Izveštaj sa 121. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 28.04.2020. godine održana je 121. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Pored Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić. Radomir Zotović se izjasnio da ne učestvuje u telefonskim sednicama. Nije bilo moguće stupiti u kontakt sa sledećim članom Opštinskog veća: Karol Werle.

Zapisnik je sačinila Kristina Benka Stojisavlјević, sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Sednicu je po hitnom postupku sazvao predsednik Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom tačaka dnevnog reda.D N E V N I  R E D1. Razmatranje Zahteva OZZ „Castro Cop“ Kulpin za zaključivanje Ugovora o pravu službenosti na parcelama 4559, 4557 i 4655 KO Gložan od dana 21.04.2020. godine i predloga Ugovora o uspostavljanju prava službenosti u korist OZZ „Castro Cop“ Kulpin, na katastarkim parcelama br.: 4559, 4557 i 4655 KO Gložan, u vlasništvu Opštine Bački Petrovac, te donošenje Zaključka povodom istog;
2. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve.

Povodom 1. tačke dnevnog reda donet je kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje saglasnost za zaključivanje Ugovora o uspostavljanju prava službenosti u korist OZZ „Castro Cop“ Kulpin, na katastarskim parcelama br.: 4559, 4557 i 4655 KO Gložan, u vlasništvu Opštine Bački Petrovac, u predloženom tekstu.
Povodom 2. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, kojim se iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 - programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 45/0, ekonomska klasifikacija 499000 - Tekuća budžetska rezerva o d o b r a v a upotreba sredstava u iznosu 1.500.000,00 dinara za povećanje pozicije 39/0 u razdelu 5, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 11 – Socijalna i dečja zaštita, programska aktivnost 0901-0001: Jednokratne pomoći i drugi oblici pomoći, ek.klasifikacija 472 – Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta, radi obezbeđivanja sredstava za pružanje finansijske pomoći sa namenom nabavke i podele paketa sa osnovnim životnim namernicama i sredstvima za dezinfekciju penzionerima sa najnižim primanjima sa teritorije opštine Bački Petrovac a sve u cilju sprečavanja širenja epidemije zarazne bolesti COVID 19.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика