OBAVEŠTENјE ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNјIH ŠKOLA I STUDENTE IZ OPŠTINE BAČKI PETROVAC

Obaveštavaju se učenici i studenti iz opštine Bački Petrovac da će od 30.08.2023. godine početi prijem zahteva za regresiranje dela troškova mesečne autobuske karte od mesta stanovanja do mesta škole odnosno visokoškolske ustanove.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA OSTVARIVANјE PRAVA NA REGRESIRANјE MESEČNE AUTOBUSKE KARTE :

1.  zahtev i izjava u skladu sa odredbama člana 103. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku preuzimaju se u Odelјenju za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove, šalter br. 2, Ul. Kolarova 6, Bački Petrovac, od 30.08.2023. godine,

2.  potvrda od škole, ORIGINAL, da učenik redovno pohađa školu,

3.  potvrda sa fakulteta, ORIGINAL, da je student redovno upisao godinu studija i da se školuje o trošku budžeta,

4.  fotokopija mesečne autobuske karte,

5.  fotokopija dokumenta odnosno očitan biometrijski dokumenat koji dokazuje identitet učenika odnosno studenta (zdravstvena kartica, lična   karta ili izvod iz MKR),

6.  fotokopija kartice tekućeg računa korisnika, roditelјa odnosno staratelјa.

Priznavaće se samo zahtevi sa kompletno podnetom dokumentacijom!

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика