Naknada troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu bez roditeljskog staranja

Uz zahtev za ostvarivanje prava na naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za dete bez roditeljskog staranja podnosilac zahteva prilaže:

1. potvrdu /ustanove socijalne zaštite o smeštaju deteta u ustanovu; centra za socijalni rad o smeštaju deteta u hraniteljsku porodicu ili u starateljsku porodicu; centra za socijalni rad o smeštaju deteta u starateljsku porodicu/
2. rešenje o ostvarenom pravu na dečji dodatak (podnosi samo staratelj i hranitelj)
3. potvrdu predškolske ustanove o upisu deteta u vrtić
 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика