Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

DSC 3555 resize

Dvadeset osma sednica Skupštine opštine Bački Petrovac održana je dana 19.06.2019. godine, sa početkom u 19.09 časova, na poziv predsednika Skupštine Jana Šulјana.
Sednici je prisustvovalo 26 odbornika Skupštine, i to: Jaroslav Danko, Zdeno Divjak, Đura Govorčin, Branislav Kelečević, Kristina Kevenska, Ana Leginj, Andrea Mandač, Pavel Marčok, Dragica Pejković, Jamila Pucovski, Veroslava Slјuka-Cerovski, Vesna Spevakova, Darko Stojanović, Jan Šulјan, Vlastislav Urbanček, Ondrej Fekete, Ana Huđanova, Pavel Žemberi, Miroslav Čeman, Tatjana Deman-Javornik, Gavra Govorčin, Branislav Kozarov, Spasoje Prodanov, Darko Valenćik, Boris Brklјač i Nemanja Pojužina.
Svoj izostanak sa sednice nisu opravdali odbornici: Jan Bohuš, Pavel Pagač, Milanko Kolarski, Aleksandra Kralik i Srđan Ilijevski.

Sem odbornika 28. sednici Skupštine opštine su prisustvovali: predsednik Opštine
Bački Petrovac Srđan Simić, sekretar Skupštine opštine Svetoslav Majera, načelnica Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jaroslava Čanji Jević, pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Rašeta, rukovodilac Odelјenja za budžet i finansije Ana Vrbovska, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Radomir Zotović, Predrag Bojanić i Milan Anušjak, pomoćnik predsednika Opštine Bački Petrovac Srđan Stojanović, direktorka Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac dr Ana Boldocki Ilić, direktor Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac Jan Pavlis, direktor JKP „Progres“ Bački Petrovac Ljubomir Kabić, direktor JP za KSP „Komunalac“ Maglić Duško Ilić, predsednik Komisije za propise, predstavke i pritužbe i primopredaju dužnosti i službenih akata Samuel Šulјan, novinari - Katarina Gažova, iz slovačkog nedelјnika „Hlas ľudu“, Maria Lovreova iz TV „Petrovec“, Miroslav Babjak iz „Rádia Petrovec“, Miroslav Hemela iz JMU RTV slovačke radio redakcije i Petar Dević, predstavnik Opštinskog udruženja invalida rada.

Na početku sednice predsednik Skupštine je pozdravio sve prisutne. Konstatovao je da sednici prisustvuje 23 odbornika, što je bio dovolјan broj za punovažno odlučivanje (u nastavku sednice Skupštine u rad su se uklјučili još 3 odbornika).
U nastavku, predsednik Skupštine je pročitao predlog dnevnog reda, koji je glasio:
- Usvajanje zapisnika sa XXVII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana dana 21.05.2019. godine;
1. Razmatranje predloga te donošenje Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac;
2. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac
u 2018. godini;
b.) Razmatranje predloga te donošenje Odluke o konsolidovanom završnom računu
budžeta Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu;
c.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja Opštine Bački Petrovac za period 01.01. - 31.12.2018. godine;
3. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac;

4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja
Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac za 2018. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o sufinansiranju realizaciji projekata za ostva-
rivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2018. godini;
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju Programa rada Skupštine Opštine
Bački Petrovac za 2019. godinu – I i II kvartal;
7. Informacija o stanju i zbivanjima u oblasti kulturnog amaterizma, manifestacija
i radu udruženja u oblasti kulture u 2018. godini;
8. Informacija o stanju i problemima u oblasti sporta i fizičke kulture na terito-
riji Opštine Bački Petrovac u 2018. godini;
9. Odbornička pitanja.

U vezi predloženog dnevnog reda odbornici Miroslav Čeman, Spasoje Prodanov i Ondrej
Fekete su dali predloge da se u dnevni reda uvrste i sledeće tačke:
- Informacija o službenoj poseti premijera Slovačke Republike Opštini Bački
Petrovac Petra Pelegrinija dana 29.05.2019. godine i
- Izbor novih članova Saveta za praćenje Etičkog kodeksa.
Nakon duže rasprave, u kojoj su predlagači obrazložili svoje predloge, te odgovora koje
je dao predsednik Skupštine opštine (da je postupak oko predlaganja kandidata za članove Saveta za praćenje Etičkog kodeksa pokrenut njegovim javnim pozivom objavlјenim putem opštinskog sajta, dana 27.05.2019. godine i dostavom istog nosiocima Izbornih lista političkih partija zastuplјenih u SO-e B. Petrovac i Savetima Mesnih zajednica sa teritorije Opštine Bački Petrovac – mogućnost predlaganja kandidata do 30.06.2019. godine) i obećanja da će Informacija o službenoj poseti premijera Slovačke Republike Opštini Bački Petrovac Petra Pelegrinija dana 29.05.2019. godine biti uvrštena u predlog dnevnog reda na 29. sednici SO-e Bački Petrovac – u julu t.g., sprovedeno je glasanje o predlogu dnevnog reda sednice Skupštine prezentiranom od strane predsednika Skupštine
Predloženi dnevni red je utvrđen sa 17 glasova „Za“, 3 „Protiv“ i 5 „Uzdržanih“.
Nakon utvrđivanja dnevnog reda, prešlo se na glasanje o zapisniku sa XXVII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana dana 21.05.2019. godine. Isti je usvojen bez primedbi sa 23 glasa „Za“ i sa 1 „Uzdržanim“.
U vezi 1. tačke dnevnog reda uvodno obrazloženje je dao predsednik Skupštine i predsednik Komisije za propise, predstavke i pritužbe i primopredaju dužnosti i službenih akata Samuel Šulјan. Pošto u otvorenoj raspravi nije bilo učesnika, odbornici su javnim glasanjem sa 25 glasova „Za“ doneli novi Poslovnik Skupštine opštine Bački Petrovac.
Povodom druge tačke dnevnog reda uvodno obrazloženje (u vezi sve tri podtačke) je dala Ana Vrbovska, rukovodilac Odelјenja za budžet i finansije. Nakon kratke rasprave, u kojoj je uzeo učešće odbornik Spasoje Prodanov, odbornici su se javno izjasnili o svakoj podtački posebno te je sa 26 glasova „Za“ usvojen Izveštaj o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac u 2018. godini i doneta je Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu a sa 24 glasa „Za“ usvojen je Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja Opštine Bački Petrovac za period 01.01. - 31.12.2018. godine.
Uvodno obrazloženje u vezi 3. tačke dnevnog reda je dao Vladislav Tarnoci, pravobranilac Opštine Bački Petrovac. U raspravi povodom ove tačke dnevnog reda su učestvovali odbornici: Pavel Marčok, Miroslav Čeman i Spasoje Prodanov. Nakon razjašnjenja i dobijenih odgovora na postavlјena pitanja od strane predsednika Skupštine i Vladislava Tarnocija, sa 20 glasova „Za“ i 3 „Uzdržana“ doneta je Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac.
Direktor JKP „Progres“ Bački Petrovac Ljubomir Kabić je dao uvodno obrazloženje u vezi 4. tačke dnevnog reda. U raspravi povodom ove tačke dnevnog reda su učestvovali odbornici: Miroslav Čeman, Spasoje Prodanov i Pavel Marčok. Na postavlјena pitanja je odgovorio direktor ovog JKP. Na kraju rasprave sa 24 glasa „Za“ usvajen je Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac za 2018. godinu.
Usledila je pauza u radu Skupštine u periodu od 2.,33 do 20.55 časova.
Nakon utvrđivanja kvoruma (isti su sačinjavali 26 odbornika) Skupština je nastavila sa radom.
Rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Rašeta je dao uvodno obrazloženje u vezi 5. tačke dnevnog reda. Usledila je duga rasprava, u kojoj su učestvovali odbornici: Miroslav Čeman, Spasoje Prodanov, Pavel Marčok, Ondrej Fekete, Ana Huđanova, Dragica Pejković, Boris Brklјač, Ana Leginjova i Vlastislav Urbanček. Na postavlјena pitanja odgovore su dali: Dušan Rašeta i Srđan Simić. Nakon ove rasprave sa 11 glasova „Za“, 6 „Protiv“ i 1 „Uzdržan“ usvojen je Izveštaj o sufinansiranju realizaciji projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2018. godini.
Izveštaj o izvršenju Programa rada Skupštine Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu – I i II kvartal je usvojen bez uvodnog obrazlaganja i rasprave sa 19 glasova „Za“.
Informacija o stanju i zbivanjima u oblasti kulturnog amaterizma, manifestacija i radu udruženja u oblasti kulture u 2018. godini je primlјena k znanju bez uvodnog obrazlaganja i rasprave a takođe i Informacija o stanju i problemima u oblasti sporta i fizičke kulture na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2018. godini je primlјena k znanju uz kratko obrazloženje Dušana Rašete i uz predloge odbornika Pavela Marčoka.
Pod 9. tačkom - „Odbornička pitanja“ – pitanja, predloge i primedbe su izneli odbornici: Pavel Marčok, Ana Huđanova, Spasoje Prodanov, Ondrej Fekete i Miroslav Čeman.
Dvadeset osma sednica Skupštine je zaklјučena od strane predsednika Skupštine u 22.35 časova.