog Petrovca – predstavnik Nastavničkog veća) i Rešenje o imenovanju novog člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu (Pavel Bažik iz Bačkog Petrovca – predstavnik Nastavničkog veća).
Sa 25 glasova „ZA“ doneto je Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o postavlјanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac (major Aleksandar Mandžić, oficir za civilno-vojnu saradnju 1. brigade KoV, Novi Sad).
Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu od strane odbornika je primlјen k znanju bez rasprave.
U vezi tačke 37. - „ Odbornička pitanja“ odbornik Pavel Marčok je izvršnoj vlasti opštine uputio apel u vezi pešačkih prelaza kod Osnovne škole u Bačkom Petrovcu a takođe dao je i predlog u vezi olakšanja legalizacije nelegalno izgrađenih objekata u Opštini Bački Petrovac a što se tiče penzionera i nezaposlenih građana. Odbornica Ana Leginj je uputila kritiku odbornicama i odbornicima SO-e zbog neučestvovanja u dvodnevnom trening seminaru organizovanom od strane Saveta za rodnu ravnopravnost – „Odnosi sa javnošću u lokalnoj samoupravi“.
Razmatranje tačke 38. je održano bez prisustva javnosti. Nakon kraćeg obrazlaganja datog od strane Jana Tordajia, savetnika za odbranu, odbornici su sa 23 glasa „ZA“ doneli Odluku o organizaciji i radu organa Opštine Bački Petrovac u ratnom i vanrednom stanju.
Ovom tačkom je XVIII sednica Skupštine opštine Bački Petrovac zaklјučena u 16,03 časova.

 

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика