Izveštaj sa 22. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.png

Dana 02.03.2021. godine održana je 22. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 11,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Jasne Šproh.
Na sednici su su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Srđan Simić, Srđan Stojanović, Aleksandar Nakić, Jana Zabunov, Ondrej Bovđiš i Gavra Govorčin.
Opravdano odsutna: predsedica Jasna Šproh.

Zapisnik je vodila: Kristina Benka Stojisavlјević – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i: predsednik Skupštine Opštine Bački Petrovac dr Jan Jovankovič, načelnica Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe, opšte i zajedničke poslove Dušan Rašeta, rukovodilac Odelјenja za urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač i pomoćnik predsednice Opštine Bački Petrovac Zoran Bjekić.
Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je usvojen sledeći

 

D N E V N I  R E D

 

- Razmatranje i usvajanje: zapisnika sa 19. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 29.01.2021. godine, zapisnika sa 20. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 01.02.2021. godine i zapisnika sa 21. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 12.02.2021. godine;

1. A) Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2020. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istih;
B) Razmatranje Plana i programa rada i Finansijskog plana Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2021. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istih;

2. A) Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2020. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istih;
B) Razmatranje Plana i programa rada i Finansijskog plana Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2021. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istih;
V) Razmatranje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizacijiradnih mesta u Biblioteci „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu, te donošenje zaklјučka povodom istog;

 

3. A) Razmatranje Pravilnika o radu pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ – Slovačko vojvođansko pozoriše u Bačkom Petrovcu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
B) Razmatranje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u pozorištu „Slovenské vojvodinské divadlo“ – Slovačko vojvođansko pozoriše u Bačkom Petrovcu, te donošenje zaklјučka povodom istog;

4. Razmatranje Izveštaja Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac o realizaciji programa za 2020. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;

5. Razmatranje predloga i usvajanje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i Pravobranilaštvu Opštine Bački Petrovac;

6. Razmatranje nacrta i raspisivanje Konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2021. godini;

7. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac i raspisivanje Oglasa za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac;

8. A) Razmatranje predloga i donošenje Odluke o pristupanju Opštine Bački Petrovac realizaciji rekonstrukcije postrojenja za dezinfekciju pijaće vode u Magliću;
B) Razmatranje predloga i donošenje Odluke o pristupanju Opštine Bački Petrovac realizaciji radova na uređenju kanalske mrežeu funkcioji odvodnjavanja polјoprivrednog zemlјišta u 2021. godini;
V) Razmatranje predloga i donošenje Odluke o pristupanju Opštine Bački Petrovac realizaciji izrade projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju vodovodne mreže u naselјima Bački Perovac i Kulpin ;

9. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji Opštine Bački Petrovac;

 

10. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o određivanju subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje u Opštini Bački Petrovac;

11. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o pribavlјanju u zakup poslovnih prostorija;

12. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti;

13. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o uvećanju koeficijenta za obračun i isplatu plate načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac;

14. Razmatranje Zahteva za dopunu predloga Programa unapređenja zapošlјivosti i zapošlјavanja mladih u Opštini Bački Petrovac u periodu 2021-2023, te donošenje zaklјučka povodom istog;

15. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve;

16. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o promeni aproprijacije;

17. Pitanja i predlozi.

Povodom 1. tačke dnevnog reda donet je Zaklјučak, kojim se prihvata Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj za 2020. godinu kao i Plan i program rada i Finansijski plan za 2021. godinu Muzeja vojvođanskih Slovaka i isti se prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje, usvajanje i davanje saglasnosti.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, donet je Zaklјučak, kojim se prihvata Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj za 2020. godinu kao i Plan i program rada i Finansijski plan za 2021. godinuBiblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom petrovcu i isti se prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje, usvajanje i davanje saglasnosti. Takođe je donet i Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Biblioteci „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje saglasnost na Pravilni o radu i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ – Slovačko vojvođansko pozoriše u Bačkom Petrovcu.
Povodom 4. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac donelo Zaklјučak kojim se usvaja Izveštaj Saveta za bezbednost saobraćajana putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac o realizaciji programa za 2020. godinu.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, jednoglasno i bez rasprave donet je Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i Opštinskom pravobranilaštvu Opštine Bački Petrovac.
Povodom 6. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je raspisalo Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informianja na teritoriji Opštine Bački petrovac u 2021. godini.
Povodom 7. tačke dnevnog reda, jednoglasno i bez rasprave Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac donelo je Odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac i raspisalo Oglas za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac.
Povodom 8. tačke dnevnog reda, Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je donelo: Odluku o pristupanju Opštine Bački Petrovac realizaciji rekonstrukcije postrojenja za dezinfekciju pijaće vode u Magliću, Odluku o pristupanju Opštine Bački Petrovac realizaciji radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja polјoprivrednog zemlјišta u 2021. godini radi podizanja finkcionalnosti kanalske mreže i Odluku o pristupanju Opštine Bački petrovac realizaciji izrade projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju vodovodne mreže u naselјima Bački Petrovac i Kulpin. Sve tri Odluke biće objavlјene u Službenom listu Opštine Bački Petrovac.
Povodom 9. tačke dnevnog reda donet je Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji Opštine Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 10. tačke dnevnog reda, doneto je Rešenje o određivanju subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje u Opšćtini Bački Petrovac. Rešenje će biti objavlјeno u Službenom listu Opštine Bački Petrovac.
Povodom 11. i 12. tačke dnevnog reda, bez diskusije, doneto je Rešenje o pribavlјanju u zakup poslovnih prostorija i Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti. Rešenja će biti objavlјena u Službenom listu Opštine Bački Petrovac.
Povodom 13. tačke dnevnog reda, Opštinsko veće je jednoglasno, bez diskusije donelo Rešenje o uvećanju koeficijenta za obračun i isplatu plate načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac.
( na ime dodatka za minuli rad ).
Povodom 14. tačke dnevnog reda, jednoglasno i bez diskusije donet je Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Programa unapređenja zapošlјivosti i zapošlјavanja mladih u Opštini Bački Petrovac u periodu 2021-2023 sa predloženim dopunma i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 15. i 16. tačke dnevnog reda, bez diskusije, doneto je Rešenje upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve i Rešenje o promeni aproprijacije. Rešenja će biti objavlјena u Službenom listu Opštine Bački Petrovac.
Povodom 17. tačke dnevnog reda, niko od prisutnih članova Opštinskog veća se nije javlјao za reč.

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Srđan Simić se zahvalio prisutnim na saradnji i zaklјučio sednicu u 11,37 časova.

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Zapisniku koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика