Izveštaj sa II sednice Skupštine opštine

Sednica Skupštine opštine Bački Petrovac

 Druga sednica Skupštine opštine Bački Petrovac održana je 05.07.2012. godine, sa početkom u 10,20 časova.
 Sednici je od ukupno 31 odbornika prisustvovalo 25 te 2 novoizabrana odbornika, kojima je trabo biti potvrđen odbornički mandat. Izostanak sa sednice SO-e su opravdala 3 odbornika, dok 1 odbornik nije obavestio predsednika SO-e o razlozima svog izostanka.
Osim odbornika SO-e, na sednici su bili prisutni: zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac, predstavnici Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, direktori javnih preduzeća, ustanova i institucija, čiji je osnivač Opština Bački Petrovac, predstavnici Mesnih zajednica iz Opštine Bački Petrovac, predstavnici javnih glasila te predstavnici pojedinih udruženja građana iz Opštine Bački Petrovac.
Na početku sednice, predsednik SO-e Rajko Perić je pozdravio sve prisutne te je za ovu sednicu predložio sledeći

Dnevni red

- Usvajanje zapisnika sa konstitutivne sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana 06.06.2012. godine;

1. Predlaganje i izbor članova Komisije za administrativno-mandatna pitanja;

2. a.) Razmatranje predloga Komisije za administrativno-mandatna pitanja te donošenje Rešenja o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac na osnovu podnete pismene ostavke (Dušan Govorčin i Jadranka Perić);
 b.) Razmatranje predloga Komisije za administrativno-mandatna pitanja te donošenje Rešenja o potvrđivanju mandata novoizabranim odbornicima Skupštine opštine Bački Petrovac;
 c.) Davanje svečane izjave novoizabranih odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac i njeno potpisivanje;

 3. a.) Donošenje Rešenja o isteku mandata na funkciji predsednika Opštine Bački Petrovac;
 b.) Donošenje Rešenja o isteku mandata na funkciji zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac;
 c.) Donošenje Rešenja o isteku mandata na funkciji članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac;

 4. Predlaganje kandidata za predsednika Opštine Bački Petrovac;

 5. Predlaganje kandidata za zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac i kandidata za članove Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac;

6. Predlaganje i izbor članova Glasačkog odbora za sprovođenje postupka tajnog glasanja za izbor predsednika Opštine Bački Petrovac, zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac i članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac;

 7. Izbor predsednika Opštine Bački Petrovac, zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac i članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac;

 8. Odbornička pitanja.
 
 Pošto odbornici SO-e na prezentirani predlog dnevnog reda nisu imali nikakvih primedbi, sa 25 glasova „ZA“ isti je utvrđen, te se prešlo na usvajanje zapisnika sa konstitutivne sednice Skupštine opštine Bački Petrovac.
 Zapisnik sa konstitutivne sednice SO-e, koja je održana 06.06.2012. godine, usvojen je bez primedbi.
 Pod prvom tačkom dnevnog reda a nakon uvodnog obrazlaganja predsednika SO-e za članove Komisije za administrativno-mandatna pitanja su predloženi odbornici: Siniša Stanivuk (predlog za predsednika ovog stalnog radnog tela SO-e), Srđan Ilijevski i Katarina Zornjanova. Pošto drugih predloga nije bilo sa većinom glasova odbornika SO-e su izabrani članovi ove Komisije.
 Usledila je pauza u radu Skupštine u trajanju od 15 minuta, kako bi Komisija za administrativno-mandatna pitanja pripremila predloge za 2. tačku dnevnog reda.
 U nastavku sednice predsednik Komisije za administrativno-mandatna pitanja Siniša Stanivuk je prezentirao izveštaj sa predlogom za donošenje Rešenja o prestanku mandata odbornika u SO-e Bački Petrovac na osnovu podnetih ostavki i to za Dušana Govorčina, odbornika iz Kulpina i Jadranku Perić, odbornicu iz Maglića (sa Izborne liste „Socijalistička partija Srbije – Ivica Dačić“). Takođe, je prezentiran izveštaj sa predlogom, da se donese Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranim odbornicima SO-e Bački Petrovac sa navedene Izborne liste a na osnovu izdatih Uverenja o izboru za odbornika u SO-e Bački Petrovac od strane Izborne komisije Opštine Bački Petrovac – Slobodanu Bošnjaku iz Maglića i Ivanu Zabunovu iz Bačkog Petrovca.
 U objedinjenoj raspravi povodom ove dve podtačke, učestvavala je samo odbornica Katarina Zornjanova, koja je izrazila nezadovoljstvo sa činjenicom da u odborničke klupe ulazi jedna odbornica manje, odnosno da manje zastupljeni pol opet neće biti zastupljen sa 1/3 u odborničkim klupama SO-e. Pošto drugih diskutanata u raspravi nije bilo sa 25 glasova „ZA“ odnosno sa 24 „ZA“ i 1 „UZDRŽANIM“ glasom doneta su Rešenja o prestanku mandata odbornika SO-e Bački Petrovac na osnovu podnetih ostavki – Dušanu Govorčinu i Jadranki Perić te Rešenja o potvrđivanju mandata novoizabranim odbornicima SO-e Bački Petrovac – Slobodanu Bošnjaku i Ivanu Zabunovu. Pod podtačkom c), novoizabrani odbornici su dali i potpisali svečanu izjavu.
 Usledila je 3. tačka dnevnog reda, gde je bez posebne rasprave sa 25 glasova „ZA“ konstatovano da je istekao madat na funkciji predsednika Opštine Bački Petrovac Vladimiru Turanu, pravniku iz Bačkog Petrovca, mandat na funkciji zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac Janu Hansmanu, profesoru fizičkog vaspitanja iz Bačkog Petrovca te mandati na funkciji članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac – Nadi Šijaković, preduzetnici iz Maglića, Ondreju Stupavskom, poljoprivredniku iz Gložana, Branislavu Cesnaku, dipl. matematičaru iz Kulpina, Samuelu Vali, vodoinstalateru iz Gložana i Karolu Boldockom, dipl. ing. mašinstva iz Bačkog Petrovca.
 Na predlog predsednika SO-e usledilo je objedinjeno razmatranje 4. i 5. tačke dnevnog reda.
Najpre je predsednik SO-e Bački Petrovac predložio kandidata za predsednika Opštine Bački Petrovac – Pavela Marčoka, profesora informatike iz Bačkog Petrovca. Uz predlog, izneta je kratka biografija za imenovanog kandidata.
Nakon toga, kandidat za predsednika Opštine Bački Petrovac je prezentirao svoj predlog kandidata za zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac – Miroslav Čeman, preduzetnik, odbornik iz Kulpina, te predlog kandidata za članove Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac – Vladimir Sikora, doktor poljoprivrednih nauka iz Bačkog Petrovca (zadužen za oblast školstva, zdravstvene i socijalne zaštite, nauku i tehnološki razvoj), Samuel Valo, vodoinstalater iz Gložana (zadužen za oblast - komunalnih delatnosti i zaštitu životne sredine) Branislav Kevenski, dipl. agronom iz Bačkog Petrovca (zadužen za oblast kulture, infrastrukture i međunarodnu saradnju), Đorđo Šarić, dipl. ing. mašinstva iz Bačkog Petrovca (zadužen za oblast privrede, razvoj malih i srednjih preduzeća i lokalnu samoupravu) i Pavel Žilaji, preduzetnik iz Bačkog Petrovca (zadužen za oblast poljoprivrede).
 U dužoj raspravi, koja je usledila povodom prezentiranih predloga, učestvovali su odbornici: Miloš Jojić, Karol Werle, Jan Sabo, Jan Bohuš, Katarina Zornjanova, Miroslav Pucovski, Spasoje Prodanov, Vladimir Turan i Siniša Stanivuk.
 Pošto je rasprava zaključena, sa 23 glasa „ZA“ izabran je Glasački odbor za sprovođenje postupka tajnog glasanja za izbor predsednika Opštine Bački Petrovac, zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac i članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac u sledećem sastavu: Siniša Stanivuk, Miroslav Pucovski i Ana Boldocki-Ilić.
 Usledila je kratka pauza u radu Skupštine kako bi se pripremili glasački listići i uslovi za sprovođenje postupka tajnog glasanja za izbor predsednika Opštine Bački Petrovac, zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac i članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Glasački odbor je na osnovu rezultata tajnog glasanja utvrdio: da je za tajno glasanje bio izrađen 31 glasački listić; da je sednici SO-e prisustvovalo 28 odbornika SO-e; da su 28 odbornika primila glasački listić radi glasanja; da su pri glasanju bila 3 neupotrebljena glasačka listića; da je u glasačkoj kutiji bilo ukupno 28 glasačkih listića; da su 5 glasačkih listića bila nevažeća; da su 23 glasačka listića bila važeća; da je “ZA” predlog kandidata za predsednika Opštine Bački Petrovac, predlog kandidata za zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac i predlog kandidata za članove Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac glasalo 20 odbornika SO-e; da su “PROTIV” predloga kandidata za predsednika Opštine Bački Petrovac, predloga kandidata za zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac i predloga kandidata za članove Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac glasala 3 odbornika SO-e.
 Predsednik SO-e Rajko Perić je na osnovu prezentiranih rezultata konstatovao:
- da je za predsednika Opštine Bački Petrovac izabran odbornik Pavel Marčok, profesor informatike iz Bačkog Petrovca;
- da je za zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac izabran odbornik Miroslav Čeman, preduzetnik iz Kulpina;
- da su za članove Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac izabrani: Vladimir Sikora, doktor poljoprivrednih nauka iz Bačkog Petrovca, Samuel Valo, vodoinstalater iz Gložana, Branislav Kevenski, dipl. agronom iz Bačkog Petrovca, Đorđo Šarić, dipl. ing. mašinstva iz Bačkog Petrovca i Pavel Žilaji, preduzetnik iz Bačkog Petrovca.
Nakon čestitki koje je primio od predsednika i zamenika predsednika SO-e Bački
Petrovac, novoizabrani predsednik Opštine Bački Petrovac se zahvalio na ukazanom poverenju te je u kratkim crtama izneo program za koji će se zalagati izvršni organi Opštine Bački Petrovac.
 Na kraju sednice, pod 8. tačkom dnevnog reda, odbornici Miloš Jojić i Ondrej Koroš su postavili svoja odbornička pitanja.
 Time je II sednica Skupštine opštine Bački Petrovac zaključena u 13,45 časova.

izbori2022

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

vakcina19

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика