Prijava zaključenja braka

Dokumentacija potrebna za prijavu zaključenja braka:
- važeća lična karta,
- strani državljani donose i uverenje o slobodnom bračnom stanju,
- taksa u iznosu od 150,00 dinara ako se zaključenje braka vrši radnim danima,
- taksa u iznosu od 400,00 dinara ako se zaključenje braka vrši vikendom ili posle radnog vremena, 
- taksa u iznosu od 4.000,00 dinara kada se vrši zaključenje braka na terenu,
- uplata se vrši na opštinski žiro-račun broj: 840-742251-843-73 model 97 poziv na broj 59-207.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика