Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
P r e d s e d n i k
Broj: 016-3/14-2019-02/3
Dana: 10.05.2019. godine
Bački Petrovac

 

Obaveštenje o otpočinjanju rada na pripremi
opštih akata Opštine Bački Petrovac

 

Na osnovu člana 150. a u skladu sa članom 101. Statuta Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 3/2019), obaveštava se javnost Opštine Bački Petrovac da je otpočeo rad na pripremi sledećih opštih akata opštine:

- Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac, i
- Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji Opštine Bački Petrovac.

Služba Skupštine opštine i Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac pripremila je
radnu verziju teksta nacrta Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac i Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji Opštine Bački Petrovac.

Radne verzije navedenih opštih akata su upućene odbornicima Skupštine opštine Bački Petrovac i Savetima mesnih zajednica sa teritorije Opštine Bački Petrovac na javnu raspravu radi davanja predloga, sugestija i mišlјenja i to u periodu od 10.05.2019. do 31.05.2019. godine.

Sa radnom verzijom nacrta navedenih opštih akata Opštine Bački Petrovac javnost se može upoznati u Službi Skupštine opštine i Opštinskog veća.


P R E D S E D N I K
SKUPŠTINE OPŠTINE

dr Jan Šulјan, s.r.

 

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih