30. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 15.06.2021. godine održana je 30. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Pored Jasne Šproh kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Jana Zabunov, Aleksandar Nakić i Gavra Govorčin.


Zapisnik je sačinila Kristina Benka Stojisavljević, sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Sednicu je po hitnom postupku sazvao predsednik Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom tačaka dnevnog reda.


D N E V N I R E D1. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga:
A) Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora Turističke organiѕacije Opštine Bački Petrovac;
B) Rešenja o imenovanju direktora Turističke organiѕacije Opštine Bački Petrovac;

2. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga:
A) Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Jozef Marčok Dragutin" Gložan;
B) Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Jozef Marčok Dragutin" Gložan;

3. Razmatranje Zahteva za davanje saglasnosti na Odluku o kreditnom zaduženju JKP "Komunalac" Bački Petrovac za nabavku osnovnog sredstva ( kamiona za odvoženje smeća ), te donošenje zaključka povodom istog;

4. Podnošenje predloga za dopunu dnevnog reda XII sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac.

 

Povodom 1. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je donelo Zaključak kojimse utvrđuje: predlog Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac i predlog Rešenja o imenovanju direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac, te se isti prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 1. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je donelo Zaključak kojimse utvrđuje: predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Gložan i predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Gložan, te se isti prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 3. tačke dnevnog reda donet je Zaključak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje saglasnost na Odluku o kreditnom zaduženju JKP „Komunalac“ Bački Petrovac za nabavku osnovnog sredstva ( kamiona za odvoženje smeća ) za potrebe JKP „Komunalac“ Bački Petrovac, broj Odluke 285/2021 od dana 14.06.2021. godine.
Povodom 4. tačke dnevnog reda reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je predložilo dopunu dnevnog reda XII sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac i podnelo predsedniku Skupštine Opštine Bački Petrovac Predloga za dopunu dnevnog reda XII sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac.

 

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Izveštaju koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика