Извештај са 36. седнице ОВ 21.11.2017.

Дана 21.11.2017. године одржана је 36. седница Општинског већа Општине Бачки Петровац, са почетком у 08,05 часова, по позиву председника Општинског већа Срђана Симића.

Поред Срђана Симића седници су присуствовали следећи чланови Општинског већа: Јан Брна, Карол Верле, Радомир Зотовић, Милан Анушјак, Јан Мелег, Татјана Забунов, Предраг Бојанић и Александар Накић.

Записник је водио секретар Општинског већа Растислав Лабат.

Осим чланова Већа седници су присуствовали и помоћник председника општине за спорт и друштвене делатности Срђан Стојановић, помоћник председника општине за комуналне делатности Јасна Шпрох, начелник Општинске управе Милина Лабат, руководилац Одељења за општу управу, друштвене службе и опште заједничке послове Душан Говорчин,  руководилац Одељења за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове Ондреј Бовдиш, руководилац одељења за буџет, финансије и пореску администрацију Анна Врбовскa и правобранилац општине Владислав Тарноци.

Седницу је отворио Срђан Симић, који је све присутне поздравио, након чега је једногласно  усвојен следећи

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 • Разматрање и усвајање записника са 35. седнице Општинског већа Општине Бачки Петровац, одржане 03.11.2017. године.
 1. Разматрање нацрта и утврђивање предлога Решења о другим изменама Решења о именовању председника и чланова Комисије за спровођење поступка комасације земљишта у Општини Бачки Петровац – К.О. Бачки Петровац;
 2. Разматрање нацрта и утврђивање предлога Закључка Скупштине Општине Бачки Петровац о предлогу састава нове Комисије за враћање земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа;
 3. Разматрање предлога и усвајање Правилника о првим изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и правобранилаштву Општине Бачки Петровац;
 4. а) Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада Основне школе „Јан Чајак“ Бачки Петровац за школску 2016/2017. годину, те доношење закључка поводом истог;

б) Разматрање Годишњег плана рада Основне школе „Јан Чајак“ Бачки Петровац за школску 2017/2018. годину, те доношење закључка поводом истог;

 1. Разматрање Извештаја Комисије за давање у закуп, отуђење и прибављање непокретности у јавну својину Општине Бачки Петровац о спроведеном поступку отварања понуда, те доношење закључка поводом истог;
 2. Разматрање предлога и доношење Решења о одузимању права коришћења на непокретностима у јавној својини Општине Бачки Петровац;
 3. Разматрање предлога и доношење Решења о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији Општине Бачки Петровац;
 4. Разматрање предлога и доношење Решења о образовању Радне групе за праћење и извештавање о учинку програма буџета Општине Бачки Петровац;
 5. Разматрање предлога и доношење Решења о употреби текуће буџетске резерве:

а) - за израду пројектно техничке документације за пројекат – Израда идејног пројекта адаптације објекта ОШ „Јан Чајак“ у Бачком Петровцу“;

б) - за исплату накнада и других трошкова ради спровођења избора чланова Савета Месне заједнице Маглић;

в) - за спровођење пројекта Савета за родну равноправност – брига о здрављу грађана, превентивни прегледи и информисање грађана;

г) - за исплату накнада члановима скупштинских комисија и савета;

 1. Разматрање предлога и доношење Закључка о измени Плана јавних набавки директних корисника за 2017. годину – Електрична енергија;
 2. Разматрање предлога и доношење другостепеног решења поводом жалбе Колар Дајане из Кулпина;
 3. Разматрање предлога и доношење Решења о разрешењу члана и именовању новог члана Тима за израду Локалног акционог плана за родну равноправност у Општини Бачки Петровац за период од 2017. до 2020. године;
 4. Разматрање Предлога за измену и проширење састава Савета за здравље Општине Бачки Петровац;
 5. Разматрање Иницијативе Српске православне цркве Црквена општина Кулпинска за измену назива улице у Кулпину;
 6. Разматрање Списка потребне опреме Добровољног ватрогасног друштва Гложан, те доношење закључка поводом истог;
 7. Разматрање Захтева Вјере Мишковицове и Самуела Мишковица из Гложана за решавање проблема Етно дома у оквиру туристичке понуде општине, те доношење закључка поводом истог;
 8. Питања и предлози.

Најпре је једногласно усвојен записник са 35. седнице Општинског већа Општине Бачки Петровац, уз примедбу да се под тачком 20 став 1 и 2 исправи име директора ЈКП „Прогрес“ Бачки Петровац.

Поводом 1. тачке дневног реда, након расправе, једногласно је донет Закључак којим се утврђује предлог Решења о другим изменама Решења о именовању председника и чланова Комисије за спровођење поступка комасације земљишта у Општини Бачки Петровац – К.О. Бачки Петровац, и прослеђује Скупштини Општине Бачки Петровац на разматрање и доношење.

Поводом 2. тачке дневног реда, након расправе, једногласно је донет Закључак којим се утврђује  предлог Закључка Скупштине Општине Бачки Петровац о предлогу састава нове Комисије за враћање земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа, и прослеђује Скупштини Општине Бачки Петровац на разматрање и доношење.

Поводом 3. тачке дневног реда, након расправе, једногласно је усвојен Правилник о првим изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и правобранилаштву Општине Бачки Петровац.

Поводом 4. тачке дневног реда, након расправе, једногласно је донет Закључак којим се прихвата  Извештај о реализацији Годишњег плана рада за школску 2016/17 годину Годишњи план рада за 2017/18 годину Основне Школе „Јан Чајак“ Бачки Петровац, и прослеђује Скупштини Општине Бачки Петровац на разматрање и усвајање.

Поводом 5. тачке дневног реда, након расправе, једногласно је донет Закључак којим се прихвата  Извештај Комисије за давање у закуп, отуђење и прибављање непокретности у јавну својину Општине Бачки Петровац о спроведеном поступку отварања понуда бр. 46-74/2017-05 од 31.10.2017. године.

Поводом 6. тачке дневног реда, након расправе, већином гласова (8 за, 1 против) донето је Решење о одузимању права коришћења и давању на коришћење непокретности у јавној својини Општине Бачки Петровац.

Поводом 7. тачке дневног реда, након расправе, једногласно је донето Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији Општине Бачки Петровац.

Поводом 8. тачке дневног реда, након расправе, једногласно је донето Решење о образовању Радне групе за праћење и извештавање о учинку програма буџета Општине Бачки Петровац.

Поводом 9. тачке дневног реда, након расправе, једногласно су донета решења о употреби текуће буџетске резерве којима се:

- из средстава обезбеђених Одлуком о првом ребалансу буџету општине Бачки Петровац за 2017. годину раздео 4, глава 01 - Општинска управа, програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0009 – Текућа буџетска резерва, позиција 163, економска класификација 49912 - Текућа буџетска резерва одобрава употреба средстава у износу 100.000,00 динара за  повећање апропријације у разделу 4, глава 1 – ОПШТИНСКА УПРАВА, програм 09 – Основно образовање, позиција 86 ек.класификација 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти, за израду пројектно техничке документације за пројекат:  - Израда идејног пројекта адаптације објекта ОШ „Јан Чајак“ у Бачком Петровцу;

- из средстава обезбеђених Одлуком о првом ребалансу буџету општине Бачки Петровац за 2017. годину раздео 4, глава 01 - Општинска управа, програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0009 – Текућа буџетска резерва, позиција 163, економска класификација 49912 - Текућа буџетска резерва одобрава  употреба средстава у износу 206.000,00 динара за  повећање апропријације у разделу 4, глава 4 – МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МАГЛИЋ, програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, позиција 190 ек.класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи, за  исплату накнада и других трошкова ради спровођења избора чланова Савета у Месној заједници Маглић.

- из средстава обезбеђених Одлуком о првом ребалансу буџету општине Бачки Петровац за 2017. годину раздео 4, глава 01 - Општинска управа, програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0009 – Текућа буџетска резерва, позиција 163, економска класификација 49912 - Текућа буџетска резерва одобрава употреба средстава у износу 80.000,00 динара за повећање апропријације у разделу 1, глава 1 – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, програм 16 – Политички систем  локалне самоуправе, позиција 6 ек.класификација 423 – услуге по уговору, за спровођење пројекта Савета за родну равноправност – брига о здрављу грађана, превентивни прегледи и информисање грађана.

- из средстава обезбеђених Одлуком о првом ребалансу буџету општине Бачки Петровац за 2017. годину раздео 4, глава 01 - Општинска управа, програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0009 – Текућа буџетска резерва, позиција 163, економска класификација 49912 - Текућа буџетска резерва одобрава употреба средстава у износу 150.000,00 динара за повећање апропријације у разделу 1, глава 1 – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, програм 16 – Политички систем  локалне самоуправе, позиција 3 ек.класификација 416 – награде запосленима и остали посебни расходи, за исплату накнада члановима скупштинских комисија и савета.

Поводом 10. тачке дневног реда, након расправе, једногласно је донет Закључак којим се врши измена Плана јавних набавки директних корисника за 2017. годину, и то: Д о д а ј е  с е  набавка добара, позиција 1.1.13 – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА. Процењена вредност без ПДВ износи „1.850.000,00“.

Поводом 11. тачке дневног реда, након расправе, једногласно је донето Решење којим се одбија жалба Колар Дајане из Кулпина, ул. Триглавска бр. 17, поднетој против закључка Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала Општине Бачки Петровац бр. 016-1/272-2016-3-38 од 02.11.2017. године, као неоснована и потврђује закључак првостепеног органа као правилан и на закону заснован.

Поводом 12. тачке дневног реда, након расправе, једногласно је донето Решење о разрешењу члана и именовању новог члана Тима за израду Локалног акционог плана за родну равноправност у Општини Бачки Петровац за период од 2017. до 2020. године.

Поводом 13. тачке дневног реда, након расправе, једногласно је донет Закључак којим се утврђује предлог Одлуке о другим изменама Одлуке о  оснивању Савета за здравље Општине Бачки Петровац, и прослеђује Скупштини Општине Бачки Петровац на разматрање и доношење.

Поводом 14. тачке дневног реда, након расправе, једногласно је донет Закључак којим се прослеђује Иницијатива Српске православне цркве Црквена општина Кулпинска за измену назива улице у Кулпину бр. 56 од 20.11.2017. године Савету Месне заједнице Кулпин, ради давања мишљења Општинском већу Општине Бачки Петровац у складу са чл. 4 ст. 2 Одлуке о одређивању назива улица и тргова, обележавању улица и тргова и обележавању зграда бројевима.

Поводом 15. тачке дневног реда, након расправе, једногласно је донет Закључак којим се обавештава Добровољно ватрогасно друштво Гложан да је Општинско веће Општине Бачки Петровац размотрило Списак потребне опреме Добровољног ватрогасног друштва Гложан бр. 36/2017 од 06.09.2017. године, те да ће се за набавку опреме за ватрогасна друштва Општине Бачки Петровац планирати средства у буџету Општине Бачки Петровац за 2018. годину, у складу са финансијским могућностима.

Поводом 16. тачке дневног реда, након расправе, једногласно је донет Закључак којим се обавезује Одељење за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове Општинске управе Општине Бачки Петровац да без одлагања предузме све расположиве мере и радње како би се што пре решили и окончали сви управни поступци који су покренути поводом пријаве Вјере Мишковицове и Самуела Мишковица из Гложана ул. В. Витеза бр. 18, а који се односе на Етно дом Тулип Гложан ул. М. Пагача бр. 70.

Поводом 17. тачке дневног реда, водила се кратка дискусија у вези капиталних пројеката за 2018. годину, у вези припремања нацрта одлуке о буџету за 2018. годину, као и у вези проблематике замене и померања водоводних цеви у Бачком Петровцу.

Након што су обрађене све тачке дневног реда, Срђан Симић се захвалио присутнима на сарадњи и закључио седницу у 10,30 часова.

izbori2022

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

vakcina19

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика