Saopštenja za javnost sa sednica Izborne komisije Opštine Bački Petrovac

14. - Svoju 14 sednicu Izborna komisija Opštine Bački Petrovac je realizovala dana 21.04.2016. godine, sa početkom u 9,07 časova.
Pošto je utvrđen dnevni red, članovi Izborne komisije su većinom glasova (uz 3 glasa „Uzdržani“) – uz primedbu, da je potrebno razmotriti i usvojiti Zapisnik sa sednice IK, koja je održana dana 12.04.2016. godine, usvojili Zapisnik sa trinaeste sednice IK.
Usledilo je razmatranje predloga Plana dežurstva – pripravnosti i obaveza članova i zamenika članova (stalni i prošireni sastav) Izborne komisije Opštine Bački Petrovac te zaposlenih u Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac za 24.04.2016. godine. Uz jednu primedbu, odnosno dopunu predloga (a što se tiče članova Izborne komisije pri prijemu izbornog materijala za lokalne izbore), Plan dežurstva – pripravnosti je uz 1 glas „PROTIV“ usvojen.
Kao treća tačka, članovima IK je od strane predsednika Izborne komisije podneta informacija o dopuni izvoda iz JBS sa dva birača i to na Biračkom mestu br. 4 – Miroslav Benka, Ul. Lenjinova 36, Bački Petrovac i na Biračkom mestu br. 9. – Dragoslav Marinković, Ul. Školska 66. Napomenuo je da će na ovim Biračkim mestima biti dodat po jedan glasački listić za sve izbore.
Na kraju ove sednice, članovi izborne komisije su kompletirali izborni materijal za lokalne izbore sa materijalom koji je pripremljen od strane Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac. Takođe je dogovoreno, da na primopredaji izbornog materijala sa Izborne komisije Opštine Bački Petrovac odnosno Radnog tela RIK-a na članove Biračkih odbora dana 21.04.2016. godine (sa početkom od 18,00 časova) učestvuju. Dušan Govorčin, predsednik IK, Svetoslav Majera, sekretar IK i Vladislav Tarnoci, zam. sekretara IK.
Sednica Izborne komisije je zaključena u 10,35 časova.

13. - Dana 18.04.2016. godine realizovana je trinaesta sednica Izborne komisije Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 12,16 časova.
Na ovoj sednici članovi Izborne komisije su najpre razmotrili podnete punomoći za lica koja bi trebalo da predstavljaju podnosioca Izborne liste „Slovačka stranka – Slovenská strana dr. Boldocki Ilić Ana“ u proširenom sastavu Izborne komisije Opštine Bački Petrovac. U vezi istog doneto je Rešenje da opunomoćena lica ispunjavaju uslove za člana odnosno za zamenika člana u proširenom sastavu Izborne komisije Opštine Bački Petrovac.
U nastavku sednice izvršeno je brojanje i pakovanje glasačkih listića po biračkim mestima Opštine Bački Petrovac – 11 biračkih mesta a prema Rešenju Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave br. 208-00-23/2016-28/34-212, od 08.04.2016. godine.
Sednica Izborne komisije je zaključena u 14,00 časova.

12. - Dvanaesta sednica Izborne komisije Opštine Bački Petrovac je realizovana 12.04.2016. godine, sa početkom u 12,10 časova.
Pošto je jednoglasno usvojen Zapisnik sa sednice održane 11.04.2016. godine, usledilo je razmatranje ispravljenih grešaka na Zbirnoj izbornoj listi, glasačkom listiću i kontrolnom listiću pripremljenih za ovu sednicu IK.
Nakon toga, razmotren je predlog i doneto je Rešenje o utvrđivanju opunomoćenih predstavnika političke stranke Srpska napredna stranka u prošireni sastav Izborne komisije Opštine Bački Petrovac.
Na kraju sednice je još jednom napomenuto, da opunomoćeni predstavnici podnosioca Izbornih lista mogu prisustvovati štampanju, brojanju i pakovanju glasačkih i kontrolnih listića u HLprint d.o.o. Bački Petrovac, dana 13.04.2016. godine, sa početkom u 7,00 časova.
Ovim je sednica Izborne komisije zaključena u 13,30 časova.


11. - Dana 11.04.2016. godine održana je naredna sednica Izborne komisije Opštine Bački Petrovac.

Zapisnik sa sednice Izborne komisije održane dana 08.11.2016. godine usvojen je uz primedbu člana Izborne komisije Ondreja Benke.
U vezi druge tačke dnevnog reda, vršena je provera istovetnosti teksta predloga Rešenja o utvrđivanju Zbirne izborne liste za izbor odbornika u Skupštinu Opštine Bački Petrovac, na izborima raspisanim za 24.04.2016. godine sa tekstom proglašenih Izbornih lista. Pošto je utvrđen veći broj tehničkih grešaka u predlogu Rešenja a posebno grešaka koje su se odnosile na različite prevode na slovački jezik prezimena kandidata ženskog pola, Izborna komisija je donela zaključak da se uočene greške isprave te da se narednog dana članovima Izborne komisije predoči ispravljena verzija predloga Rešenja, bez grešaka.
Takođe, pod ovom tačkom je doneta jednoglasno Odluka da se Zbirna izborna lista za izbore odbornika u Skupštinu opštine Bački Petrovac, na izborima raspisanim za 24.04.2016. godine štampa u 20 primeraka.
U nastavku sednice članovi Izborne komisije Opštine Bački Petrovac su doneli Odluku da se na osnovu proglašenog ukupnog broja birača u Opštini Bački Petrovac, koji iznosi 12.297 štampa ukupno 12.333 glasačkih listića (zajedno sa rezervnim glasačkim listićima – 36 glasačkih listića, ili o,3 % od ukupnog broja glasačkih listića).
Što se tiče kontrolnih listića, doneta je Odluka o sadržini i ukupnom broju istih – ukupno 11 kontrolnih listića.
Na kraju ove sednice Izborne komisije članovi Izborne komisije su se dogovorili da se o datumu i početku štampanja glasačkih i kontrolnih listića i mogućnosti prisustvovanja opunomoćenih predstavnika podnosioca izbornih lista štampanju, brojanju i pakovanju istih uputi pismeno obaveštenje.
Sednica Izborne komisije je zaključena u 14,40 časova.


10. - Svoju desetu sednicu Izborna komisija Opštine Bački Petrovac je održala dana 08.04.2016. godine, sa početkom u 9,45 časova.
Pošto je utvrđeno da postoji kvorum za punovažno odlučivanje, predsednik Izborne komisije je predložio dnevni red, koji je usvojen jednoglasno.
Zapisnik sa sednice održane 06.04.2016. godine takođe je usvojen jednoglasno, bez primedbi.
Usledilo je razmatranje prispelih ponuda za štampanje glasačkih i kontrolnih listića za izbore odbornika u Skupštinu opštine Bački Petrovac. Konstatovano je da su podnete četiri ponude, i to: ponuda s.z.r. „Ondrej print“, iz Gložana, s.p.d. Štamparija „Grafoofset“, iz Čelareva,, Štamparija „Stanišić“ iz Bačke Palanke i „HL print“ d.o.o. iz Bačkog Petrovca. Nakon kraće diskusije članova Izborne komisije doneta je Odluka da se prihvati ponuda „HL print“, d.o.o. iz Bačkog Petrovca. Takođe, povodom ove tačke je donet i radni Zaključak, da se o danu i času štampanja, brojanja i pakovanja glasačkih listića na izborima za odbornike u Skupštinu opštine Bački Petrovac blagovremeno obaveste svi ovlašćeni predstavnici proglašenih izbornih lista.
Pod trećom tačkom dnevnog reda razmotrena je ispravljena izborna dokumentacija podnosioca Izborne liste „Dr Vojislav Šešelj – Srpska radikalna stranka“. Pošto je konstatovano da su otklonjene svi nedostaci utvrđeni od strane Izborne komisije, doneto je Rešenje o proglašenju Izborne liste kandidata za odbornike Skupštine opštine Bački Petrovac pod nazivom „Dr Vojislav Šešelj – Srpska radikalna stranka“, pod rednim brojem 10. Takođe, doneta su Rešenja da politička stranka Srpska radikalna stranka kao podnosilac navedene liste ne ispunjava uslove za određivanje opunomoćenih predstavnika u prošireni sastav Izborne komisije Opštine Bački Petrovac a niti u prošireni sastav Biračkih odbora.
Na kraju ove sednice članovi Izborne komisije su doneli Zaključak, da se u Rešenju o proglašenju liste kandidata za odbornike Skupštine opštine Bački Petrovac a pod rednim brojem 4 – a pod nazivom „Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbija“ (broj: 020-1/12-2016-1, od 10.03.2016. godine u delu u kome se navodi naziv Izborne liste ispravi greška, te da Izborna lista nosi naziv „Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbije (SPS)“.
Sednica Izborne komisije je zaključena u 16,45 časova.


9. - Dana 06.04.2016. godine održana je deveta sednica Izborne komisije Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 12,14 časova. Sednici su prisustvovali svi članovi iz stalnog (9 članova)  i proširenog sastava (6 članova) Izborne komisije.

Pošto su jednoglasno usvojili dnevni red predložen od strane predsednika Izborne komisije, usvojen je Zapisnik sa sednice, koja je održana dana 24.03.2016. godine. Nakon toga, članovi Izborne komisije su jednoglasno doneli Odluku o izmenama Poslovnika Izborne komisije Opštine Bački Petrovac i Odluku o izmenama Odluke o naknadi za rad i naknadi troškova u Izbornoj komisiji Opštine Bački Petrovac, a u vezi sprovođenja izbora narodnih poslanika u Narodnu skupštinu Republike Srbije, poslanike u Skupštinu AP Vojvodine i odbornike u Skupštinu Opštine Bački Petrovac, koji će se održati 24.04.2016. godine.

Usledilo je razmatranje predloga te donošenje Odluke o određivanju boje glasačkog listića i boje kontrolnog lista za proveru glasačke kutije za glasanje na izborima za odbornike u Skupštinu opštine Bački Petrovac, koji će se održati 24.04.2016. godine. Doneta je odluka da glasački listić bude u formatu A 4,  sa znakom Opštine Bački Petrovac plave boje br. 44 (raster) a kontrolni listić u formatu A 4 zelene boje br. 57.

U nastavku, članovi Izborne komisije su razmotrili zahtev posmatračke misije Udruženje CRTA/Građani na straži, iz Beograda, za posmatranje rada izbornih organa u Opštini Bački Petrovac. Jednoglasno je doneta je odluka da se Ivana Radakov Mijalković, br. l.k. 006221129 iz Novog Sada i Dane Pribić, br. l.k. 006562613 takođe iz Novog Sada, ovlašćuju da kao posmatrači Udruženja CRTA, u okviru posmatračke misije „Građani na straži“, prate rad izbornih organa u Opštini Bački Petrovac, na izborima raspisanim za 24.04.2016. godine.

Kao poslednja tačka na ovoj sednici razmotrena je podneta Izborna lista „Dr Vojislav Šešelj – Srpska radikalna stranka“ sa pratećom dokumentacijom. Na osnovu provere iste utvrđeni su nedostaci i u dokumentaciji koja je predata uz Izbornu listu (kod tri kandidata) i u vezi dokumentacije podnete za lica koja su dala svoje potpise za podržavanje navedene Liste kandidata. Zbog utvrđenih nedostataka, članovi Izborne komisije su doneli Zaključak, kojim se nalaže Srpskoj radikalnoj stranci – podnosiocu Izborne liste, da u roku od 48 časova od časa dostavljanja Zaključka otkloni utvrđene nedostatke.

Ovim je sednica Izborne komisije Opštine Bački Petrovac zaključena u 14,30 časova.   


8. - Dana 24.03.2016. godine, Izborna komisija opštine Bački Petrovac je održala svoju osmu sednicu, sa početkom u 11,16 časova i to u novom sastavu od ukupno 9 članova (predsednik + 8 članova), pošto je Skupština opštine Bački Petrovac, na svojoj 34. sednici održanoj dana 22.03.2016. godine, donela novo Rešenje o imenovanju Izborne komisije Opštine Bački Petrovac, zbog Presude Upravnog suda – Odeljenje u Novom Sadu, III-3 Už. 18/16, od 17.03.2016. godine.
Na sednici su bili svi novoimenovani članovi Izborne komisije Opštine Bački Petrovac.
Pošto su navedenom Presudom Upravnog suda postali ništavni svi akti koje je donela Izborna komisija Opštine Bački Petrovac na sednicama održanim dana 13.03., 15.03. i 16.03.2016. godine, to su na ovoj sednici najpre pojedinačno potvrđena sva Rešenja i Zaključci, koji su doneti na navedenim sednicama Izborne komisije Opštine Bački Petrovac.
Nakon toga, na ovoj sednici je doneto Rešenje o utvrđivanju prestanka svojstva kandidata za odbornika Đorđo Šarića zbog njegove smrti a na Izbornoj listi „Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbije“.
Takođe, doneto je i Rešenje o utvrđivanju opunomoćenih predstavnika Izborne liste Grupa građana „Za sredinu u kojoj vredi živeti – Pre prostredie v ktorom je hodno žiť“ u prošireni sastav Izborne komisije Opštine Bački Petrovac i Rešenje o utvrđivanju opunomoćenih predstavnika Izborne liste „Liga socijaldemokrata Vojvodine – Nenad Čanak“ u prošireni sastav Izborne komisije Opštine Bački Petrovac.

Sednica Izborne komisije je zaključena u 11,54 časova.


7 .- Dana 16.03.2016. godine održana je sedma sednica Izborne komisije Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 11,13 časova.

Nakon usvajanja Zapisnika sa sednice koja je održana 15.03.2016. godine, članovi Izborne komisije su jednoglasno doneli Rešenje o utvrđivanju opunomoćenih predstavnika političke stranke Socijalistička parija Srbije – Izborna lista „Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbije“ u prošireni sastav Izborne komisije Opštine Bački Petrovac.

Usledilo je donošenje Zaključka o ispravci Rešenja o proglašenju Liste kandidata za odbornike proglašene pod rednim brojem 7, pod nazivom „Jedinstvena Srbija – Miroslav Čeman“, broj 020-1/14-2016-1, od 11.03.2016. godine i to u smislu da je na Izbornoj listi 20 a ne 31 kandidat za odbornike u Skupštini opštine Bački Petrovac.
Na osnovu donetog Zaključka, članovi Izborne komisije su najpre doneli Rešenje o poništavanju Rešenja o ispunjavanju uslova za određivanje opunomoćenih predstavnika podnosioca Izborne liste „Jedinstvena Srbija – Miroslav Čeman“ u prošireni sastav Izborne komisije, br. 020-1/14-2016-2, od 11.03.2016. godine i Rešenje o neispunjavanju uslova navedene Izborne liste za određivanje opunomoćenih predstavnika u prošireni sastav Biračkih odbora.

Sednica Izborne komisije je zaključena u 11,40 časova.


6. - Dana 15.03.2016. godine Izborna komisija Opštine Bački Petrovac je zasedala po šesti put. Sednica je počela u 11,11 časova.

Pošto je usvojen Zapisnik sa sednice održane 13.03.2016. godine, Izborna komisija je razmotrila predlog i donela Rešenje o određivanju ovlašćenih lica za potpisivanje naloga za raspolaganje sredstvima namenjenim snošenju troškova sprovođenja izbora za odbornike Skupštine opštine Bački Petrovac, raspisanim za 24. 04.2016. godine.

Nakon toga se prešlo na razmatranje Izborne liste grupe građana „Za sredinu u kojoj vredi živeti – Pre prostredie v ktorom je hodno žiť“ i dokumentacije koja je uz istu podneta. Pošto je utvrđeno, da je uz Izbornu listu podneta kompletna i ispravna celokupna dokumentacija, Izborna komisija je donela jednoglasno Rešenje o proglašenju Izborne liste "Za sredinu u kojoj vredi živeti – Pre prostredie v ktorom je hodno žiť“, pod rednim brojem 9.

Takođe, doneto je i Rešenje o ispunjavanju uslova ove Izborne liste za određivanje predstavnika u prošireni sastav Izborne komisije Opštine Bački Petrovac i u prošireni sastav biračkih odbora.

Na kraju ove sednice Izborna komisija je razmatrala predlog i donela je Rešenje o utvrđivanju opunomoćenih predstavnika – (člana i njegovog zamenika) koalicije političkih stranaka „Sačuvajmo naša sela danas – Demokratska stranka“ u prošireni sastav Izborne komisije Opštine Bački Petrovac.

Sednica je zaključena u 11,35 časova.


5. - Dana 13.03.2016. godine održana je sledeća sednica Izborne komisije Opštine Bački Petrovac i to u novom sastavu, pošto je Skupština opštine Bački Petrovac na svojoj 33. sednici održanoj 11.03.2016. godine donela Rešenje o novom sastavu Izborne komisije Opštine Bački Petrovac.

Na ovoj sednici je najpre usvojen Zapisnik sa sednice održane 10. i 11. 03.2016. godine.

U nastavku sednice su najpre razmotreni predlozi i doneta su Rešenja o utvrđivanju opunomoćenih predstavnika političke stranke Slovaci napred!- Slováci vpred! i koalicije političkih stranaka Socijaldemokratske stranke i Liberalno-demokratske partije u Izbornoj komisiji Opštine Bački Petrovac.

Na kraju su razmotreni predlozi i doneta su pojedinačno Rešenja o ispunjavanju uslova za određivanje opunomoćenih predstavnika podnosioca Izbornih lista u prošireni sastav biračkih odbora a za sve proglašene Izborne liste.

Sednica Izborne komisije je zaključena u 11,35 časova.


4. - Dana 11.03.2016. godine Izborna komisija je počela sa radom u 11,08 časova.

Pošto je usvajanje Zapisnika sa sednice Izborne komisije održane 10.03.2016. godine odložena za narednu sednicu, usledilo je razmatranje i donošenje odluke o upotrebi novog pečata Izborne komisije Opštine Bački Petrovac i upoznavanje članova Izborne komisije sa odlukom o koordiniranom sprovođenju izbora za narodne poslanike i izbora za odbornike skupština jedinica lokalne samouprave raspisanih za 24.04.2016. godine („Službeni glasnik RS“, br. 24/2016).

Nakon toga se prešlo na razmatranje Izbornih lista.

Izborna komisija je najpre je utvrdila da je podnosilac Izborne liste „Slovaci – napred! - Slováci vpred!“ prvi u ostavljenom roku od 48 časova otklonio utvrđene nedostatke te je Izborna komisija donela Rešenje o proglašenju Izborne liste „Slovaci – napred! - Slováci vpred!“ pod rednim brojem 6.

Takođe, doneto je i Rešenje o ispunjavanju uslova ove Izborne liste za određivanje predstavnika u prošireni sastav Izborne komisije Opštine Bački Petrovac.

U vezi ove Izborne liste Izborna komisija je donela i Rešenje da politička stranka Slovaci napred! – Slováci vpred! ima položaj političke stranke slovačke nacionalne manjine, u smislu člana 40. stav 6. i 7. Zakona o lokalnim izborima na izborima za odbornike Skupštine opštine Bački Petrovac.

U nastavku sednice Izborna komisija je donela Rešenje o odbijanju proglašenja Izborne liste pod nazivom „Slovačka stranka - Slovenská strana dr. Boldocki Ilić Ana“, pošto je podnosilac ispravio sve greške u dokumentaciji podnetoj uz Izbornu listu, međutim pri podnetoj Izbornoj listi je zbog izostavljanja jednog kandidata za odbornike napravio grešku u smislu ravnomerne zastupljenosti kandidata za odbornike, te je doneto Rešenje o odbijanju proglašenja Izborne liste.

Sednica je nastavljena sa pregledom ispravljene dokumentacije uz podnetu Izbornu listu „Jedinstvena Srbija – Miroslav Čeman“. Pošto je utvrđeno da su sve konstatovane greške ispravljene u zakonskom roku, doneto je jednoglasno Rešenje o proglašenju Izborne liste pod nazivom „Jedinstvena Srbija – Miroslav Čeman“, pod rednim brojem 7.

Takođe, doneto je i Rešenje o ispunjavanju uslova ove Izborne liste za određivanje predstavnika u prošireni sastav Izborne komisije Opštine Bački Petrovac.

Pošto je u toku trajanja ove sednice podnosilac Izborne liste pod nazivom „Slovačka stranka - Slovenská strana dr. Boldocki Ilić Ana“ ponovo podneo Izbornu listu „Slovačka stranka - Slovenská strana dr. Boldocki Ilić Ana“ i svu prateću dokumentaciju, ista je odmah razmatrana na sednici Izborne komisije.  Utvrđeno je  da je uz Izbornu listu priložena celokupna zakonom propisana dokumentacija i da je pravno valjana, te je Izborna komisija jednoglasno donela Rešenje o proglašenju Izborne liste „Slovačka stranka - Slovenská strana dr. Boldocki Ilić Ana“, pod rednim brojem 8.

Takođe, doneto je i Rešenje o ispunjavanju uslova ove Izborne liste za određivanje predstavnika u prošireni sastav Izborne komisije Opštine Bački Petrovac.

U vezi ove Izborne liste Izborna komisija je donela i Rešenje da politička stranka Slovačka stranka - Slovenská strana  ima položaj političke stranke slovačke nacionalne manjine, u smislu člana 40. stav 6. i 7. Zakona o lokalnim izborima na izborima za odbornike Skupštine opštine Bački Petrovac.

Sednica Izborne komisije je zaključena u 16,15 časova.


3. - Dana 10.03.2016. godine usledila je sledeća sednica izborne komisije Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 8,15 časova.

Pošto je usvojen Zapisnik sa prethodne sednice doneta je Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Izborne komisije Opštine Bački Petrovac.

Usledilo je razmatranje zahteva podnosioca Izborne liste „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“ za proveru potpisa lica koje je podržalo Izbornu listu DS. U toku sednice podnosilac zahteva je odustao od istog, pošto je utvrđeno da potpis birača na koji se sumnjalo nije bio falsifikovan.

U nastavku sednice je utvrđeno da je podnosilac Izborne liste „Liga socijaldemokrata Vojvodine“  otklonio  u roku utvrđene nedostatke i Izborna komisija je jednoglasno donela Rešenje o proglašenju Izborne liste „Liga socijaldemokrata Vojvodine – Nenad Čanak“, pod rednim brojem 3.

Takođe, doneto je i Rešenje o ispunjavanju uslova ove Izborne liste za određivanje predstavnika u prošireni sastav Izborne komisije Opštine Bački Petrovac.

Usledilo je razmatranje ostalih podnetih Izbornih lista po redosledu prijema.

Najpre je razmatrana dokumentacija podneta uz Izbornu listu „Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbije“. Utvrđeni su nedostaci i donet je Zaključak, kojim je naloženo da podnosilac Izborne liste otkloni ove nedostatke u roku od 48 časova od časa dostavljanja istog.

Usledilo je razmatranje Izborne liste koalicije političkih stranaka Socijaldemokratske stranke i Liberalno-demokratske partije pod nazivom „Zajedno za opštinu – Boris Tadić“. I u dokumentaciji podnetoj uz ovu Izbornu listu su utvrđeni nedostaci te je donet Zaključak, kojim je naloženo podnosiocu Izborne liste da otkloni iste u roku od 48 časova od časa dostavljanja Zaključka.

Pošto je u međuvremenu podnosilac Izborne liste „Ivica Dačić - Socijalistička partija Srbije“ ispravio nedostatke utvrđene od strane Izborne komisije, Izborna komisija je jednoglasno donela Rešenje o proglašenju Izborne liste „Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbije“, pod rednim brojem 4.

Takođe, doneto je i Rešenje o ispunjavanju uslova ove Izborne liste za određivanje predstavnika u prošireni sastav Izborne komisije Opštine Bački Petrovac.

Kako je u toku trajanja sednice podnosilac Izborne liste „Zajedno za opštinu – Boris Tadić“ izvršio ispravku svih nedostataka navedenih u Zaključku Izborne komisije, Izborna komisija je jednoglasno donela Rešenje o proglašenju Izborne liste „Zajedno za opštinu – Boris Tadić“, pod rednim brojem 5.

Takođe, doneto je i Rešenje o ispunjavanju uslova ove Izborne liste za određivanje predstavnika u prošireni sastav Izborne komisije Opštine Bački Petrovac.

U nastavku sednice Izborne komisije razmatrana je Izborna lista političke strane Jedinstvena Srbija, pod nazivom „Jedinstvena Srbija – Miroslav Čeman“. Utvrđeni su nedostaci u podnetoj dokumentaciji, te je Zaključkom Izborne komisije naloženo, da se navedeni nedostaci otklone u roku od 48 časova od časa dostavljanja Zaključka.

U daljem radu Izborne komisije razmatrana je Izborna lista političke stranke Slovačka stranka – Slovenská strana, pod nazivom „Slovačka stranka -  Slovenská strana dr. Boldocki Ilić Ana“. I kod ove Izborne liste su utvrđeni nedostaci u podnetoj dokumentaciji, te je Izborna komisija donela Zaključak da se isti u roku od 48 časova od časa dostavljanja Zaključka otklone.

U nastavku sednice razmatrana je Izborna lista političke stranke Slovaci napred! – Slováci vpred!, pod nazivom „Slovaci – napred! - Slováci vpred!“. I ova Izborna lista je imala nedostataka u podnetoj dokumentaciji, tako da je i u ovom slučaju donet Zaključak, kojim je naloženo da se nedostaci otklone u roku od 48 časova od časa dostavljanja Zaključka.

Ovim je sednica Izborne komisije zaključena u 15,45 časova.


2. - Dana 09.03.2016. godine, sa početkom u 10,15 časova, održana je druga sednica Izborne komisije Opštine Bački Petrovac.

Nakon usvajanja zapisnika sa sednice IK održane 08.03.2016. godine, usledilo je donošenje: Odluke o naknadi za rad i naknadi troškova u Izbornoj komisiji Opštine Bački Petrovac, a u vezi sprovođenja izbora narodnih poslanika u Narodnu skupštinu Republike Srbije, poslanike u Skupštinu AP Vojvodine i odbornike u Skupštinu opštine Bački Petrovac, koji će se održati 24.04.2016. godine i Odluke o propisivanju ostalih obrazaca SO/2016 za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine opštine Bački Petrovac.

U nastavku sednice članovi Izborne komisije su razmatrali izbornu dokumentaciju podnetu od strane koalicije političkih stranaka „Sačuvajmo naša sela danas – Demokratska stranka“, koju sačinjavaju Demokratska stranka i Demokratski savez Hrvata u Vojvodini. Nakon otklonjenih grešaka (u zakonskom roku) utvrđenih u podnetoj Izbornoj listi , Izborna komisija je većinom glasova donela Rešenje o proglašenju Izborne liste „Sačuvajmo naša sela danas – Demokratska stranka“, pod rednim brojem 1.

Takođe, doneto je i Rešenje o ispunjavanju uslova ove Izborne liste za određivanje predstavnika u prošireni sastav Izborne komisije Opštine Bački Petrovac.

Usledilo je razmatranje Izborne liste koju je podnela koalicija političkih stranaka „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“, koju sačinjavaju Srpska napredna stranka i Socijaldemokratska partija Srbije. Nakon otklanjanja grešaka (u zakonskom roku) utvrđenih u podnetoj izbornoj dokumentaciji, Izborna komisija je jednoglasno donela Rešenje o proglašenju Izborne liste „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“, pod rednim brojem 2.

Takođe, doneto je i Rešenje o ispunjavanju uslova ove Izborne liste za određivanje predstavnika u prošireni sastav Izborne komisije Opštine Bački Petrovac.

Na ovoj sednici Izborne komisije  razmatrana je i Izborna lista „Liga socijaldemokrata Vojvodine – Nenad Čanak“. Utvrđeni su nedostaci, koji su navedeni u donetom Zaključku Izborne komisije, te je naloženo podnosiocu Izborne liste da u roku od 48 časova od časa dostavljanja Zaključka otkloni utvrđene nedostatke.

Sednica Izborne komisije je zaključena u 17,11 časova.


1. - Dana 08.03.2016. godine, sa početkom u 10,15 časova, Izborna komisija Opštine Bački Petrovac (imenovana na XVII sednici SO-e Bački Petrovac, dana 14.02.2014. godine) održala je prvu po redu sednicu nakon donošenja Odluke o raspisivanju izbora za odbornike skupštine gradova i skupština opština u Republici Srbiji.

Na ovoj sednici su članovi Izborne komisije upoznati sa Odlukom o raspisivanju izbora za odbornike skupština gradova i skupština opština u Republici Srbiji. Dalje su donete sledeće odluke:  Odluka o utvrđivanju Rokovnika za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za odbornike Skupštine opštine Bački Petrovac i Odluka o propisivanju obrazaca SO/2016 za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine opštine Bački Petrovac.

Na kraju sednice, doneta je Odluka o vršenju dežurstva članova Izborne komisije dana 08.03.2016. godine.

Sednica Izborne komisije je zaključena u 15,35 časova.Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика