Izveštaj sa 99. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb opstine vestiDana 07.11.2019. godine održana je 99. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,05 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić. Sa sednice su odsustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Karol Verle i Milan Anušjak.

Zapisnik je vodio sekretar Skupštine Opštine Bački Petrovac Rastislav Labat.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i pomoćnik predsednika opštine za komunalne delatnosti Jasna Šproh, načelnik Opštinske uprave Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Rašeta, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš i pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci.
Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći izmenjen

 

D N E V N I   R E D

- Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa:
a) 97. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 07.10.2019. godine;
b) 98. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 22.10.2019. godine.

1. a) Razmatranje Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za radnu 2018/2019. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za radnu 2019/2020. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
2. a) Razmatranje Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana rada Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac za školsku 2018/2019. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje Godišnjeg plana rada Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac za školsku 2019/2020. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
3. a) Razmatranje Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana rada Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin za školsku 2018/2019. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje Godišnjeg plana rada Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin za školsku 2019/2020. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
4. a) Razmatranje Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana rada Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić za školsku 2018/2019. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje Godišnjeg plana rada Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić za školsku 2019/2020. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
5. a) Razmatranje Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana rada Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan za školsku 2018/2019. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje Godišnjeg plana rada Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan za školsku 2019/2020. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
6. Razmatranje Zahteva Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan za odobrenje dodatnih sredstava, te donošenje zaklјučka povodom istog;
7. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o pružanju usluga socijalne zaštite i pravima u oblasti socijalne zaštite u Opštini Bački Petrovac;
8. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o izmeni Odluke o predlogu Vladi Republike Srbije da donese odluku o prenosu prava javne svojine Republike Srbije na građevinskom zemlјištu u korist javne svojine Opštine Bački Petrovac bez naknade;
9. Razmatranje predloga Protokola o pobolјšanju materijalnog položaja zaposlenih u obrazovnim ustanovama i predškolskoj ustanovi na teritoriji Opštine Bački Petrovac, kao i ustanova kulture, opštinske uprave i mesnih zajednica Opštine Bački Petrovac priznavanjem dodatnih troškova za dolazak i odlazak sa rada, te donošenje zaklјučka povodom istog;
10. Razmatranje Plana rada zimske službe za zimsku sezonu 2019/20. god., te donošenje zaklјučka povodom istog;
11. Razmatranje Izveštaja o sprovedenom postupku otvaranja ponuda povodom Oglasa za davanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac prikuplјanjem pismenih ponuda, te donošenje zaklјučka povodom istog;
12. Pitanja i predlozi.

Najpre su jednoglasno bez primedbi usvojeni zapisnici sa 97. i 98. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, nakon čega se prešlo na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.
Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada za radnu 2018/2019. godinu i Godišnji plan rada za radnu 2018/2019. godinu Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada za školsku 2018/2019. godinu i Godišnji plana rada za školsku 2018/2019. godinu Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada za školsku 2018/2019. godinu i Godišnji plana rada za školsku 2018/2019. godinu Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada za školsku 2018/2019. godinu i Godišnji plana rada za školsku 2018/2019. godinu Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada za školsku 2018/2019. godinu i Godišnji plana rada za školsku 2018/2019. godinu Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 6. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se konstatuje da će se u postupku rebalansa budžeta Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu obezbediti sredstva za Osnovnu školu „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan, u iznosu 99.400,00 dinara, za izradu Akta o proceni rizika na radnom mestu i radnoj okolini, za vođenje poslova iz bezbednosti i zdravlјa na radu, te za obuku zaposlenih za bezbedan i zdrav rad.
Povodom 7. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o pružanju usluga socijalne zaštite i pravima u oblasti socijalne zaštite u Opštini Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 8. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o izmeni Odluke o predlogu Vladi Republike Srbije da donese odluku o prenosu prava javne svojine Republike Srbije na građevinskom zemlјištu u korist javne svojine Opštine Bački Petrovac bez naknade i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 9. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se daje saglasnost na predlog Protokola o pobolјšanju materijalnog položaja zaposlenih u obrazovnim ustanovama i predškolskoj ustanovi na teritoriji Opštine Bački Petrovac, kao i ustanova kulture, opštinske uprave i mesnih zajednica Opštine Bački Petrovac priznavanjem dodatnih troškova za dolazak i odlazak sa rada, s tim da se u članu 7. protokola, nakon alineje 5. doda nova alineja koja glasi: „ - Zaposleni koji su pre zaklјučenja pojedinačnih ugovora sa ustanovama ili upravom pokrenuli sudske ili druge postupke u vezi sa naknadom dodatnih troškova dužni su da povuku podnete tužbe najkasnije u roku od 10 dana od dana zaklјučenja pojedinačnog ugovora,“, te da se u potpunosti brišu članovi 8. i 9. protokola.
Povodom 10. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se ne daje saglasnost na Plan rada zimske službe za zimsku sezonu 2019/20. god. br. 220-45/2019-04 od 29. 10. 2019. godine, zbog visokih cena rada za izvođače radova zimske službe; obavezuje se Odelјenje za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, da u roku od 5 dana od dana donošenja ovog zaklјučka organizuje sastanak sa direktorima javnih komunalnih preduzeća na području Opštine Bački Petrovac, u vezi cena rada za izvođače radova zimske službe, te da se nakon toga Opštinskom veću Opštine Bački Petrovac dostavi novi Plan rada zimske službe za zimsku sezonu 2019/2020 sa realnim cenama; obavezuje se saobraćajni inspektor Opštine Bački Petrovac da, pre održavanja sastanka i stava 2. ovog zaklјučka, proveri cene rada za izvođače radova zimskih službi u Bačkoj Palanki, Baču, Vrbasu, Novom Sadu i drugim opštinama u okolini, kako bi se uporedile cene.
Povodom 11. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj Komisije za davanje u zakup, otuđenje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac o sprovedenom postupku otvaranja ponuda br. 46-34/2019-05 od 30.10.2019. godine, izuzev poslednja dva stava izveštaja, koja se odnose na predlog komisije; obavezuje se Komisija za davanje u zakup, otuđenje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac da Opštinskom veću Opštine Bački Petrovac dostavi novi predlog Rešenja o pokretanju postupka davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac, u kojem će biti utvrđena početna visina zakupnine na osnovu procene veštaka, kao i rok za podnošenje ponuda u trajanju od najmanje 15 dana od dana objavlјivanja oglasa.
Povodom 12. tačke dnevnog reda se niko od prisutnih nije javlјao za reč.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 10,00 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика