Izveštaj sa 2. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

 

Predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić je za 07.07.2016. godine sazvao 2. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Simić Srđan, zamenik predsednika Opštine Brna Jan i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac- Nakić Aleksandar, Jan Meleg, Zotović Radomir, Bojanić Predrag,Anušjak Milan, Werle Karol i Tatjana Zabunov.

Na početku sednice utvrđen je sledeći:

Dnevni red:                            

- usvajanje zapisnika sa 1.sednice Opštinskog veća

1. Razmatranje i usvajnje Odluke o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2016.godinu,

2. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac,

3. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o kratkoročnom zaduživanju Opštine Bački Petrovac,

4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i aktivnostima organa u 2015.godini, Finansijskog Izveštaja o poslovanju u periodu 01.01-31.12.2015, Plana rada za 2016.godinu i Finansijskog plana za 2016.godinu Mesne zajednice Kulpin,

5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu za 2015.godinu, Finansijskog izveštaja za 2015.godinu, Plana rada i Finansijskog plana za 2016.godinu Mesne zajednice Gložan,

6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i finansijskog poslovanja za 2015.godinu i Program rada za 2016.godinu Mesne zajednice Maglić,

7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja za period od 01.01.2016.godine do 31.05.2016.godine i Planiranih investicija sa programom poslovanja preduzeća za 2016.godinu JKP „Progres“ Bački Petrovac,

8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu za period od 01.01.2016.godine do 31.05.2016.godine, Prihoda i razhoda za period od 01.01.2016.godine do 31.05.2016.godine, Programa poslovanja za 2016.godinu i Programa planiranih investicija i radova na održavanju JP za KSP „Komunalac“ Maglić,

9. Razmatranje usvajanje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja do 31.05.2016.godine i plan investicija i radova sa procenom realizacije JP „Direkcije za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac,

10. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja za period 01.01-31.05.2016 godine i Programa planiranih investicija i radova na održavanju sa procenom realizacije istih Zdravstvene ustanove Dom zdravlja“ Bački Petrovac“ Bački Petrovac,

11. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu za 2016.godinu u periodu od 01.01.2016.godine – 31.05.2016.godine i Skraćenog finansijskog izveštaja od 01.01 – 31.05.2016.godine Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,

12. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu za period od 01.01 – 31.05.2016.godine i Finansijskog izveštaja do 31.05.2016.godine Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac,

13. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu do 31.05.2016.godine, Finansijskog izveštaja do 31.05.2016.godine i pregleda aktivnosti od 01.01.-31.05.2016.godine Muzeja vojvođanskih slovaka,

14. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu do 31.05.2016.godine, Finansijskog izveštaja do 31.05.2016.godine Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac,

15. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu za radnu 2015/2016 godinu i izveštaju o ostvarenim prihodima i izvršenim razhodima i izdacima u periodu od 01.01. – 31.05.2016 godine PU „Včielka“ Bački Petrovac,

16. Razmatranje i donošenje Rešenja o prenosu prava korišćenja na građevinskoj parceli broj 6360/15 potes Sejke na korisnika Opštinu Bački Petrovac,

17. Razmatranje Informacije o privatizaciji ustanove Informativni centar – radio Petrovac, Bački Petrovac,

18. Razmatranje dopisa u vezi mesnog samodoprinosa Pravobranioca opštine Bački Petrovac.

Nakon što je usvojen zapisnik sa 1.sednice Opštinskog veća  utvrđen je i predlog Odluke o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2016.godinu, predlog Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac  i predlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Opštine Bački Petrovac te su isti prosleđeni Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje. Takođe su usvojeni  Izveštaj o radu i aktivnostima organa u 2015.godini, Finansijski Izveštaj o poslovanju u periodu 01.01-31.12.2015, Plan rada za 2016.godinu i Finansijski plan za 2016.godinu Mesne zajednice Kulpin, Izveštaj o radu za 2015.godinu, Finansijski izveštaj za 2015.godinu, Plan rada i Finansijski plan za 2016.godinu Mesne zajednice Gložan i Izveštaj o radu i finansijski izveštaj poslovanja za 2015.godinu i Program rada za 2016.godinu Mesne zajednice Maglić, i isti prosleđeni Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje .Nakon toga su članovi opštinskog veća razmatrali petomesečni Izveštaj o radu  i Finansijski  izveštaj za period od 01.01.2016 godine i Planirane investicije sa programom poslovanja preduzeća za 2016 godinu JKP “Progres”Bački Petrovac i konstatovali da nisu zadovoljni  stanjem u JKP „Progres“ Bački Petrovac, pre svega stepenom realizacije i vođenjem investicija kanalizacije , zatim stanjem na vodovodu kao i komunalnim delatnostima u koje spadaju održavanje javnih i zelenih površina i održavanje puteva i predložili razrešenje članova Nadzornog odbora i imenovanje novih članova Nadzornog odbora JKP “Progres” Bački Petrovac.Nakon toga su razmatrali petomesečni Izveštaj o radu za period od 01.01.2016. do 31.05.2016.godine, Prihode i razhode za period od 01.01.-31.05.2016.godine, Program poslovanja za 2016.godinu i Program planiranih investicija i radova na održavanju JP za KSP “Komunalac“ Maglić i predložili razrešenje članova Nadzornog odbora i imenovanje novih članova Nadzornog odbora JP za KSP “Komunalac“ Maglić kako bi se izmenio odnosno unapredio način rada poslovanja ovog preduzeća. Takođe je razmatran petomesečni Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj do 31.05.2016.godine i Plan investicija i radova sa procenom realizacije JP „Direkcije za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac a  predlaženo je razrešenje članova Nadzornog odbora i imenovanje novih članovi Nadzornog odbora JP „Direkcije za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac. Nakon toga su se članovi opštinskog veća upoznali sa Finansijskim izveštajem za period od 01.01. – 31.05.2016 godine i Programom planiranih investicija i radova na odžavanju sa procenom realizacije istih Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bački Petrovac. Nadalje je razmatran petomesečni Izveštaj o radu za 2016.godinu u periodu od 01.01.2016.godine – 31.05.2016.godine i Skraćeni finansijski izveštaj od 01.01 – 31.05.2016.godine Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac te je jednoglasno donet zaključak kojim se predlaže da se zbog unapređenja rada Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac razreše članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora i imenuju novi članovi Upravnog i Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac. Dalje su članovi opštinskog veća razmatrali i prihvatili petomesečne Izveštaje o radu i Finansijske izveštaje za period od 01.01.-31.01.2016.godine i to Biblioteke “Štefan Homola” Bački Petrovac, Muzeja vojvođanskih slovaka, Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac i PU “Včielka”Bački Petrovac. Doneto je jednoglasno Rešenje o prenosu prava korišćenja na građevinskoj parceli broj 6360/15 potes Sejke na korisnika Opštinu Bački Petrovac. Članovi opštinskog veća tražili su dopunu Informacije o privatizaciji ustanove Informativni centar – radio Petrovac, Bački Petrovac za sledeću sednicu i primili k znanju Informaciju koju je u vezi mesnog samodoprinosa podneo Pravobranilac opštine Bački Petrovac.

 Predsednik opštine Srđan Simić je 2. sednicu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac zaključio 07.jula 2016. godine u 15,30h.

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика