45. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 04.11.2021. godine održana je 45. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Jana Zabunov, Aleksandar Nakić i Gavra Govorčin.
Zapisnik je sačinio Dušan Rašeta,dipl.prav.

Sednicu je po hitnom postupku sazvala predsednica Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom tačaka dnevnog reda.D N E V N I  R E D

 

1. Razmatranje predloga, te donošenje:

A) Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (srednja škola);
B) Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve ( nagrade zaposlenima);
V) Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve ( usluge po ugovoru);

2. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja, o promeni aproprijacije.

Povodom 1. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je donelo: A)Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, kojim se iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu razdeo 5, glava 00, program 15 - Opšte usluge lokalne samouprave, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 39/0, ekonomska klasifikacija 499000 - sredstva rezerve o d o b r a v a s e upotreba sredstava u iznosu 82.000,00 dinara, za povećavanje pozicije 138/0, program 10 – Srednje obrazovanje i vaspitanje, programska aktivnost: 2003-0001 – Funkcionisanje srednjih škola, ekonomska klasifikacija 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti (4821 - Ostali porezi) za iznos od 82.000,00 dinara, radi izmirenja obaveze poreza na nasleđe i poklon koji je utvrđen na osnovu Rešenja Poreske uprave i obračunat „Jan Kolar“ Gimnaziji sa domom učenika.
B)Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, kojim se iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 - programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 39/0, ekonomska klasifikacija 499000 - Tekuća budžetska rezerva o d o b r a v a s e upotreba sredstava u iznosu 350.000,00 dinara, za povećanje pozicije 12, u razdelu 2, glava 00 – PREDSEDNIK OPŠTINE, program 16 – Politički sistem lokalne samouprave, programska aktivnost: 0002 – Funkcionisanje izvršnih organa, ekonomska klasifikacija 416 – nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi za iznos od 350.000,00 dinara (4161 - nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi) za obezbeđivanje sredstava za redovno funkcionisanje izvršnog organa.
V) Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, kojim se iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 - programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 39/0, ekonomska klasifikacija 499000 - Tekuća budžetska rezerva o d o b r a v a s e upotreba sredstava u iznosu 250.000,00 dinara, za povećanje pozicije 15, u razdelu 2, glava 00 – PREDSEDNIK OPŠTINE, program 16 – Politički sistem lokalne samouprave, programska aktivnost: 0002 – Funkcionisanje izvršnih organa, ekonomska klasifikacija 423 – usluge po ugovoru za iznos od 250.000,00 dinara (4235 - stručne usluge) za obezbeđivanje sredstava za redovno funkcionisanje izvršnog organa.
Povodom 2. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je donelo Rešenje o promeni aproprijacije kojim se iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu opštine Bački Petrovac za 2021. godinu razdeo 5, glava 0 – Opštinska uprava, program 5 – Polјoprivreda i ruralni razvoj, Programska aktivnost 0101-0001 – Podrška za sprovođenje polјoprivredne politike u lokalnoj zajednici, izvor finansiranja 01 – prihodi iz budžeta, menja se na sledeći način:
- umanjuje se pozicija 74, ekonomska klasifikacija 424 – specijalizovane usluge, program 5 – Polјoprivreda i ruralni razvoj, izvor 01 – prihodi iz budžeta za iznos od 1.250.000,00 dinara.
- povećava se pozicija 71, ekonomska klasifikacija 416 – naknade zaposlenih i ostali posebni rashodi, program 5 – Polјoprivreda i ruralni razvoj, izvor 01 – prihodi iz budžeta za iznos od 1.250.000,00 dinara

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Izveštaju koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

vakcina19

JAZAVAC2

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика