Izdavanje izvoda na međunarodnim obrascima, rođenih, venčanih i umrlih

Dokumentacija potrebna za izdavanje izvoda na međunarodnim obrascima, rođenih, venčanih i umrlih: 
- potvrda o uplaćenoj republičkoj taksi u iznosu od 720,00 dinara 
               na račun: 840-742221-843-57, model 97 poziv na broj 59-207
- potvrda o uplaćenoj opštinskoj taksi u iznosu od 360,00 dinara 
               na račun: 840-742251-843-73, model 97 poziv na broj 59-207.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика