Izveštaj sa 53. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.png

Dana 22.12.2021. godine održana je 53. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 10,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.
Na sednici su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić,Mihal Hatalja,Gavra Govorčin, Ondrej Boviđiš i Srđan Stojanović.

 

Opravdano odsutna: Jana Zabunov;
Zapisnik je vodio: Dušan Rašeta – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i:načelnica Opštinske uprave Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac odeljenja za opštu upravu, društvene službe, opšte i zajedničke poslove Predrag Bojanić i rukovodilac odeljenja za budžet,finansije i poresku administraciju Milena Nišić, rukovodilac odeljenja za privredu,urbanizam i komunalno stambembene i inspekcijske poslove Duško Lukač, opštinski pravobranilac Vladislav Tarnoci.
Sednicu je otvorila Jasna Šproh, koja je sve prisutne pozdravila, nakon čega je usvojen sledeći

 

D n e v n i  r e d

1. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o odobrenju isplate duga Zdravstvene ustanve „Dom zdravlja Bački Petrovac“;


2. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o određivanju lokacije za recikolažna dvorišta;


3. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Kadrovskog plana Opštinske uprave i Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu;


4. Razamtranje zahteva ze davanje sasglasnosti za zaključenje pojedinačnog ugovora sa Zima Katarinom, te donošenje Zaključka povodom istog;


5. Razmatranje predloga za izdavanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac(fiskulturna sala u školi)van postupka javnog nadmetanja, odnosno prikupljanja pismenih ponuda-Oš Jana Čajak Bački Petrovac, te donošenje zaključka povodom istog;


6. Razmatranje predloga za izdavanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac(fiskulturna sala u školi)van postupka javnog nadmetanja, odnosno prikupljanja pismenih ponuda-Oš Jozef Marčok Dragutin-Gložan, te donošenje zaključka povodom istog;


7. Razmatranje predloga za izdavanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac(fiskulturna sala u školi)van postupka javnog nadmetanja, odnosno prikupljanja pismenih ponuda-Oš Jan Amos Komenski-Kulpin, te donošenje zaključka povodom istog;


8. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o promeni aproprijacije ;


9. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (OŠ Jan Čajak);


10. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve(manifestacije);


11. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve(zakup vodenog zemljišta);


12. Razmatranje zahteva Slovačkog vojvođanskog pozorišta br:191,od dana 20.12.2021.godine za davanje saglasnosti na pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mesta, te donošenje zaključka povodom istog;


13. Razmatranje Izveštaj o Komasaciji u K.O. Bački Petrovac, te dodšenje zaključka povodom istog;


14. Razmatranje nacrta te utvrđivanje predloga Odluke o izmeni odluke o komunalnim delatnostima;


15. Razmatranje predloga te dodošenje Rešenja o izmeni i dopuni Rešenja za izradu, implementaciju i monitoring LAP-a za obrazovanje Roma Opštine Bački Petrovac.

 

16. Pitanja i predlozi;

 

Povodom 1. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o odobrenju isplate duga Zdravstvene ustanove „Dom
zdravlja Bački Petrovac“. Odobrava se isplata iznosa od 3.232.118,23 dinara zaostalog duga apoteke „Doma zdravlja“ Bački Petrovac, prema privrednom društvu „VELEFARM INVEST“ d.o.o. u stečaju, ulica Nušićeva broj 16, Beograd na ime dospele zakonske zatezne kamate.

Povodom 2. tačke dnevnog reda, doneto je Rešenje o određivanju lokacije za izgradnju reciklažnog dvorišta na teritoriji Opštine Bački Petrovac, u katastarskoj opštini Bački Petrovac, u potesu Sejke, na sledećim katastarskim parcelama:
6827/1 njiva 2 klase u površini od 0 ha 16 ari 47 m2
6827/3 njiva 2 klase u površini od 0 ha 12 ari 62 m2
6828/1 njiva 2 klase u površini od 0 ha 14 ari 67 m2
6929/1 njiva 2 klase u površini od 0 ha 02 ari 01 m2
Povodom 3. tačke dnevnog reda, jednoglasno je donet je Zaključak, kojim se utvrđuje predlog Kadrovsog plana Opštinske uprave i pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i davanje saglasnosti.
Povodom 4. tačke dnevnog reda donet je Zaključak Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac n e d a j e saglasnot OŠ“Jozef Marčok Dragutin“ Gložan broj 31/1/2021 od 14.12.2021. godine za zaključenje pojedinačnog ugovora sa Zima Katarinom vezano za isplatu dodatnih troškova za dolazak i odlazak sa rada iz razloga što je Zima Katarina pokrenula parnični postupak protiv OŠ“Jozef Marčok Dragutin“ Gložan a što je suprotno članu 7. alinea 5. Protokola o poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih u obrazovnim ustanovama i predsškolskoj ustanovi na neritoriji opštini Bački Petrovac, kao i ustanova kulture, opštinske uprave i mesnih zajednica Opštine Bački Petrovac priznavanjem dodatnih troškova za dolazak i odlazak sa rada.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, jednoglasno je donet Zaključak, kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac d a j e s a g l a s n o s t za izdavanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac(fiskulturna sala u školi)van postupka javnog nadmetanja, odnosno prikupljanja pismenih ponuda u skladu sa uslovima iz predloga OŠ “Jan Čajak“ Bački Petrovac broj 650 od 14.12.2021. godine.
Povodom 6. tačke dnevnog reda, donet je Zaključak, kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac d a j e s a g l a s n o s t za izdavanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac(fiskulturna sala u školi)van postupka javnog nadmetanja, odnosno prikupljanja pismenih ponuda u skladu sa uslovima iz predloga OŠ „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan broj 35/2021 od 14.12.2021. godine.
Povodom 7. tačke dnevnog reda, donet je zaključak, kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac d a j e s a g l a s n o s t za izdavanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac(fiskulturna sala u školi)van postupka javnog nadmetanja, odnosno prikupljanja pismenih ponuda u skladu sa uslovima iz predloga OŠ“Jan Amos Komenski“ Kulpin broj 336/2021 od 15.12.2021. godine.
Povodom 8. tačke dnevnog reda, doneto je

R E Š E NJ E
O POVEĆANJU APROPRIJACIJE

1. Na osnovu Zaključka vlade i izvršenog nenamenskog transfera na račun za uplatu javnih prihoda (dana 10. decembra 2021. godine je na račun: 733151 – nenamenski transfer od Republike u korist nivoa opštine uplaćeno 20.000.000,00 dinara), izvor finansiranja: 07 – Transferi od drugih nivoa vlasti, program: 0602 – Opšte usluge lokalne samouprave, programska aktivnost: 0001 – Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština, proširuje se i povećava pozicija 55/0, ekonomska klasifikacija: 485 – naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa, za iznos od 20.000.000,00 dinara.

2. O realizaciji ovog rešenja staraće se Odeljenje za budžet, finansije i poresku
administraciju Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac.

 

 Povodom 9.tačke dnevnog reda, doneto je

R E Š E NJ E
O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE

1. Iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu razdeo 5, glava 00, program 15 - Opšte usluge lokalne samouprave, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 39/0, ekonomska klasifikacija 499000 - sredstva rezerve o d o b r a v a s e upotreba sredstava u iznosu 270.000,00 dinara, za povećavanje pozicije 131/0, program 09 – Osnovno obrazovanje i vaspitanje, programska aktivnost: 2002-0001 – Funkcionisanje osnovnih škola, ekonomska klasifikacija 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti (4212 - Energetske usluge) za iznos od 270.000,00 dinara, radi izmirenja obaveze za energetske usluge OŠ Jan Čajak Bački Petrovac.

 

Povodom 10. tačke dnevnog reda, doneto je:

 R E Š E NJ E
O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE

1. Iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 - programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 39/0, ekonomska klasifikacija 499000 - Tekuća budžetska rezerva o d o b r a v a s e upotreba sredstava u iznosu 950.000,00 dinara, za povećanje pozicije 126, program: 13 – Razvoj kulture i informisanja, programska aktivnost: 1201-0002 – Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva, ekonomska klasifikacija 424 – specijalizovane usluge (4242 - usluge obrazovanja, kulture i sporta) za iznos od 950.000,00 dinara za obezbeđivanje sredstava za održavanje manifestacija.

 

Povodom 11. tačke dnevnog reda, doneto je:

 


R E Š E NJ E
O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE

1. Iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 - programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 39/0, ekonomska klasifikacija 499000 - Tekuća budžetska rezerva o d o b r a v a s e upotreba sredstava u iznosu 519.000,00 dinara, za povećanje pozicije 47/0, program: 15 – Opšte usluge lokalne samouprave, programska aktivnost: 0602-0001 – Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština, ekonomska klasifikacija 421 – Stalni troškovi (4216- Zakup imovine i opreme) za iznos od 519.000,00 dinara za obezbeđivanje sredstava za zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji AP Vojvodine.

Povodom 12. tačke dnevnog reda, donet je Zaključak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac d a j e s a g l a s n o s t na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mesta „Slovenske vojvodinske divadlo“- Slovačko vojvođansko pozorište, broj 191 od dana 20.12.2021. godine.
Povodom 13. tačke dnevnog reda, jednoglasno je donet Zaključak kojim se P r i h v a t a Izveštaj o postupku komasacije u k.o. Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Za izvestioca na sednici Skupštine Opštine Bački Petrovac povodom ovog pitanja određuje se predsednica Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac, Pavel Severini
Povodom 14. tačke dnevnog reda, donet je Zaključak U t v r đ u j e s e predlog Odluke o izmemni odluke o komunalnim delatnostima i prosleđuje se Skupštini opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Za izvestioca na sednici Skupštine Opštine Bački Petrovac određuje se rukovodilac odeljenja za privredu,urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač.

Povodom 15. tačke dnevnog reda, bez diskusije, doneto je o izmeni Rešenja o obrazovanju Tima za izradu,implementaciju i monitoring Lokalnog akcionog plana za obrljazovanje Roma Opštine Bački Petrovac za period 2021-2025

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Jasna Šproh se zahvalila prisutnim na saradnji i zaključila sednicu u 10,50 časova.

 

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Zapisniku koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика