Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 14 
09. septembar 2016.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

124. - Odluka o prvim izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac – (prečišćeni tekst),
125. - Odluka o prvim izmenama i dopunama Odluke o promeni oblika
organizovanja Društvenog preduzeća KSP „Komunalac“ Maglić u Javno preduzeće KSP „Komunalac“ Maglić – (prečišćeni tekst),
126. - Odluka o platama članova Opštinskog veća na stalnom radu u Opštini Bački Petrovac,
127. - Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Saveta za zdravlјe Opštine Bački Petrovac,
128. - Odluka o izmeni Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac,
129. - Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odbornice u Skupštini opštine Bački Petrovac,
130. - Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odbornika u Skupštini opštine Bački Petrovac,
131. - Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku Skupštine opštine Bački Petrovac,
132. - Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranoj odbornici Skupštine opštine Bački Petrovac,
133. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Slovačkog vojvođanskog pozorišta za 2016. godinu,
134. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2016. godinu,
135. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2016. godinu,
136. - Rešenje o drugim izmenama Rešenja o izboru predsednika i članova Saveta za javnu bezbednost Opštine Bački Petrovac,
137. - Rešenje o imenovanju v.d. direktora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac,
138. - Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
139. - Rešenje o imenovanju novih članova Upravnog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
140. - Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
141. - Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
142. - Rešenje o imenovanju predstavnika Opštine Bački Petrovac u Skupštinu d.o.o. „Poslovni i inovativni centar Bački Petrovac - Podnikateľské a inovačné centrum Báčsky Petrovec – Business & Innovation centre Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
143. - Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
144. - Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,

KOMISIJA ZA IZRADU GODIŠNјIH PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENјA I KORIŠĆENјA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U OPŠTINI BAČKI PETROVAC

145. - Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu,

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

146. - Rešenje o postavlјanju načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac,
147. - Rešenje o određivanju člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac na stalni radni odnos,
148. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/266-2016,
149. - Rešenje o osnivanju Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac.

 


Preuzmite ovde: