И З В Е Ш Т А Ј са XVI седнице Скупштине општине Бачки Петровац (29.11.2017. године)

И З В Е Ш Т А Ј

са XVI седнице Скупштине општине Бачки Петровац

(29.11.2017. године)

 

Шеснаеста седница Скупштине општине Бачки Петровац одржана је дана 29.11.2017. године, са почетком у 16,05 часова, на позив председника Скупштине Јана Шуљана.

 

Шеснаеста седница Скупштине општине Бачки Петровац одржана је дана 29.11.2017. године, са почетком у 16,05 часова, на позив председника Скупштине Јана Шуљана.

                Седници је присуствовало 29 одборника Скупштине, и то: Јарослав Данко, Здено Ђивјак, Ђура Говорчин, Бранислав Келечевић,  Кристина Кевенска, Ана Легињ, Андреа Мандач, Павел Марчок, Драгица Пејковић, Јармила Пуцовски, Верослава Сљука-Церовски, Весна Спевакова, Дарко Стојановић, Јан Шуљан, Властислав Урбанчек, Ондреј Фекете, Ана Хуђанова, Павел Жембери, Мирослав Чеман, Татјана Деман-Јаворник, Гавра Говорчин, Миланко Коларски, Бранислав Козаров, Александра Кралик, Спасоје Проданов, Дарко Валенћик, Борис Бркљач, Срђан Илијевски и Немања Појужина.

                Одборник Павел Пагач је оправдао свој изостанак са седнице док Јан Бохуш разлоге свог изостанка није јавио .

                Сем одборника XVI седници Скупштине општине су присуствовали: председник Општине Бачки Петровац Срђан Симић, заменик председника Општине Бачки Петровац Јан Брна, секретар Скупштине општине Светослав Мајера, начелница Општинске управе Општине Бачки Петровац Милина Лабат, руководилац Одељења за општу управу, друштвене службе и опште заједничке послове Душан Говорчин, руководилац Одељења за буџет, финансије и пореску администрацију Ана Врбовска, руководилац Одељења за привреду, урбанизам, комуналне и инспекцијске послове Ондреј Бовђиш, правобранилац Општине Бачки Петровац Владислав Тарноци, чланови Општинског већа Општине Бачки Петровац – Александар Накић, Предраг Бојанић, Радомир Зотовић,  помоћници председника Општине Бачки Петровац - Јасна Шпрох и Срђан Стојановић, директорка Библиотеке „Штефан Хомола“ Бачки Петровац Ана Спевак, директорка Словачког војвођанског позоришта Бачки Петровац Виера Крстовски, директор ЈКП „Прогрес“ Бачки Петровац Љубомир Кабић, директор ЈП за КСП „Комуналац“ Маглић Душко Илић, директор Туристичке организације Општине Бачки Петровац Јан Павлис, директорка Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац др Ана Болдоцки-Илић, директорка ПУ „Вчиелка“ Бачки Петровац Зузана Пашић, директорка Основне школе „Јан Чајак“ Бачки Петровац Власта Верле, директорка Гимназије „Јан Колар“ са домом ученика Бачки Петровац Ана Медвеђова, новинари: Катарина Гажова, из словачког недељника „Хлас људу“, Мариа Ловреова из ТВ Петровец, Јан Чернак из Радија Бачки Петровац, Јулиана Бовђишова из Радио телевизије Војводине,  Петар Девић представник Општинског удружења инвалида рада, Јурај Мучаји представник Општинског удружења пензионера, грађани: Милина Сантрач, Милош Гверо и Јарослав Халупка.

                На почетку седнице председник Скупштине је поздравио све присутне. Констатовао је да је на седници присутно 28 одборника СО-е (у рад Скупштине се накнадно укључио још један одборник), што  је био довољан број за пуноважно одлучивање.

У наставку, председник Скупштине је презентирао предлог дневног реда. Исти је гласио:

 • Усвајање записника са XV седнице Скупштине општине Бачки Петровац, која је одр-

жана дана 22.09.2017. године;

 1. Разматрање и усвајање Извештаја о извршењу буџета Општине Бачки Петровац,

за период јануар – септембар 2017. године;

 1. Разматрање предлога те усвајање Локалног антикорупцијског плана (Л А П)

за Општину Бачки Петровац;

 1. Разматрање предлога те доношење Одлуке о праву првенства закупа пољо-

привредног земљишта у државној својини;

 1. Разматрање предлога те доношење Одлуке о утврђивању назива продужетку

улице;

 1. Разматрање предлога те доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о

оснивању Савета за здравље Општине Бачки Петровац;

 1. Разматрање Статута Јавног комуналног предузећа „Прогрес“ Бачки Петро-

вац те доношење Решења о давању сагласности на исти;

 1. Разматрање Статута Јавног предузећа за комуналне и стамбене послове „Ко-

муналац“ Маглић  те доношење Решења о давању сагласности на исти;

 1. а.) Разматрање и усвајање Извештаја о раду и реализацији Годишњег програ-

ма рада Гимназије „Јан Колар“ са домом ученика Бачки Петровац, за школску 2016/2017 годину;

б.) Разматрање и усвајање Годишњег програма рада Гимназије  „Јан Колар“

са домом ученика Бачки Петровац, за школску 2017/2018 годину;

 1. а.) Разматрање предлога те доношење Решења о разрешењу члана Школског

одбора Гимназије „Јан Колар“ са домом ученика у Бачком Петровцу, представнице Наставничког и Педагошког већа (Јасна Лаћарак из Бачког Петровца – сукоб интереса);

                        б.) Разматрање предлога те доношење Решења о именовању новог члана Школског одбора Гимназије „Јан Колар“ са домом ученика у Бачком Петровцу, представнице Наставничког и Педагошког већа (Ана Павлов – Бановић из Бачког Петровца);

 1. а.) Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији годишњег плана рада

Основне школе „Јан Чајак“ Бачки Петровац, за школску 2016/17 годину;

                            б.) Разматрање и усвајање Годишњег плана рада Основне школе „Јан Чајак“ Бачки Петровац, за школску 2017/18 годину;

 1. а.) Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о раду за радну 2016/2017

годину Предшколске установе „Вчиелка“ Бачки Петровац;

б.) Разматрање Годишњег плана рада Предшколске установе „Вчиелка“ Бач-

ки Петровац за радну 2017/2018 годину те доношење Решења о давању сагласности на исти;

 1. Разматрање предлога те доношење Решења о другим изменама Решења о

именовању председника и чланова Комисије за спровођење комасације земљишта у Општини Бачки Петровац – к.о. Бачки Петровац;

 1. Разматрање предлога те доношење Закључка о предлогу састава нове Коми-

сије за враћање земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа;

 1. ) Разматрање предлога те доношење Решења о разрешењу директора Музеја

војвођанских Словака;

                                б.) Разматрање предлога те доношење Решења о именовању директора Музеја војвођанских Словака;

 1. а.) Разматрање предлога те доношење Решења о разрешењу члана Школског

одбора Основне школе „Жарко Зрењанин“ Маглић, представнице локалне самоуправе (Ивана Везмар из Маглића – сукоб интереса);

                            б.) Разматрање предлога те доношење Решења о именовању новог члана Школског одбора Основне школе „Жарко Зрењанин“ Маглић – представника локалне самоуправе (Наташа Стојковић из Маглића);

 1. а.) Разматрање предлога те доношење Решења о разрешењу члана Школског

одбора Основне школе „Јан Чајак“ Бачки Петровац, представнице запослених (Милушка Анушјакова-Мајерова из Бачког Петровца – сукоб интереса);

                            б.) Разматрање предлога те доношење Решења о именовању новог члана Школског одбора Основне школе „Јан Чајак“ Бачки Петровац, представника запослених (Јан Славка из Бачког Петровца);

 1. Разматрање и усвајање Анализе стања безбедности саобраћаја на путевима

Општине Бачки Петровац за  2016. годину;

 1. 18. Разматрање и усвајање Извештаја о спроведеним изборима за чланове Савета Месне заједнице Бачки Петровац;
 2. 1 Разматрање и усвајање Извештаја о спроведеним изборима за чланове Савета Месне заједнице Маглић;
 3. Одборничка питања.

 

                Након тога прешло се на усвајање предложеног дневног реда. Исти је утврђен са 28 гласова „ЗА“.

                У наставку седнице, председник СО-е је информисао одборнике СО-е о добијеној сагласности Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова а у вези именовања директорке Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац Биљане Дракулић.

                Што се тиче записника са XV седнице СО-е Бачки Петровац, одборник Спасоје Проданов је изнео три примедбе на исти, али примедбе нису усвојене, тако да је записник усвојен већином гласова одборника СО-е.

                У вези прве, друге  и треће тачке из утврђеног дневног реда, уводна образложења нису тражена. У отвореним расправама није било учесника и у вези истих је са 26 гласова „ЗА“ усвојен Извештај о извршењу буџета Општине Бачки Петровац, за период јануар – септембар 2017. године, донет је Локални антикорупцијски план (ЛАП) за Општину Бачки Петровац и донета је Одлука о праву првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини.

                Допуну предлога Одлуке о утврђивању назива продужетку улице је дао председник Општине Бачки Петровац Срђан Симић (допуна се односила на члан 1. и 2. предлога Одлуке). У кратком обраћању поводом ове тачке одборник Ондреј Фекете је истакао замерку у вези претходне три тачке дневног реда  а што се тиче уводних образлагања која су изостала. Пошто у расправи у вези ове тачке није било учесника, са 28 гласова „ЗА“ донета је Одлука о утврђивању назива продужетку улице у датом предлогу, уз допуну изнету у уводу у ову тачку дневног реда.

                У вези 5. тачке дневног реда председник СО-е Бачки Петровац је дао краће уводно  образложење (разлози за измене и допуне наведене Одлуке). Пошто у отвореној расправи није било учесника, са 27 гласова „ЗА“ донета је Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Савета за здравље Општине Бачки Петровац.

                Поводом 6. тачке дневног реда директор ЈКП „Прогрес“ Бачки Петровац Љубомир Кабић је дао кратко образложење – изнео је разлоге за усклађивање Статута ЈКП са Законом о јавним предузећима и оснивачким актом овог ЈКП. У расправи која је вођена након тога, учествовали су одборници: Мирослав Чеман, Павел Марчок, Ондреј Фекете и Спасоје Проданов. Одговоре на постављена питања и ближа образложења су дата од стране председника општине Срђана Симића. Након закључења расправе, са 17 гласова „ЗА“ и 3 „ПРОТИВ“, донето је Решење о давању сагласности на Статут ЈКП „Прогрес“ Бачки Петровац.

                На увод у вези 7. тачке дневног реда, председник СО-е је најпре прочитао Закључак Општинског већа Општине Бачки Петровац са примедбом која је дата на исти. Након тога директор ЈП за КСП „Комуналац“ Маглић Душан Илић је изнео разлоге за усклађивање Статута овог ЈП. Пошто у расправи није било учесника, са 28 гласова „ЗА“ донето Решење о давању сагласности на Статут ЈП за КСП „Комуналац“ Маглић, уз примедбу дату од стране Општинског већа.

                Након кратких уводних речи председника СО-е и директорице Гимназије „Јан Колар“ са домом ученика у Бачком Петровцу – Аном Медвеђ, отворена је обједињена расправа о Извештају о раду и реализацији Годишњег програма рада Гимназије „Јан Колар“ са домом ученика Бачки Петровац, за школску 2016/2017 годину и Годишњег програма рада Гимназије  „Јан Колар“ са домом ученика Бачки Петровац, за школску 2017/2018 годину. У расправи није било учесника те је са 28 гласова „ЗА“ усвојен и Извештај о раду и реализацији Годишњег програма рада Гимназије „Јан Колар“ са домом ученика Бачки Петровац, за школску 2016/2017 годину и Годишњи програм рада Гимназије  „Јан Колар“ са домом ученика Бачки Петровац, за школску 2017/2018 годину.

                Под 9. тачком дневног реда, након кратког образлагања председника СО-е, без расправа је донето Решење о разрешењу члана Школског одбора Гимназије „Јан Колар“ са домом ученика у Бачком Петровцу, представнице Наставничког и Педагошког већа (Јасна Лаћарак из Бачког Петровца – сукоб интереса) и Решење о именовању новог члана Школског одбора Гимназије „Јан Колар“ са домом ученика у Бачком Петровцу, представнице Наставничког и Педагошког већа (Ана Павлов – Бановић из Бачког Петровца).

                Уводно образложење у вези 10. тачке је дала директорица ОШ „Јан Чајак“ Бачки Петровац Власта Верле. У обједињеној расправи ни поводом ове тачке нико није узео учешћа, те је  са 29 гласова „ЗА“  усвојен  Извештај о реализацији годишњег плана рада Основне школе „Јан Чајак“ Бачки Петровац, за школску 2016/17 годину и Годишњи план рада Основне школе „Јан Чајак“ Бачки Петровац, за школску 2017/18 годину.

                У наставку седнице, без додатних образлагања и учесника у расправи усвојен је Годишњи извештаја о раду за радну 2016/2017 годину Предшколске установе „Вчиелка“ Бачки Петровац и Годишњи план рада Предшколске установе „Вчиелка“ Бачки Петровац за радну 2017/2018 годину.

                Дванаеста тачка дневног реда је донела дужу расправу. У истој су учествовали одборници: Мирослав Чеман, Здено Дивјак, Павел Марчок и Спасоје Проданов. Након расправе, са 24 гласа „ЗА“ и 1 „ПРОТИВ“ донето је Решење о другим изменама Решења о именовању председника и чланова Комисије за спровођење комасације земљишта у Општини Бачки Петровац – к.о. Бачки Петровац (представници земљорадника испред учесника комасације).

                Пошто додатна образлагања у вези 13. тачке дневног реда нису тражена а у отвореној расправи није било учесника, са 25 гласова „ЗА“ и 1 „ПРОТИВ“, донет је Закључак о предлогу састава нове Комисије за враћање земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа.

                На увод у 14. тачку дневног реда, председник Скупштине је резимирао материјале који су достављени одборницима у вези обе подтачке. У краткој обједињеној расправи је учествовао одборник Мирослав Чеман те је након тога донето Решење о разрешењу Павела Чањија, професора ликовне уметности из Кулпина од дужности  директора Музеја војвођанских Словака, због истека четворогодишњег мандата на који је именован а Решењем о именовању директора Музеја војвођанских Словака Анка Сеч-Пинћир, дипломирани етнолог-антрополог из Бачког Петровца је именована за новог директора Музеја војвођанских Словака, на четири године од дана именовања.

                Уследила је пауза у раду Скупштине, у периоду од 17,35 до 18,01 часова.

                У наставку без додатних образлагања и учесника у расправама донето је:  Решење о разрешењу  члана Школског одбора Основне школе „Жарко Зрењанин“ Маглић, представнице локалне самоуправе (Ивана Везмар из Маглића – сукоб интереса)  и Решење о именовању новог члана Школског одбора Основне школе „Жарко Зрењанин“ Маглић – представника локалне самоуправе (Наташа Стојковић из Маглића); Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Јан Чајак“ Бачки Петровац, представнице запослених (Милушка Анушјакова-Мајерова из Бачког Петровца – сукоб интереса) и Решење о именовању новог члана Школског одбора Основне школе „Јан Чајак“ Бачки Петровац, представника запослених (Јан Славка из Бачког Петровца).

                Одборници Скупштине су такође без додатних образлагања и расправе усвојили Анализу стања безбедности саобраћаја на путевима Општине Бачки Петровац за  2016. годину.

                Уз кратко образложење одборнице Драгице Пековић – председнице Изборне комисије за избор чланова Савета Месне заједнице Бачки Петровац те расправу, у којој су учествовали одборници Спасоје Проданов, Јан Шуљан и Мирослав Чеман те члан Општинског већа Општине Бачки Петровац Александар Накић и председник Општине Бачки Петровац Срђан Симић, са 28 гласова „ЗА“ усвојен је  Извештај о спроведеним изборима за чланове Савета Месне заједнице Бачки Петровац, за мандатни период 2017 – 2021.

                Председник Скупштине је на увод у 19. тачку дневног реда прочитао резултате избора за чланове Савета Месне заједнице Маглић. У расправи која је вођена поводом ове тачке дневног реда учествовао је одборник Спасоје Проданов те Предраг Бојанић, председник Изборне комисије за избор чланова Савета Месне заједнице Маглић и председник Општине Бачки Петровац Срђан Симић. Након расправе, са 26 гласова „ЗА“ усвојен је                 Извештај о спроведеним изборима за чланове Савета Месне заједнице Маглић, за мандатни период 2017 – 2021.

                Под тачком 20. дневног реда, одборници Спасоје Проданов, Павел Марчок и Бранислав Келечевић су поставили своја одборничка питања а дати су поједини предлози извршној власти Општине Бачки Петровац.

                Овим је 16. седница Скупштине општине Бачки Петровац закључена у 18,40 часова.

izbori2022

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

vakcina19

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика