ZAKLJUČAK O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA UDRUŽENJIMA ZA REALIZACIJU PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA ZA OPŠTINU BAČKI PETROVAC ZA 2019. GODINU

Република Србија                                                                                                    

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 016-4/48-2019                                            

Дана: 06.03.2019. године

Бачки Петровац, Коларова 6

На основу члана 38. Закона о удружењима („Сл. гласник РС“, бр. 51/2009, 99/2011 - др. закони и 44/2018 - др. закон), чл. 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018), Општинско веће Општине Бачки Петровац, на својој 79. седници одржаној дана 06.03.2019. године, донело је следећи

З А К Љ У Ч А К

 

            П р о д у ж а в а  с е  рок за подношење пријава на Конкурс за доделу средстава удружењима за реализацију програма од јавног интереса за Општину Бачки Петровац за 2019. годину бр. 016-4/13-2019 од 11.02.2019. године, до 15.03.2019. године.

О б р а з л о ж е њ е

Општинско веће Општине Бачки Петровац је расписало Конкурс за доделу средстава удружењима за реализацију програма од јавног интереса за Општину Бачки Петровац за 2019. годину бр. 016-4/13-2019 од 11.02.2019. године (у даљем тексту: Конкурс).

Конкурс је објављен дана 13.02.2019. године на огласној табли и званичној интернет страници Општине Бачки Петровац, као и на порталу е-Управа.

У одељку III став 3. Конкурса је утврђено да се пријаве на конкурс подносе у року од 15 дана од дана објављивања Конкурса, односно до 28.02.2019. године.

Како је у наведеном року поднето знатно мање пријава у односу на претходну годину, одлучено је да се рок за подношење пријава продужи, стога је донет овај закључак.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Срђан Симић, с.р.

Popis

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика