Plan rada Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac, za 2 0 1 9. godinu

Na osnovu člana 10. stav 1. Poslovnika o radu Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac, Savet za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac na svojoj VI sednici održanoj dana 15.01.2019. godine, d o n e o  je

Plan rada

Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac,

za 2 0 1 9. godinu

 

U 2019. godini glavne aktivnosti Saveta će biti usmere na:

Realizaciju  zadataka iz Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina – pregovaračko poglavlјe 23.

Savet će redovno razmatrati pitanja iz svog delokruga a koja budu proisticala iz pitanja, koja budu na dnevnom redu Skupštine opštine Bački Petrovac (posebno budžet Opštine Bački Petrovac – rebalans budžeta; Plan rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2019. godinu; Odluka o sufinansiranju projekata iz oblasti javnog informisanja, kulture, humanitarnog, prosvetnog, invalidnog i verskog karaktera iz budžeta Opštine Bački Petrovac u 2019. godini; Izveštaj o vaspitno – obrazovnom radu Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za školsku 2018/2019 godinu; Izveštaj o radu škola sa teritorije Opštine Bački Petrovac za školsku 2018/2019 godinu) i Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac te o njima davati svoja mišlјenja i predloge (poseban naglasak na objavlјivanje tekstova konkursa za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja, kulture, humanitarnog, prosvetnog, invalidnog i verskog karaktera iz budžeta Opštine Bački Petrovac u 2019. godini i na slovačkom jeziku te učešće jednog člana Konkursne komisije, koji vlada slovačkim jezikom).

Savet će se u svom radu  baviti preventivnim i edukativnim zadacima građanstva Opštine Bački Petrovac.

Sednice Saveta će se održavati  prema potrebi (najmanje jednom u tri meseca) a prema nahođenju predsednice i zamenika predsednice Saveta.

Radi razmene dobrih iskustava, Savet će sarađivati sa savetima za međunacionalne odnose iz opština Žitište, Bačka Topola, Temerin i Zrenjanin.

            U skladu sa zakonskim odredbama Savet će Skupštini opštine podneti šestomesečni izveštaj o svom radu.

O radu Saveta redovno će se izveštavati javnost Opštine Bački Petrovac putem sredstava javnog informisanja odnosno putem službenog sajta Opštine Bački Petrovac.

U Bačkom Petrovcu,

dana 15.01.2019. godine

                                                                                                         PREDSEDNICA SAVETA

                                                                                          dr Tatiana Vujačić, s.r.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика