Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vestiDana 07.08.2019. godine održana je 90. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Milan Anušjak, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov i Predrag Bojanić. Svoje odsustvo sa sednice su opravdali: Karol Verle i Aleksandar Nakić.


Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i predsednik Skupštine Opštine Bački Petrovac dr Jan Šulјan, pomoćnik predsednika opštine za društvene delatnosti i sport Srđan Stojanović, pomoćnik predsednika opštine za komunalne delatnosti Jasna Šproh, načelnik Opštinske uprave Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Rašeta, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Anna Vrbovska i pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci.
Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći izmenjen i dopunjen

 

DNEVNI RED

 

- Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 89. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 11.07.2019. godine;

1. Razmatranje dopisa Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac u vezi isplate duga Velefarm Invest doo u stečaju, te donošenje zaklјučka povodom istog;
2. Razmatranje Odluke Upravnog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac, kojom se predlaže osnivaču da se apoteke u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac daju u zakup, te donošenje zaklјučka povodom istog;
3. Razmatranje predloga i donošenje Procene ugroženosti teritorije Opštine Bački Petrovac od elementarnih nepogoda i drugih nesreća;
4. Razmatranje Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za period 01.01.2019-30.06.2019. godine, te donošenje zaklјučka povodom istog;
5. a) Razmatranje Izveštaja o sprovedenom postupku javnog nadmetanja povodom Oglasa za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Baki Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac;
6. Razmatranje Molbe Jane Labatove Stanković iz Bačkog Petrovca za razrešenje od dužnosti člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog;
7. Razmatranje Molbe Udruženja sportskih ribolovaca „Ribolovac“ Maglić, te donošenje zaklјučka povodom istog;
8. Razmatranje Inicijative Mesne zajednice Bački Petrovac za pružanje pomoći u rešavanju stambenog prostora za Snjida Anku, te donošenje zaklјučka povodom istog;
9. Razmatranje predloga i donošenje rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve;
10. Razmatranje predloga i donošenje Zaklјučka o dopuni Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2019. godinu;
11. Pitanja i predlozi.

Najpre je jednoglasno bez primedbi usvojen Zapisnik sa 89. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 11.07.2019. godine, nakon čega se prešlo na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.
Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se obavezuje Odelјenje za budžet, finansije i poresku administraciju Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, da u postupku rebalansa budžeta Opštine Bački Petrovac planira dodatna sredstva u visini 479.000,00 dinara za otplatu duga Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac prema Velefarm Invest doo u stečaju.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se konstatuje da je Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac saglasno da se apoteke Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac, koje su u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac daju u zakup; da će Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac preispitati početnu tržišnu cenu i uslove zakupa nakon oduzimanja prava korišćenja na apotekama; kao i da se obavezuje službenik za imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac da u saradnji sa pravobraniocem Opštine Bački Petrovac, do sledeće sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac koja se planira za 21.08.2019. godine, pripremi i ovom organu dostavi predlog akta o oduzimanju prava korišćenja, kao i predlog akta o pokretanju postupka davanja u zakup prostorija apoteka Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac, koje su u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneta Procena ugroženosti teritorije Opštine Bački Petrovac od elementarnih nepogoda i drugih nesreća, u predloženom tekstu.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za period 01.01.2019-30.06.2019. godine i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se usvaja Izveštaj o sprovedenom postupku javnog nadmetanja povodom Oglasa za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Baki Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije br. 46-24-2/2019-05 od 12.07.2019. godine; te se utvrđuju predlozi rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac sledećim sticaocima: Milina Zima iz Bačkog Petrovca, 14. VUSB 7-9, Miroslav Častven iz Bačkog Petrovca, Kosovska 27 i Filip Fejđi iz Bačkog Petrovca, Engelsova 16, i prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 6. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, kao i predlog Rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, i oba se prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 7. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o davanju u zakup nepokretnosti neposrednom pogodbom, kojim Opština Bački Petrovac daje u zakup neposrednom pogodbom objekat u izgradnji na gradskom građevinskom zemlјištu u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac, katastarska parcela br. 1306, upisana u listu nepokretnosti broj 1460 K.O. Maglić, za koji je izdato Rešenje o odobrenju izvođenja radova Opštinske uprave Opštine Bački Petrova, Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove, Odsek za sprovođenje objedinjene procedure br. ROP-BPE-13847-ISAW-2/2019 od 17.07.2019. godine, u korist UDRUŽENјA SPORTSKIH RIBOLOVACA „RIBOLOVAC“, sa sedištem u Magliću, Maršala Tita 46, za potrebe obavlјanja delatnosti navedene organizacije; kao i Zaklјučak kojim se konstatuje da je Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac saglasno da Udruženje sportskih ribolovaca „Ribolovac“ Maglić i dalјe koristi parcelu br. 1307 K.O. Maglić površine 2 Ha 97 a 47 m2, na kojoj je izgrađeno veštačko jezero, shodno Odluci Saveta Mesne zajednice od 10.10.2012. godine; te da Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac upućuje Udruženju sportskih ribolovaca „Ribolovac“ Maglić predlog Ugovora o davanju u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac na neodređeno vreme neposrednom pogodbom, radi zaklјučivanja istog, odnosno da predloži njegove izmene i/ili dopune.
Povodom 8. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske, kojim se iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu opštine Bački Petrovac za 2019. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave, programska aktivnost 0602-0010 – Stalna budžetska rezerva, pozicija 141, ekonomska klasifikacija 49911 - Stalna budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 200.000,00 dinara za otvaranje aproprijacije u razdelu 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 - Lokalna samouprava, programska aktivnost 0602-0010 - Rezerve, pozicija 39/1, ek. klasifikacija 484 – Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka, za saniranje posledica štete nastale usled nevremena (usled jakog vetra urušio se krov na kući) koje se desilo početkom jula ove godine u porodičnoj kući Anke Snida u Bačkom Petrovcu, Martina Hrubika 19.
Povodom 9. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno su doneta Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve kojima se:
- iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 -, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 38/0, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 89.000,00 dinara za povećanje pozicije 206 u razdelu 5, glava 05 – MUZEJ VOJVOĐANSKIH SLOVAKA, Bački Petrovac, program 13 – Razvoj kulture i informisanje, programska aktivnost: 0001 – Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture, ek. klasifikacija 423 – USLUGE PO UGOVORU (4231 – administrativne usluge), za obezbeđivanje sredstava za redovnu delatnost Muzeja, nadoknadu za mesec jul za usluge po ugovoru;
- iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 -, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 38/0, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 499.000,00 dinara za povećanje pozicije 207 u razdelu 5, glava 05 – MUZEJ VOJVOĐANSKIH SLOVAKA, Bački Petrovac, program 13 – Razvoj kulture i informisanje, programska aktivnost: 0001 – Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture, ek. klasifikacija 424 – specijlaizovane usluge (4249 – ostale specijalizovane usluge), za obezbeđivanje sredstava za konsultantske usluge za firmu SZR Topolski, Bački Petrovac.
Povodom 10. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se vrši dopuna Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2019. godinu, i to: dodaje se nabavka radova pozicija 1.3.10 – PARTERNO UREĐENјE DVORIŠNIH POVRŠINA SA POPLOČANјEM SAOBRAĆAJNICA I IZRADOM OGRADE VIŠEPORODIČNE STAMBENE ZGRADE U KULPINU, procenjena vrednost bez PDV iznos „2.100.000,00“ dinara.
Povodom 11. tačke dnevnog reda vodila se kraća diskusija oko privođenja nameni Vrbare u Bačkom Petrovcu, kao i u vezi problematike luna-parka u centru Bačkog Petrovca.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 18,50 časova.

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih