Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
 Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je za 21. novembar 2012. godine u 15 časova sazvao X. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
 Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac- Samuel Valo, Vladimir Sikora, Đorđo Šarić i Branislav Kevenski.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i: Zuzana Pašić- direktorka PU “Včielka”, Zuzana Makan- knjigovođa PU “Včielka”, Tatiana Milina Turanova- inspektor za zaštitu životne sredine Opštine Bački Petrovac, Vladislav Tarnoci- načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, kao i rukovodioci Odeljenja u Opštinskoj upravi- Jan Jovankovič, Dušan Govorčin i Boško Bogunović.
Na početku sednice dnevni red je proširen novom tačkom- Zahtev za povećanje cena usluga za celodnevni i poludnevni boravak u PU “Včielka” Bački Petrovac, te je nakon dopune
jednoglasno utvrđen sledeći

D N E V N I R E D:
- Usvajanje Zapisnika sa IX. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

1. Razmatranje i odlučivanje povodom Zahteva za povećanjem cena usluga za celodnevni i poludnevni boravak u PU “Včielka” Bački Petrovac,
2. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2012 godinu,
3. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o određivanju autobuskih stajališta za gradski, prigradski i međumesni prevoz putnika,
4. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o određivanju stajališta za auto-taksi prevoz,
5. Razmatranje i davanje saglasnosti na Odluku JKP “Progres” B. Petrovac o povećanju cena komunalnih usluga,
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Inspekcije za zaštitu životne sredine za područje naselja Sejke,
7. Pitanja i predlozi.

Povodom zapisnika sa IX sednice primedbu je istakao član veća g-din Šarić, a koja se odnosila na raspravu oko Izveštaja odbora za organicaciju XXIV petrovačkog maratona, sa konstatacijom da u zapisnik nisu uneti svi elementi diskusije koji se tiču navedene tačke dnevnog reda. Nakon kraće diskusije zapisnik sa IX sednice Opštinskog veća jednoglasno je usvojen.
Uvodno izlaganje povodom prve tačke dnevnog reda dala je Zuzana Pašić, direktorka PU “Včielka” Bački Petrovac i tom prilikom je istakla da su povećani troškovi vezani za obavljanje njihove delatnosti i da je to jedan od razloga za podnošenje zahteva za povećanjem cena usluga. Takođe je navedeno da je Pokrajina prestala da isplaćuje deo sredstava za treće i četvrto dete koja su planirana u budžetu “Včielke” pa su na taj način uskraćeni za iznos tih sredstava. Nakon duže diskusije, Opštinsko veće je većinom glasova donelo zaključak kojim se odobrava povećanje ekonomske cene usluga celodnevnog boravka dece sa sadašnjih 19.000,00 dinara na 22.000,00 dinara mesečno. U vezi druge tačke dnevnog reda uvodno izlaganje je dao načelnik Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju g-din Bogunović koji je tom prilikom upoznao članove Opštinskog veća sa razlozima donošenja Odluke, te je nakon duže rasprave jednoglasno utvrđen predlog Odluke o rebalansu Budžeta Opštine Bački Petrovac za 2012 godinu. Povodom 3. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o određivanju autobuskih stajališta za gradski, prigradski i međumesni prevoz putnika a takođe, naloženo je Direkciji za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac i saobraćajnom inspektoru Odeljenja za privredu, urbanizam, komunalno–stambene i inspekcijske poslove Opštine Bački Petrovac, da utvrde da li postoje tehnički i bezbednosni uslovi za određivanje autobuskog stajališta u Magliću ul. Bratstva Jedinstva bb (kod čipsare i bazena).
Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je donelo Rešenje o određivanju stajališta za auto taksi prevoz, nakon čega je data saglasnost na Odluku JKP “Progres “ o povećanju cena komunalnih usluga.
Povodom 6. tačke dnevnog reda uvodno izlaganje dala je inspektorka za zaštitu životne sredine, g-đa Tatiana Milina Turanova koja je tom prilikom upoznala članove veća sa Izveštajem o inspekcijskom nadzoru, tj. stanjem na terenu na područji naselja Sejke kao i sa merama koje su naložene držaocima kopitara i papkara, a povodom peticije građana naselja Sejke protiv držanja kopitara i papkara na tom delu Petrovca. Nakon duže rasprave, od strane Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac usvojen je predmetni Izveštaj Inspekcije za zaštitu životne sredine.
Pošto nije bilo pitanja i predloga predsednik Opštine Bački Petrovac se prisutnima zahvalio na saradnji i X sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac zaključio 21. novembra 2012 godine u 18 časova.