Dečji dodatak

Uz zahtev za ostvarivanje prava na dečji dodatak podnosilac zahteva prilaže:

  1. izvode iz matične knjige rođenih za svu decu u porodici,
  2. uverenje da je državljnin SCG,
  3. fotokopije ličnih karata odraslih članova zajedničkog domaćinstva, a za  decu prijave prebivališta,
  4. fotokopije svoje overene zdravstvene knjižice,
  5. potvrdu o prihodima u tri meseca koja prethode mesecu podnošenja  zahteva za svakog člana zajedničkog domaćinstva koji ostvaruje prihode,
  6. potvrdu o katastarskim prihodima u prethodnoj godini za svakog člana zajedničkog domaćinstva iz mesta rođenja i stanovanja,
  7. poresko uverenje za svakog člana zajedničkog domaćinstva iz mesta rođenja i stanovanja,
  8. izjavu o zajedničkom domaćinstvu (tekst izjave na obrascu zahteva),
  9. izjavu da neposredno brine o deci (tekst izjave na obrascu zahteva),
10. potvrdu o svojstvu redovnog učenika za decu školskog uzrasta (osnovna i srednja škola),
11. dokaze o činjenicama u vezi nepokretnosti , kao i stambenog prostora, kao što su (izvod iz zemljišnih knjiga-vlasnički list, ugovor o kupovini nepokretnosti, rešenje o porezu, uverenje Republičkog geodetskog zavoda, ugovor o korišćenju stana)
12. izjavu o neposedovanju likvidnih i novčanih sredstava (tekst izjave na obrascu zahteva),
13. potvrdu nadležne zdravstvene ustanove o razlozima za neredovno školovanje,
14. akt o razvrstavanju za dete ometeno u razvoju,
15. akt o produženju roditeljskog prava,
16. dokaze na osnovu kojih se ostvaruje status samohranog roditelja (Izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja, dokaz o poveravanju deteta nakon razvoda braka ili prestanka vanbračne zajednice, odluka suda o vršenju roditeljskog prava ili izvod iz
matične knjige rođenih za decu neutvrđenog očinstva, potvrda vojnog    organa, potvrda kazneno-popravne ustanove),
17. dokazi o nezaposlenosti (uverenje i radna knjižica),
18. dokazi o starateljstvu ili hraniteljstvu (akt nadležnog organa starateljstva)
19. fotokopiju kartice tekućeg računa (obe strane)

Prilozi od broja 12. do 18. dostavljaju se samo u slučaju dokazivanja tih statusa!
 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика