Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Broj 5, 
01. jula 2015
 
SADRŽAJ
 
I    SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

66. - Odluka o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu,
67. - Odluka o pristupanju izradi strategije razvoja sporta u Opštini Bački Petrovac 2015 – 2020,
68. - Odluka o dopuni Odluke o modelu i metodu privatizacije Ustanove Informativni centar „Bački Petrovac“, Bački Petrovac,
69. - Odluka o dopuni Odluke o zaštiti životne sredine od buke i o merama za zaštitu od buke na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
70. - Rešenje o pribavljanju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac putem razmene pod tržišnim uslovima,

II    OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC
71. - Rešenje o osnivanju prava službenosti na stvarima u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac, broj 016-4/158-2015,
72. - Rešenje o osnivanju prava službenosti na stvarima u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac, broj 016-4/159-2015,
73. - Pravilnik o načinu primene odredaba propisa o službenoj upotrebi jezika i pisama na teritoriji Opštine Bački Petrovac,

III    JP „DIREKCIJA ZA IZGRADNJU BAČKI PETROVAC“, BAČKI PETROVAC
74. - Cenovnik usluga Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“, Bački Petrovac,


IV SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE
75. - Ispravka Odluke o modelu i metodu privatizacije Ustanove Informativni centar „Bački Petrovac“, Bački Petrovac.

 

Preuzmite ovde: