Izveštaj sa 120. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 03.04.2020. godine održana je 120. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Pored Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić. Radomir Zotović se izjasnio da ne učestvuje u telefonskim sednicama. Nije bilo moguće stupiti u kontakt sa sledećim članom Opštinskog veća: Karol Werle.

Zapisnik je sačinila Kristina Benka Stojisavlјević, sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Sednicu je po hitnom postupku sazvao predsednik Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom tačaka dnevnog reda.

 

D N E V N I  R E D

 

1. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o povećanju aproprijacije;
2. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o određivanju taksi stajališta za taksi prevoz putnika na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
3. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o određivanju autobuskih stajališta za gradski, prigradski i međumesni prevoz putnika na teritoriji Opštine Bački Petrovac.

Povodom 1. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o povećanju aproprijacije, kojim se na osnovu Ugovora o dodeli finansijskih sredstava tekuće budžetske rezerve, potpisanog između Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i Opštine Bački Petrovac dana 24.03.2020. godine, otvara izvor finansiranja: 07 – Transferi od drugih nivoa vlasti, program 0901 – Socijalna i dečija zaštita, programska aktivnost: 0901-0001: Jednokratne pomoći i drugi oblici pomoći, i povećava se pozicija: 39/0, ekonomska klasifikacija 472 – Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta za iznos od 4.270.000,00 dinara.
Povodom 2. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o određivanju taksi stajališta za taksi prevoz putnika na teritoriji Opštine Bački Petrovac.
Povodom 3. tačke dnevnog reda doneta je Odluka o određivanju autobuskih stajališta za gradski, prigradski i međumesni prevoz putnika na teritoriji Opštine Bački Petrovac.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика