Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Broj 9, 
30. decembar 2014

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
158. - Odluka obudžetu Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu,
159. - Odluka o izmenama Odluke o lokalnim administrativnim taksama i naknadama za usluge koje vrši Opštinska uprava,
160. - Odluka o obrazovanju Saveta za zdravljeOpštine BačkiPetrovac,
161. - Odluka o osnivanju Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac (prečišćeni tekst), 
162. - Rešenje odavanju saglasnosti na Program poslovanja JP za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić, za 2015. godinu,
163. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Progres“Bački Petrovac, za 2015. godinu,
164. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan,
165. - Rešenje o imenovanju novogčlana Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan,

II OPŠTINSKO VEĆEO PŠTINE BAČKI PETROVAC

166. - Odluka o umanjenju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta privrednom subjektu d.o.o. „Bapeks“, društvo saograničenom odgovornošću za proizvodnju, gradnju i promet Bački Petrovac,
167. - Odluka o umanjenju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta privrednom subjektu OZZ „Zlatno zrno“, opšta zemljoradnička zadruga za poljoprivrednu proizvodnju, trgovinu i usluge Gložan, 
168. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 016-4/158-2014,
169. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 016-4/159-2014,
170. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 016-4/160-2014,
171. - Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve, broj: 016-4/161-2014,
172. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 016-4/288-2014,
173. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 016-4/289-2014,
174. - Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve, broj: 016-4/306-2014,
175. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/290-2014, 
176. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/291-2014, 
177. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/292-2014, 
178. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/293-2014, 
179. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/294-2014, 
180. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/295-2014,
181. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/296-2014, 
182. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/297-2014, 
183. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/298-2014, 
184. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/299-2014, 
185. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/300-2014, 
186. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/301-2014, 
187. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/302-2014, 
188. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/303-2014, 
189. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/304-2014, 
190. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/305-2014, 
191. - Rešenje o prvoj izmeni Rešenja o raspodeli sredstava namenjenih oblasti kulture,
192. - Rešenje o prvoj izmeni Rešenja o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih sufinansiranju programa i aktivnosti humanitarnog, kulturno-prosvetnog, invalidnog i verskog karaktera i ostalih programa i aktivnosti od značaja za Opštinu Bački Petrovac, koje sprovode NVO,
193. - Rešenje o prvoj izmeni Rešenja o sufinansiranju programa, koje tokom 2014. godine sprovode sportske organizacije registrovane kao udruženja u skladu sa Zakonom o sportu,

III PREDSEDNIK OPŠTINE BAČKI PETROVAC

194. - Rešenje o dodeli novčane nagrade za „Naj-fotografiju“,
195. - Rešenje o dodeli utešne novčane nagrade za učešće na konkursuza „Naj-fotografiju“. 

Preuzmite ovde: