Izveštaj sa VIII sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

 Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je za 22. oktobar 2012. godine sazvao VIII. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
 Sednici Opštinskog Veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Miroslav Čeman, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac- Samuel Valo, Vladimir Sikora, Đorđo Šarić, Branislav Kevenski i Pavel Žilaji.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i Aleksandra Arsenin- direktorka centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, Vladislav Tarnoci- načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac; Ondrej Bovđiš- direktor Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac, Jan Tordaji- samostalni stručni saradnik iz oblasti bezbednosti, zaštite i zdravlja, Katarina Rašeta- Opštinski javni pravobranilac Opštine Bački Petrovac, kao i rukovodioci Odeljenja u Opštinskoj upravi- Jan Jovankovič, Dušan Govorčin i Boško Bogunović.
 Na početku sednice utvrđen je sledeći dnevni red:

D N E V N I R E D:
- Usvajanje Zapisnika sa VII. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

1. Razmatranje i upućivanje Skupštini opštine Bački Petrovac na usvajanje izveštaja o izvršenju budžeta opštine Bački Petrovac za period januar- septembar 2012. godine,
2. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o pružanju usluga socijalne zaštite i pravima u oblasti socijalne zaštite u Opštini Bački Petrovac,
3. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o mreži osnovnih škola sa sedištem na teritoriji opštine Bački Petrovac,
4. Razmatranje  nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Bački Petrovac,
5. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Bački Petrovac,
6. Razmatranje nacrta i donošenje Rešenja o određivanju autobuskih stajališta,
7. Razmatranje odgovora Pokrajinskog Zavoda za zaštitu spomenika kulture u vezi zahteva za skidanjem zaštite sa pojedinih nepokretnosti u opštini Bački Petrovac i donošenje odluke povodom istog,
8. Razmatranje i odlučivanje povodom zahteva za povećanje naknada troškova za službene mobilne telefone,
9. Razmatranje i davanje saglasnosti na odluku d.o.o. “Gloakvalis“ Gložan o povećanju cena komunalnih usluga,
10. Razmatranje  i davanje saglasnosti na odluku JP “Komunalac“ Maglić o sistematizaciji radnih mesta,
11. Razmatranje i odlučivanje povodom zahteva Poslovnog i inovacionog centra Bački Petrovac o snošenju tekućih troškova,
12. Razmatranje i odlučivanje povodom peticije građana naselja sejke u Bačkom Petrovcu,
13. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe saveza organizacije amputiraca Srbije za finansijsku pomoć,
14. Razmatranje i odlučivanje povodom zahteva- stan u Hmeljovoj ulici br 2. stan 4. (Zoljan Marija, Tošić Brana, izjava stanara),
15. Razmatranje i odlučivanje u vezi molbe Ane Melih za dodelu stana na privremeno korišćenje,
16. Razmatraje i odlučivanje povodom molbe Šimo Ondreja za obezbeđenje privremenog ili trajnog smeštaja,
17. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe za pokrivanje troškova putovanja pratioca deteta sa smetnjama u razvoju, Nenad Nikolić,
18. Razmatranje i odlučivanje u vezi predloga Zaključka za izmenu zaključka o naknadi troškova personalnog asistenta za Zahorec Jaroslava,
19. Razmatranje i odlučivanje povodom predloga Zaključka za izmenu zaključka o naknadi troškova personalnog asistenta za Stojković Nikolu, i naknadu troškova pedagoškog asistenta za Pavela Martina Jašu,
20. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe Ruženke Šimoniove-Černakove iz Bačkog Petrovca, ulica Jana Husa broj 18, za sufinansiranje monografije „Dvojezičnost i obrazovanje,
21. Pitanja i predlozi.

 Zapisnik sa VII sednice Opštinskog veća je jednoglasno usvojen te se pristupilo razmatranju dnevnog reda koji je dopunjen novom tačkom- razmatranje i utvrđivanje predloga Rešenja o izboru članova komisije za planove, a 6. tačka je skinuta sa dnevnog reda zbog nove kategorizacije puteva i potrebe usklađivanja Rešenja sa navedenim promenama.
 Nakon navedenih izmena i dopuna, dnevni red je jednoglasno usvojen.
Uvodno izlaganje povodom 1. tačke dnevnog reda dao je Boško Bogunović, rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju i tom prilikom je rekao da je u Izveštaju prikazano kako su planirana sredstva prikupljena i način na koji su trošena. Po završetku izlaganja, na račun Izveštaja su upućene određene primedbe koje se odnose na  potrošnju veću od planirane, te matematičkih proračuna iskazanih u Izveštaju. Nakon duže diskusije i odgovora na pitanja koja su postavljana od strane pojedinih članova veća, Izveštaj o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za period januar- septembar 2012. godine, je prihvaćen te je upućen Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
  Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je utvrdilo predlog Odluke o pružanju usluga socijalne zaštite i pravima u oblasti socijalne zaštite u Opštini Bački Petrovac, te je istu uputilo Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje. Novinu Odluke predstavlja to da se usluge socijalne zaštite za kojima postoji potreba koriste od pravnih subjekata koji su licencirani i ovlašćeni, te se bira pravni subjekt koji će najbolje pružati usluge socijalne zaštite. Direktorka centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac Aleksandra Arsenin, predložila je uvođenje mobilnog tima Centra za socijalni rad, radi vršenja neodložnih intervencija u kriznim situacijama, koji će biti dostupan 24 časa dnevno. Zatim je Opštinsko veće  nakon kraće rasprave utvrdilo predlog Odluke o mreži osnovnih škola. Nakon toga utvrđen je predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac, te je isti upućen Skupštini opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje. Veće je posle uvodnog uzlaganja rukovodioca Odeljenja za Opštu upravu, društene službe i opšte zajedničke poslove, donelo Odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac, zatim je od strane Veća utvrđen predlog Rešenja o izboru članova komisije za planove, te će isto upućeno Skupštini Opštine na razmatranje i usvajanje. Opštinsko veće je pozitivno odlučilo povodom ponude Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture a u vezi zahteva za skidanjem zaštite sa pojedinih nepokretnosti u opštini Bački Petrovac, s tim da treba preispitati ponudu u smislu eventualnog korigovanja, odnosno umanjenja cene iz ponude. Opštinsko Veće Opštine Bački Petrovac je delimično uvažilo zahtev za povećanjem naknada troškova za službene mobilne telefone, u smislu da je odobrilo povećanje naknada ali u iznosima koji su manji od traženih, zatim je data saglasnost na Odluku d.o.o. “Gloakvalis“ Gložan o promeni cena komunalnih usluga, a data je i saglasnost na Odluku JP “Komunalac“ Maglić o sistematizaciji radnih mesta. Povodom 11. tačke dnevnog reda a koja se tiče zahteva Poslovnog i inovativnog centra Bački Petrovac o snošenju zaostalih tekućih troškova, Opštinsko veće je donelo odluku da se centru odobri subvencija u iznosu od 60.000,00 dinara a koja će biti predviđena rebalansom budžeta. Kada je reč o peticiji koju su podneli građani naselja Sejke u Bačkom Petrovcu protiv držanja papkara i kopitara u komercijalne svrhe u tom delu B. Petrovca, uvodno izlaganje dao je rukovodilac odeljenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Jan Jovankovič. Diskusiji su se priključili i članovi veća, predsednik i zamenik predsednika Opštine pa je nakon duže rasprave Opštinsko Veće donelo odluku da inspektori za zažtitu životne sredine posete držaoce kopitara i papkara na području naselja Sejke, te da podnesu Opštinskom veću izveštaj o stanju na terenu. Povodom molbe Saveza organizacije amputiraca Srbije za finansijsku pomoć, veće je nakon diskusije odlučilo da se predmetna molba odbije s obzirom na mnoge druge načine pomoći i donacija koje Opština Bački Petrovac pruža različitim kategorijama lica. U vezi 14. tačke dnevnog reda koja se odnosi na zahteve za stan u Hmeljovoj ulici br. 2, stan 4, Opštinsko Veće Opštine Bački Petrovac je nakon duže diskusije donelo zaključak kojim se Direkciji za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac, nalaže da preko posebne komisije izvrši reviziju korišćenja stanova u državnoj svojini koji se nalaze na teritoriji Opštine Bački Petrovac i da pisani izveštaj o tome podnese Opštinskom veću. Kada je u pitanju Molba Ane Melih za dodelu stana na privremeno korišćenje a koji se nalazi u Kulpinu, veće je nakon diskusije donelo odluku kojom se Ani Melih dodeljuje stan na privremeno korišćenje na period od 6 meseci, s tim da se po ukazanoj potrebi, o čemu će odluku doneti Opštinsko veće, pravo korišćenja može produžiti za još maksimalno 6 meseci. Povodom Molbe za rešavanje privremenog smeštaja Šimo Ondreju iz Bačkog Petrovca, Opštinsko veće je konstatovalo da je u međuvremenu to pitanje rešeno te da ne postoji potreba da se o tome odlučuje. Nakon razmatranja Molbe za pokrivanjem troškova putovanja pratiocu deteta sa smetnjama u razvoju, odlučeno je da se pratiocu odobri novčani iznos u visini cene mesečne karte na predmetnoj relaciji. U vezi predloga zaključka za izmenu zaključka kojim je odobren novčani iznos radi naknade troškova rada personalnog, odnosno pedagoškog asistenta za Zahorec Jaroslava, Pavela Martina Jašu i Stojković Nikolu, doneti su zaključci kojima su prethodno utvđeni bruto iznosi naknade konvertovani u neto iznose. Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je povodom molbe Ruženke Šimoniove-Černakove iz Bačkog Petrovca, odobrilo novčana sredstva u iznosu od 25.000,00 dinara za sufinansiranje monografije „Dvojezičnost i obrazovanje“.
 Pošto nije bilo pitanja i predloga, predsednik Opštinskog Veća Pavel Marčok je zaključio 8. sednicu Opštinskog Veća Opštine Bački Petrovac 22. oktobra 2012. godine u 18.30 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика