Izveštaj sa 106. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb opstine vestiDana 12.12.2019. godine održana je 106. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić. Sa sednice su odsustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Karol Verle i Milan Anušjak.

Zapisnik je vodio sekretar Skupštine Opštine Bački Petrovac Rastislav Labat.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i pomoćnik predsednika opštine za komunalne delatnosti Jasna Šproh, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Rašeta, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić i pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci.
Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je usvojen sledeći dopunjen

 

D N E V N I  R E D

 

- Razmatranje i usvajanje zapisnika sa:
a) 101. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 22.11.2019. godine;
b) 102. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 26.11.2019. godine;
v) 103. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 28.11.2019 godine;
g) 104. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 29.11.2019. godine;
d) 105. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 09.12.2019. godine.

1. Razmatranje Programa poslovanja za 2020. godinu i trogodišnjeg programa poslovanja za period 2020-2022. godine JKP „Progres“ Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog;
2. Razmatranje Trogodišnjeg programa poslovanja za 2020. 2021 i 2022. godinu JKP Komunalac Maglić, te donošenje zaklјučka povodom istog;
3. Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić, te donošenje zaklјučka povodom istog;
4. Razmatranje Zahteva Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin za dopunu finansijskog plana za 2020. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
5. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu;
6. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o komunalnom inspekcijskom nazoru;
7. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o izmeni odluke o komunalnim delatnostima;
8. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o osnivanju DOO „Regionalni inovativni centar Bački Petrovac“ Bački Petrovac;
9. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac;
10. Razmatranje Izveštaja o sprovedenom postupku javnog nadmetanja povodom Oglasa za otuđenje pokretne stvari – vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije, te donošenje Rešenja o otuđenju pokretne stvari-vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac;
11. Razmatranje predloga i donošenje Programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu;
12. Razmatranje predloga i donošenje drugostepenog rešenja povodom žalbe Jakuš Ane iz Gložana protiv rešenja Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, Odelјenje za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove br. 553-6-21/2019-03 od 15-10.2019. godine;
13. Razmatranje Molbe Zdravstvene ustanove Dom Zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za odobrenje sredstava za popravku RTG aparata, te odlučivanje povodom istog;
14. Razmatranje predloga Predugovora o kupovini mnjača - kudelјare u Bačkom Petrovcu;
15. Pitanja i predlozi.

Najpre su usvojeni zapisnici sa 101. 102. 103. 104. i 105. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, nakon čega se prešlo na razmatranje tačaka dnevnog reda.
Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, donet je Zaklјučak kojim se prihvata Program poslovanja za 2020. godinu i trogodišnji program poslovanja za period 2020-2022. godine JKP „Progres“ Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i davanje saglasnosti.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, donet je Zaklјučak kojim se prihvata Trogodišnji program poslovanja za 2020. 2021 i 2022. godinu JKP Komunalac Maglić i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i davanje saglasnosti.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, donet je Zaklјučak kojim se prihvata predlog Rešenja o razrešenju direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, donet je Zaklјučak kojim se usvaja Zahtev Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin za dopunu finansijskog plana za 2020. godinu br. 333/2019 od 09.12.2019. godine i ujedno nalaže Odelјenju za budžet, finansije i poresku administraciju da se u budžetu Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu planiraju sredstva u visini od 500.000,00 dinara za potrebe finansiranja usluga bezbednosne službe u OŠ „Jan Amos Komenski“ Kulpin za period 01.01. – 31.12.2019. godine.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, donet je Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 6. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, donet je Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o komunalnom inspekcijskom nazoru i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 7. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, donet je Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o izmeni Odluke o komunalnim delatnostima i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 8. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, donet je Zalјjučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o osnivanju DOO „Regionalni inovativni centar Bački Petrovac“ Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 9. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, donet je Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 10. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, donet je Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o sprovedenom postupku javnog nadmetanja povodom Oglasa za otuđenje pokretne stvari – vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije br. 46-42-1/2019-05 od 05.12.2019. godine.
Povodom 11. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, donet je Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu.
Povodom 12. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, doneto je Rešenje kojim se usvaja žalba, poništava se Rešenje Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove broj: 553-6-21/2019-03 od 15.10.2019. godine, i priznaje se pravo na regresiranje troškova celodnevnog boravka u visini učešća korisnika u ceni usluge za dete Petra Jakuš, upisano u predškolsku ustanovu Včielka Bački Petrovac odelјenje u Gložanu.
Povodom 13. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, donet je Zaklјučak kojim se dostavlјa Molba Zdravstvene ustanove Dom Zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za odobrenje sredstava za popravku RTG aparata br. 596/19 od 11.12.2019. godine Odelјenju za budžet, finansije i poresku administraciju Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, radi stručne obrade molbe za potrebe odlučivanja Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac povodom iste.
Povodom 14. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, donet je Zaklјučak kojim se prihvata predlog Predugovora o kupovini mnjača - kudelјare u Bačkom Petrovcu, u predloženom tekstu, i ujedno se nalaže Službi Skupštine opštine i Opštinskog veća Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac da bez odlaganja dostavi predlog Predugovora o kupovini mnjača - kudelјare u Bačkom Petrovcu, njegovoj vlasnici Katarini Đemrovski, na uvid.
Povodom 15. tačke dnevnog reda, vodila se kratka diskusija u vezi preselјenja poslovanja firme Stampplast iz Bačkog Petrovca.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Srđan Simić se zahvalio prisutnim na saradnji i zaklјučio sednicu u 10,20 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика