Turistička inspekcija

Turistička inspekcija (poslovi):

 • proverava da li su ispunjeni propisani uslovi za obavlјanje delatnosti i pružanje usluga u skladu sa Zakonom o turizmu,
 • utvrđuje indentitet zaposlenih kod privrednih društava, preduzetnika, drugog pravnog lica ili stranog pravnog lica, koja obavalјaju delatnost i pružaju usluge uređene zakonom, uvidom u ličnu ispravu ili drugu javnu ispravu sa fotografijom,
 • utvrđuje indentitet lica koje obavlјa ugostitelјsku delatnost u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu uvidom u ličnu ispravu ili drugu javnu ispravu sa fotografijom,
 • pregleda prostorije u kojima se obavlјa delatnost i pružaju usluge, ugovore, evidencije, isprave i drugu dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje zakonitosti poslovanja privrednih društava, preduzetnika ili ogranka drugog domaćeg ili stranog pravnog lica, kao i fizičkih lica koja obavlјaju delatnost i pružaju usluge uređene Zakonom o turizmu,
 • vrši uvid u ugovore i proveru izdatih rešenja o razvrstavanju u kategoriju objekata u skladu sa Zakonom o turizmu,
 • proverava naplatu i uplatu boravišne takse, uvidom u evidenciju gostiju i drugu prateću dokumentaciju,
 • proverava isticanje i pridržavanje propisanog radnog vremena u ugostitelјskim objektima,
 • zahteva sudski nalog za prestres stambenog ili pratećeg prostora kod saznanja da se u tom prostoru obavlјa delatnost ili pružaju usluge u slučaju kada se vlasnik ili korisnik prostora protivi vršenju inspekcijskog nadzora,
 • zahteva asistenciju policije, ako se osnovano proceni da je to potrebno prema prilikama određenog slučaja,
 • donosi rešenja kojim se nalaže otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i odredi rok za njihovo otklanjanje,
 • donosi rešenje o privremenoj zabrani obavlјanja delatnosti i pružanju usluga, odnosno rada u objektu, ako se utvrđene nepravilnosti u ostavlјenom roku ne otklone,
 • izdaje prekršajni nalog,
 • podnosi prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo ili privredni prestup, odnosno podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka,
 • preduzima i druge propisane mere predviđene zakonom.

 

Prijava

 

 

Kontrolne liste

 

 

Plan rada

 

 

Propisi iz turizma

 

 

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика