Izveštaj sa 23. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

 Dana 30.05.2017. godine održana je 23. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 09,05 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.

Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Aleksandar Nakić, Karol Verle, Predrag Bojanić, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov i Milan Anušjak.
Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i pomoćnik predsednika opštine za sport i društvene delatnosti Srđan Stojanović, načelnik Opštinske uprave Milina Labat, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Boško Bogunović, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Govorčin i rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš.
Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio.
Nakon predloženih i usvojenih izmena i dopuna, jednoglasno je usvojen sledeći

DNEVNI RED

- Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 22. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane dana 18.05.2017. godine

1. Razmatranje Dopune Izveštaja o radu Komisije za komasaciju k.o. Bački Petrovac br. 27/2017 od 04.05.2017. godine;
2. Razmatranje Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za 2016. godinu;
3. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o konsolidovanom završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2016. godinu;
4. Razmatranje predloga za dopunu Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2017 godinu Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac;
5. Razmatranje Zahteva za davanje saglasnosti za finansiranje kapitalnih projekata MZ Maglić i donošenje zaklјučka povodom istog;
6. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o utvrđivanju liste kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja;
7. Razmatranje Zahteva za izmenu članova Školskog odbora OŠ „Žarko Zrenjanin“ Maglić;
8. Razmatranje Zahteva za određivanje lokacije za iznošenje otpada, podnetog 19.04.2017. godine od strane DOO „RAM“ Bački Petrovac, i donošenje zaklјučka povodom istog;
9. Razmatranje Informacije o sprovedenom konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti informisanja na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2017. godini;
10. Razmatranje Molbe za davanje saglasnosti za postavlјanje memorijalne table na zgradi u Bačkom Petrovcu ul. Narodne revolucije br. 5 korisnika JKP „Progres“, te donošenje zaklјučka povodom istog;
11. Razmatranje Zahteva za davanje saglasnosti za postavlјanje kanalizacionih cevi preko nepokretnosti u Bačkom Petrovcu u ul. Hmelјovoj br. 20, podnetog od strane Ljenjo Jana iz Bačkog Petrovca, te donošenje zaklјučka povodom istog;
12. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve - suosnivanje zavoda;
13. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve – zamena stolarije OŠ „Jan Čajak“;
14. Razmatranje predloga i utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju VD direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić;
15. Pitanja i predlozi.

Zatim je jednoglasno bez primedbi usvojen Zapisnik sa 22. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane dana 18.05.2017. godine
Nakon usvajanja zapisnika prešlo se na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.
Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, većinom glasova (8-za, 1-uzdržan) donet je Zaklјučak kojim je prihvaćen Izveštaj o radu Komisije za komasaciju k.o. Baki Petrovac za period 01.11.2016. – 15.03.2017. godine br. 20/2017 od 21.03.2017. godine zajedno sa Dopunom Izveštaja o radu Komisije za komasaciju k.o. Bački Petrovac br. 27/2017 od 04.05.2017. godine, i prosleđen Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje, uz konstatacije da Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac nije zadovolјno tempom rada Komisije za komasaciju k.o. Bački Petrovac i očekuje da se postupak komasacije ubrza, kako bi se isti što pre završio, da Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac očekuje da sekretar Komisije za komasaciju k.o. Bački Petrovac bude potpuno uklјučen u postupak komasacije i da koordiniše rad između Komisije, Republičkog geodetskog zavoda i Mapsoft doo, te da o tome redovno izveštava rukovodstvo Opštine Bački Petrovac, kao i da će rukovodstvo Opštine Bački Petrovac preduzeti mere u cilјu unapređenja saradnje između Republičkog geodetskog zavoda i Mapsoft doo Beograd, radi ubrzanja postupka komasacije.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac u 2016. godini, u predloženom tekstu, i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 3 tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o konsolidovanom završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2016. godinu, i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno donet Zaklјučak kojim se vrši dopuna Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2017. godinu Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, sa tačkom 1.3.21 – Adaptacija objekta OŠ Jan Čajak sa zamenom stolarije; ukupna procenjena vrednost: 8.320.000 bez PDV-a i 9.984.000 sa PDV-om; vrsta predmeta: radovi; predmet nabavke: izolacioni radovi; vrsta postupka: otvoreni postupak; opravdanost nabavke: sredstva za energetsku efikasnost zgrade OŠ Jan Čajak obezbeđena su na projektu za sufinansiranje projekata iz oblasti energetske efikasnosti UKU APV.
Povodom 5. tačke dnevnog reda , nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac ne daje saglasnost za finansiranje kapitalnih projekata MZ Maglić, odnosno za izradu glavnog projekta za unapređenja sistema vodosnabdevanja u MZ Maglić, zato što je u planu rešavanje vodosnabdevanja na nivou cele Opštine Bački Petrovac, odnosno svih mesnih zajednica.
Povodom 6. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o utvrđivanju liste kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja, u predloženom tekstu.
Povodom 7. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuju predlozi Rešenja o razrešenju članova Školskog odbora OŠ „Žaro Zrenjanin“ Maglić Vladana Prokopovića i Srđana Ilijevski, kao i predlozi Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Žaro Zrenjanin“ Maglić Ivane Vezmar i Milane Đukić, i prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 8. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac obaveštava DOO „RAM“ Bački Petrovac da su privredna društva koja obavlјaju privrednu delatnost na teritoriji Opštine Bački Petrovac dužna da u svom poslovanju u svemu postupaju u skladu sa važećim pravnim propisima Republike Srbije i Opštine Bački Petrovac, kao i skladu sa instrukcijama i merama nadležnih inspekcijski službi. U tom smislu je naglašeno da je proizvođač/vlasnik otpada obavezan da sačini plan upravlјanja otpadom i da preda otpad licu koje je ovlašćeno za upravlјanje otpadom ako nije u mogućnosti da organizuje postupanje sa otpadom u skladu sa zakonom (čl. 26 Zakona o upravlјanju otpadom), da je proizvođač/vlasnika otpada odgovoran za sve troškove upravlјanja otpadom (čl. 26 Zakona o upravlјanju otpadom), da lokalna samouprava nije dužna da preuzima na sebe odgovornost za zbrinjavanje bilo koje vrste industrijskog otpada, da skladištenje otpada od proizvodnje metli na deponiji komunalnog otpada nije dozvolјeno, da rasipanje industrijskog otpada od proizvodnje metli pored puteva na javnim površinama i njegovo spalјivanje nije dozvolјeno.
Povodom 9. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Informacija o sprovedenom konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti informisanja na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2017. godini, te se ista prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje.
Povodom 10. tačke dnevnog reda, nakon rasprave jednoglasno je donet Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje saglasnost za postavlјanje memorijalne table Adeli Greisinger, povodom 150 godina od njenog rođenja, na zgradi u Bačkom Petrovcu u ul. Narodne revolucije br. 5, izgr. na parc. br. 75 K.O. Bački Petrovac, koja je u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac, a koju koristi JKP „Progres“ Bački Petrovac.
Povodom 11. tačke dnevnog reda, nakon kraće rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje saglasnost za postavlјanje kanalizacionih cevi preko ivice parcela br. 1885 i 1886 K.O. Bački Petrovac, korisnika Opštine Bački Petrovac, koje se nalaze u Bačkom Petrovcu u ul. Hmelјovoj kućni broj 20, kao i za priklјučenje kućnog broja 18 u istoj ulici na kanalizacionu mrežu ispred kućnog broja 20, i to postavlјanjem kose račve na otprilike 70 cm od kapije kućnog broja 20, pridržavajući se u svemu instrukcija i uz prisutnost ovlašćenog lica Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac za građevinske radove i nadzor Miroslava Častvena, građ. ing.
Povodom 12 tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve radi realizacije Odluke SO-e Bački Petrovac o suosnivanju Zavoda za urbanizam Vojvodine.
Povodom 13. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve radi obezbeđenja učešća u adaptaciji zgrade OŠ „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu.
Povodom 14. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić Duška Ilića.
Povodom 15. tačke dnevnog reda Dušan Govorčin je izneo predlog da se razmotri mogućnost rekonstrukcije krova na kući u ulici Jana Labata, koju koristi Dušan Jovanović, korisnik boračko invalidske zaštite, kao i da se pre toga proveri da li je ista u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda, Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 13,25 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика