Izveštaj sa 31. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb opstine vestiDana 12.09.2017. godine održana je 31. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 12,05 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.

 

Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Aleksandar Nakić, Karol Verle, Predrag Bojanić, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov i Milan Anušjak.

Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.

Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i pomoćnik predsednika opštine za sport i društvene delatnosti Srđan Stojanović, načelnik Opštinske uprave Milina Labat, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Govorčin, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš, službenik za poslove budžetiranja i trezora Ana Vrbovski, pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci.

Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio.

Zatim je jednoglasno  usvojen sledeći

 

D N E V N I  R E D

 • Razmatranje i usvajanje zapisnika sa:
 1. a) 27. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 07.07.2017. godine,
 2. b) 28. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 14.07.2017. godine,
 3. v) 29. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 27.07.2017. godine,
 4. g) 30. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 04.09.2017. godine.
 1. Razmatranje Molbe Slovačkog vojvođanskog pozorišta za finansijsku pomoć, te donošenje zaklјučka povodom istog;
 2. Razmatranje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za period januar – jun 2017. godine, te donošenje zaklјučka povodom istog;
 3. Razmatranje nacrta i utvrđivanja predloga Odluke o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu;
 4. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima u sistemu lokalne samouprave Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu;
 5. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama;
 6. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o izmenama Odluke o osnivanju Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac;
 7. Razmatranje Mišlјenja i predloga Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za imenovanje direktora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, te utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju direktora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;
 8. Razmatranje Izveštaja Komisije za davanje u zakup, otuđenje o pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac o sprovedenom postupku javnog nadmetanja i utvrđivanje predloga Rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine;
 9. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac;
 10. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o učešću Opštine Bački Petrovac u troškovima užine za učenike osnovnih škola;
 11. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o obrazovanju Organizacionog odbora 29. Petrovačkog maratona;
 12. Razmatranje predloga i donošenje drugostepenog rešenja po žalbi na zaklјučak prvostepenog organa u predmetu OZZ „AGRO-PETROVEC“ Bački Petrovac – zahtev za potvrđivanje projekta parcelacije;
 13. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o stavlјanju van snage Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve br. 016-4/186-2017 od 30.05.2017. godine;
 14. Razmatranje Izveštaja o upisu javne svojine Opštine Bački Petrovac u javne knjige o nepokretnostima i pravima na njima po odredbama Zakona o javnoj svojini, te donošenje zaklјučka povodom istog;
 15. Razmatranje Mišlјenja o imovinsko-pravnoj situaciji građevinskog zemlјišta u radnoj zoni u Bačkom Petrovcu, čiji je korisnik bila nekadašnja DP „Kooperativa“ Bački Petrovac;
 16. Razmatranje Zahteva Elektrodistribucije Novi Sad za saglasnost za prelaz preko parcela, te donošenje zaklјučka povodom istog;
 17. Razmatranje Zahteva AD „Telekom Srbija“ Beograd za saglasnost prelaz preko parcela, te donošenje zaklјučka povodom istog;
 18. Razmatranje predloga i donošenje Zaklјučka u vezi prenosa prava javne svojine u korist Opštine Bački Petrovac na nekadašnjoj zgradi suda u Bačkom Petrovcu;
 19. Razmatranje Peticije roditelјa iz Kulpina za otvaranje još jedne grupe celodnevnog boravka u PU „Včielka“ Bački Petrovac u Kulpinu;
 20. Pitanja i predlozi.

Nakon usvajanja zapisnika prešlo se na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.

 Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se usvaja Molba Slovačkog vojvođanskog pozorišta za finansijsku pomoć i odobravaju sredstva za elektroenergetsku instalaciju garderobe u iznosu od 420.000,00 dinara, radi realizacije mera zaštite od požara. Odobren iznos sredstava će se obezbediti rebalansom budžeta Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu.

 Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se usvaja  Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za period januar-jun 2017. godine, i isti prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.

 Povodom 3 tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje  predlog Odluke o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu, sa predloženim izmenama, i isti prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.

 Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno donet Zaklјučak kojim se utvrđuje  predlog Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima u sistemu lokalne samouprave Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu, i isti prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.

 Povodom 5. tačke dnevnog reda , nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o obrazovanju Radnog tela za usklađivanje opštih akata Opštine Bački Petrovac iz oblasti komunalne delatnosti.

 Povodom 6. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje  predlog Odluke o izmenama Odluke o osnivanju Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac, u predloženom tekstu, i isti prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.

 Povodom 7. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje  predlog Rešenja o imenovanju direktora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac – Bilјana Drakulić, diplomirani psiholog iz Maglića, ul. Žarka Zličića br. 3, i isti prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.

 Povodom 8. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se usvaja  Izveštaj Komisije za davanje u zakup, otuđenje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac o sprovedenom postupku javnog nadmetanja, i utvrđuje predlog Rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine za DOO „CHIGO CONTRACT“ Novi Sad, u predloženom tekstu, i isti prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.

 Povodom 9. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac, u predloženom tekstu, i isti prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.

 Povodom 10. tačke dnevnog reda, nakon rasprave jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje  predlog Odluke o pravu na besplatnu užinu i ishranu za učenike osnovnih škola u Opštini Bački Petrovac, sa predloženim izmenama, i isti prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.

 Povodom 11. tačke dnevnog reda, nakon kraće rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o obrazovanju Organizacionog odbora 29. Petrovačkog maratona.

 Povodom 12 tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje kojim se odbija prigovor OZZ „AGRO-PETROVEC“ Bački Petrovac, Maršala Tita 12, podnet protiv zaklјučka Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac br. 353-7/2017-04 od 30.06.2017. godine, kao neosnovan i potvrđuje zaklјučak prvostepenog organa kao pravilan i na zakonu zasnovan.

 Povodom 13. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje kojim se stavlјa van snage Rešenje Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac br. 016-4-4/186-2017 od 30.05.2017. godine.

 Povodom 14. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim usvaja  Izveštaj o upisu javne svojine Opštine Bački Petrovac u javne knjige o nepokretnostima i pravima na njima po odredbama Zakona o javnoj svojini, i isti prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje.

 Povodom 15. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se obavezuje  pravobranilac Opštine Bački Petrovac i službenik za imovinsko-pravne poslove da postupe u skladu sa tačkom 7 Mišlјenja o imovinsko-pravnoj situaciji građevinskog zemlјišta u radnoj zoni u Bačkom Petrovcu, čiji je korisnik bila nekadašnja DP „Kooperativa“ Bački Petrovac, odnosno da pripreme akt i prateći materijal za upućivanje predloga Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije za prenos bez naknade parcela, čiji je korisnik bila nekadašnja DP „Kooperativa“ Bački Petrovac u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac, ili pak za prenos prava korišćenja na navedenim parcelama u korist Opštine Bački Petrovac, i kojim se obavezuje pravobranilac Opštine Bački Petrovac i službenik za imovinsko-pravne poslove da istraže kojim pravnim poslom je DOO „Petrovec“ Bački Petrovac stekao pravo svojine na parc. br. 6783/3 KO Bački Petrovac, te da o tome dostave informaciju Opštinskom veću Opštine Bački Petrovac.

 Povodom 16. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje saglasnost JP „Elektroprivreda  Srbije” - „EPS Distribucija” d.o.o. Beograd – Ogranak Elektrodistribucija Novi Sad za prelaz preko parcele br. 1763 KO Gložan, u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac, radi izgradnje elektroenergetskog objekta, i to: kablovski vodovi 20kV od mesta razvezanih krajeva postojećih izvoda „Gložan“ i „RP Bački Petrovac“ do TS „Proleterska“ do novog ČRS MV na parcelama broj 4518 i 1763 KO Gložan.

 Povodom 17. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje saglasnost „Telekom Srbija“ a.d. Beograd – Regija Novi Sad – Izvršna jedinica Novi Sad – Služba za planiranje i razvoj, za prelaz preko parcela br. 1384, 1356 i 1393 KO Maglić, u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac, radi izgradnje infrastrukturnog objekta, i to: cevi dela distributivne mreže za elektronske komunikacije u građevinskom području naselјa Maglić, duž ulica Ćirpanova i Ive Lole Ribara.

 Povodom 18. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac na osnovu čl. 26 Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – dr. zakon i 108/2016) predlaže nadležnom organu Autonomne Pokrajine Vojvodine, kao nosiocu prava javne svojine na stambenom objektu površine oko 420 m² izgrađenom na katastarskim parcelama broj 1914/1 površine od 02 ar 34 m² i 1915/1 površine od 08ar 92 m² (nekadašnja zgrada suda) upisanim u zknj. ulošku broj 3527 u k.o. Bački Petrovac da izvrši prenos prava javne svojine na pomenutom objektu i građevinskom zemlјištu na Opštinu Bački Petrovac, kao nosioca prava javne svojine bez naknade.

 Povodom 19. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se obaveštavaju  podnosioci peticije za otvaranje grupe celodnevnog boravka u Predškolskoj ustanovi „Včielka“ Bački Petrovac u Kulpinu, da ne postoje uslovi za otvaranje nove grupe u Predškolskoj ustanovi „Včielka“ Bački Petrovac u Kulpinu, zbog prostornih i kadrovskih nedostataka, ali se sagledavaju mogućnosti za rešavanje ovog pitanja.

 Povodom 20. tačke dnevnog reda vođena je diskusija o postupku naplate neplaćene zakupnine za korišćenje opštinskih stanova, o problemu rada gruntovnice u Bačkom Petrovcu, kao i o problemu rada Komisije za vođenje postupka i donošenje rešenja po zahtevu za vraćanje zemlјišta.

 Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda, Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 15,30 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика