IZVEŠTAJ o radu Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac, za 2018. godinu

Na osnovu člana 10. stav 1. Poslovnika o radu Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac, Savet za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac na svojoj VI sednici održanoj dana 15.01.2019. godine, usvojio je

I Z V E Š T A J

o radu Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac,

za 2018. godinu

 

     Članovi Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac u novom sastavu su izabrani na IX odnosno XVII sednici SO-e Bački Petrovac, 28.12.2016. odnosno 22.12.2017. godine (kada je sastav Saveta kompletiran sa predstavnicom mađarske nacionalne manjine).

     Savet su sačinjavali: Tatiana Vujačić (predstavnica Slovaka) - predsednica Saveta, Dragan Dražić (predstavnik Hrvata) – zamenik predsednice Saveta, Katarina Melegova-Melihova (predstavnica Slovaka), Samuel Čelovski (predstavnik Slovaka) Branka Štrba (predstavnica Srba), Miloš Bekić (predstavnik Srba),  Miroslav Necić (predstavnik Roma) i Ana Medveđova (predstavnica Mađara).

                       

Tokom 2018.godine, uz prisustvo pozvanih akreditovanih predstavnika sredstava javnog informisanja TV „Petrovec“ iz Bačkog Petrovca, održana je samo jedna sednica  Saveta za međunacionalne odnose, po redu V sednica - dana 12.02.2018. godine.

Na ovoj sednici je usvojen Poslovnik o radu Saveta za međunacionalne odnose

u Opštini Bački Petrovac te je vršeno rezimiranje informacija dobijenih od javnih preduzeća, ustanova i organizacija čiji je osnivač Opština Bački Petrovac (vezano za pitanja iz Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina – poglavlјe 23.) – poglalјa: V – Upotreba jezika i pisma, VI – obrazovanje i VIII – odgovarajuća zastuplјenost pripadnika nacionalnih manjina u javnom sektoru i javnim preduzećima.

Može se konstatovati da iako  je zbog spleta okolnosti održana samo jedna sednica Saveta za međunacionalne odnose,  pojedini članovi (kao i postavlјena lica u Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac – načelnica OU i sekretar SO-e Bački Petrovac) su tokom 2018. godine aktivno radili  na pitanjima koja spadaju u delokrug rada Saveta i van Opštine Bački Petrovac.

            Tako je Kancelariji za lјudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije dostavlјen: obiman Upitnik za izradu analize o učešću lokalnih saveta za međunacionalne odnose u izveštavanju o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina (25.04.2018. godine).

            U svom Izveštaju br. 2018/1 o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina su nabrojani koraci, koje je Savet sa svoje strane preduzeo za realizaciju zadataka iz poglavlјa za koje je zadužen.

            Dana 28.09.2018. godine, predsednica Saveta zajedno sa zamenikom predsednice, realizovali su susret sa predstavnicom Centra za razvoj civilnog društva iz Zrenjanina – Snežanom Ilić.

            Dana 18.10.2018. godine sekretar SO-e Bački Petrovac je aktivno učestvovao u radu okruglog stola realizovanom u Ečki, na temu „Saveti za međunacionalne odnose i prava manjina u lokalnoj zajednici“.

            Zbog nemogućnosti, dana 09.12.2018. godine predstavnici Saveta nisu prisustvovali Trećem sajmu posvećenom nacionalnim manjinama koje žive u Srbiji, pod nazivom „Složni mozaik Srbije“, koji je organizovala Kancelarija za lјudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije a koji se održavao u Beogradu,  u okviru obeležavanja Međunarodnog dana lјudskih prava.

Tokom 2019. godine potrebno je nastaviti sa aktivnijim radom svih članova Saveta, češćim održavanjem sednica Saveta, redovnim praćenjem i razmatranjem realizacije pitanja  vezanih za poglavlјe 23. Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina te pitanja, koja se nađu na dnevnom redu Skupštine opštine Bački Petrovac i Opštinskog veća a koja zadiru u nadležnosti Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac. 

U Bačkom Petrovcu,                                                                             

dana 11.01.2019. godine                                                                      

                                                                         PREDSEDNICA SAVETA

dr Tatiana Vujačić, s.r.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика