OGLAS za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije

 

y.png

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Bački Petrovac
OPŠTINSKO VEĆE
Komisija za davanje u zakup, otuđenje
i pribavljanje nepokretnosti u
javnu svojinu Opštine Bački Petrovac
Broj: 46- 4/2022-05
Dana: 12.04.2022. godine
Bački Petrovac

Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac, Komisija za davanje u zakup, otuđenje i pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac, na osnovu člana 3. Odluke o uslovima i postupku sprovođenja pribavljanja i otuđenja neposrednom pogodbom, kao i davanja u zakup, pribavljanja i otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac putem javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Službeni list opštine Bački Petrovac“, br. 4/14) i člana 3. Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac br. 011-5/2022-02 od 07.04.2022. godine ( „Službeni list Opštine Bački Petrovac“ br. 8/2022), dana 12.04.2022. godine raspisuje

O G L A S
za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac
u postupku javnog nadmetanja – licitacije

1. Raspisuje se Oglas za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije, po tržišnim uslovima, i to sledećih nepokretnosti:

Ред. бр.

Подаци о непокретности

из јавних књига о непокретностима

Адреса

Површина

Почетна цена

1.

Грађевинско земљиште, њива у селу, у Кулпину ул. Триглавска, укупне површине 8 а 33 м2, које се налази на парцели бр.578/8  уписано у зкњ. ул. бр.4390 КО Кулпин

Кулпин, ул.Триглавска

8 а 33 м2

2.500,00 евра у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан уплате

2.

Грађевинско земљиште, њива у селу,  у Кулпину ул. Триглавска, укупне површине 8 а 33 м2, које се налази на парцели бр.578/9 уписан у зкњ. ул. бр. 4390 КО Кулпин

Кулпин, ул.Триглавска

8 а 33 м2

2.500,00 евра у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан уплате

 

2. Uvid u dokumentaciju: grafički pregled nepokretnosti, akt o vlasništvu, kao i pregled nepokretnosti koje su predmet otuđenja, može se izvršiti u Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac, Bački Petrovac, Kolarova 6, svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 časova. Kontakt osoba: Milena Krstić, telefon:  021/780-378, lokal 219. 

        Zainteresovani ponuđači mogu razgledati nepokretnosti sve do dana održavanja javne prodaje.

 

3. Ponuđeni iznos cene za otuđenu nepokretnost mora biti izražen u evrima i mora biti veći od početnog iznosa iz javnog oglasa. Licitacioni korak u postupku javnog nadmetanja iznosi 50 evra. Plaćanje se vrši odjednom, u roku od osam dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

 

4. Za učešće u postupku javnog nadmetanja-licitacije se utvrđuje depozit u iznosu od 20% od početne cene nepokretnosti, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan uplate. Na usmenom javnom nadmetanju mogu učestvovati samo lica koja su položila depozit.

 

5. Kriterijumi za izbor najpovoljnijeg ponuđača: Nepokretnost se otuđuje učesniku koji je ponudio najvišu cenu za otuđenje nepokretnosti.

 

6. Učesnici u postupku javnog nadmetanja mogu biti pravna i fizička lica, koji su redovno izmirili obaveze prema budžetu Opštine Bački Petrovac.

 

7. Prijave se podnose za svaku nepokretnost posebno - na posebnom obrascu za svaku nepokretnost i uz poseban dokaz o uplati depozita. Obrazac prijave se može preuzeti u pisarnici Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, ili skinuti sa zvanične internet prezentacije Opštine Bački Petrovac.

 

8.  Prijava za javno nadmetanje za svaku nepokretnost mora da sadrži:

1. za fizička lica: ime i prezime, JMBG i adresu stanovanja

2. za preduzetnike i pravna lica: poslovno ime, matični broj i PIB, sedište, potpis ovlašćenog lica i pečat.

3. redni broj nepokretnosti koja se licitira označen u Oglasu.

 

9.  Uz prijavu za javno nadmetanje se dostavlja:

1. dokaz o uplaćenom depozitu u visini 20% od početne cene nepokretnosti, koji se uplaćuje na žiro račun broj: 840-776804-44, broj modela: 97, poziv na broj: 59-207, svrha uplate: Uplata depozita, primalac: Opština Bački Petrovac

2. uredno ovlašćenje za zastupanje,

3. za fizička lica fotokopija lične karte,

4. za pravna lica rešenje o upisu u registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar,

5. uverenje lokalne poreske administracije da je ponuđač izmirio lokalne poreske obaveze prema budžetu Opštine Bački Petrovac.

 

10. Adresa za dostavljanje: Prijava se podnosi u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za pribavljanje nepokretnosti iz javne svojine u postupku javnog nadmetanja“ i vidnom napomenom „NE OTVARATI“, na adresu: Opština Bački Petrovac, Kolarova 6, 21470 Bački Petrovac uz naznaku „Za Komisiju za davanje u zakup, otuđenje i pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu  Opštine Bački Petrovac“. Prijava se šalje poštom preporučeno a može se predati i lično na šalteru pisarnice u uslužnom centru Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac u prizemlju zgrade Opštine Bački Petrovac, koja se nalazi na navedenoj adresi.

11. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana oglašavanja, odnosno do 16.05.2022. godine do 12,00 časova. Neblagovremena, odnosno nepotpuna prijava će se odbaciti.

12. Javno nadmetanje-licitacija prijavljenih kandidata će se sprovesti 17.05.2022. godine, u maloj sali zgrade Opštine Bački Petrovac, Kolarova 6, Bački Petrovac, sa početkom u 11,00 časova.
Postupak prikupljanja ponuda javnim oglasom smatra se uspelim ako je prispela bar jedna uredna i blagovremena ponuda.

13. Rok za povraćaj depozita učesnicima koji nisu uspeli u postupku javnog nadmetanja: Učesniku u postupku koji je ponudio najviši iznos cene za otuđenje nepokretnosti zadržava se uplaćeni depozit do potpisivanja kupoprodajnog ugovora i uračunava se u kupoprodajnu cenu. Učesniku u postupku koji ne ponudi najviši iznos cene, depozit za učešće će se vratiti najkasnije u roku od 5 dana od dana sprovođenja postupka javnog nadmetanja. Ponuđač - učesnik u postupku koji ne uplati kupoprodajnu cenu u roku utvrđenim kupoprodajnim ugovorom, ili u roku od 30 dana od dana donošenja rešenja o otuđenju nepokretnosti ne pristupi zaključenju kupoprodajnog ugovora, gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita.

 

14. Oglas će se objaviti dana 15.04.2022. godine u dnevnom listu „Dnevnik“, kao i na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Bački Petrovac.

 

OBRAZAC PRIJAVE

PREDSEDNIK KOMISIJE
Srđan Stojanović

 

izbori2022

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

vakcina19

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика