O B A V E Š T E NJ E o objavljivanju zahteva za davanje saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama cenovnika JKP „Komunalac“ Bački Petrovac

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o komunalnim delatnostima („Sl. glasnik RS“, br. 88/2011 ,104/2016 i 95/2018) o b j a v lj u j e s e zahtev za davanje saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama cenovnika JKP „Komunalac“ Bački Petrovac.
Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac će doneti odluku povodom podnetog zahteva vršioca komunalnih delatnosti, nakon isteka roka od 15 dana od dana objavljivanja istog.
Ovo obaveštenje, zahtev vršioca komunalnih delatnosti i Odluka o izmenama i dopunama cenovnika JKP „Komunalac“ Bački Petrovac sa obrazloženjem , objavljuje se na oglasnoj tabli u sedištu Opštine Bački Petrovac, u Bačkom Petrovcu, ul. Kolarova br. 6, kao i u elektronskom obliku na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac www.backipetrovac.rs.

 

SEKRETAR OPŠTINSKOG VEĆA
Kristina Benka Stojisavljević, master prav. s.r
Preuzimanje: Odluka o izmenama i dopunama cenovnika JKP „Komunalac“ Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика