Izveštaj sa 33. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb opstine vestiDana 02.10.2017. godine održana je 33. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,05 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.

Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić.
Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i pomoćnik predsednika opštine za sport i društvene delatnosti Srđan Stojanović, pomoćnik predsednika opštine za komunalne delatnosti Jasna Šproh, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Govorčin i rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš.
Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio.
Zatim je jednoglasno usvojen sledeći

D N E V N I R E D

- Razmatranje i usvajanje zapisnika sa:
a) 31. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 12.09.2017. godine,
b) 32. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 15.09.2017. godine.

1. a) Razmatranje Izveštaja Godišnjeg plana rada za 2016/2017. godinu PU „Včielka“ Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje Godišnjeg plana rada za radnu 2017/2018. godinu PU „Včielka“ Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog;
2. Razmatranje Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog;
3. Razmatranje predloga i donošenje odluka o davanju u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini, po osnovu prava prečeg zakupa;
4. Razmatranje Zahteva za saglasnost na povećanje naknada članovima Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog;
5. Razmatranje Zahteva Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za odobrenje materijalnih sredstava za realizaciju akreditovanog programa obuke „Pokretanje usluge lični pratilac deteta“;
6. Razmatranje Molbe Sportskog konjičkog udruženja „Triginta“ Bački Petrovac za kupovinu parcele br. 2304/1 KO Bački Petrovac;
7. Pitanja i predlozi.

Najpre su jednoglasno bez primedbi usvojeni zapisnici sa 31. i 32. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj Godišnjeg plana rada za 2016/2017. godinu i Godišnji plan rada za radnu 2017/2018. godinu PU „Včielka“ Bački Petrovac, u predloženom tekstu, i isti prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje, odnosno na davanje saglasnosti.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Statut Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac, u predloženom tekstu, i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac, radi davanja saglasnosti na isti.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno su donete odluke o davanju u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini po osnovu prava prečeg zakupa, u predloženom tekstu.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim nije data saglasnost na povećanje naknade članovima Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac, pošto pitanje visine naknada upravnih odbora ustanova i organizacija, čiji je osnivač Opština Bački Petrovac nije pravno regulisano. Visina naknada za rad članova upravnih i nadzornih odbora svih ustanova i organizacija, čiji je osnivač Opština Bački Petrovac, će se regulisati posebnim pravnim aktom, nakon donošenja Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se usvaja Zahtev Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac i odobravaju sredstva za realizaciju akreditovanog programa obuke „Pokretanje usluge lični pratilac deteta“ u iznosu od 108.000,00 dinara. Odobren iznos sredstava će se obezbediti iz tekuće budžetske rezerve Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu.
Povodom 6. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak koji glasi: „Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac ne može udovolјiti molbi Sportskog konjičkog udruženja „Triginta“ Bački Petrovac za kupovinu parcele br. 2304/1 KO Bački Petrovac, pošto ista predstavlјa postojeću površinu javne namene u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac, a shodno članu 99. stav 6. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014), postojeće površine javne namene ne mogu se otuđiti iz javne svojine. O b a v e z u j e s e Odelјenje za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac da u razumnom roku predloži Opštinskom veću Opštine Bački Petrovac odgovarajuću parcelu u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac za potrebe Sportskog konjičkog udruženja „Triginta“ Bački Petrovac.“.
Povodom 7. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, vodila se kraća diskusija oko zahteva porodice Mamojka iz Kulpina za kupovinu gradskog građevinskog zemlјišta u Kulpinu, kao i o zahtevu OZZ „AGRO-PETROVEC“ za regulisanje korišćenja objekata u Bačkom Petrovcu u ul. Žitna 14a.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda, Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 09,25 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика