Izveštaj sa 39. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 22.09.2021. godine održana je 39. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 09,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.
Na sednici su su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Aleksandar Nakić, Gavra Govorčin i Ondrej Bovđiš.
Opravdano odsutna: Jana Zabunov.

Zapisnik je vodila: Kristina Benka Stojisavlјević – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i: načelnica Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić, rukovodilac odelјenja za opštu upravu, društvene službe, opšte i zajedničke poslove Dušan Rašeta, rukovodilac Odelјenja za urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač i pomoćnik predsednice Opštine Bački Petrovac Zoran Bjekić.
Sednicu je otvorila Jasna Šproh, koja je sve prisutne pozdravila, nakon čega je usvojen sledeći

 

D N E V N I R E D

 

- Razmatranje i usvajanje: zapisnika sa 36. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 12.08.2021. godine, zapisnika sa 37. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 06.09.2021. godine i zapisnika sa 38. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 07.09.2021. godine.

1. Razmatranje Zahteva JKP „Komunalac“ Bački Petrovac broj 453/2021 od dana 13.09.2021. godine za davanje saglasnosti na Izmene trogodišnjeg Programa poslovanja JKP „Komunalac“ Bački Petrovac za period 2021-2023, te donošenje zaklјučka povodom istog;
2. Razmatranje Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za period 01.01.2021. – 30.06.2021. godine, te donošenje zaklјučka povodom istog
3. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o donošenju izmena i dopuna Plana detalјne regulacije za kompleks postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kulpinu;
4. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o izmenama odluke o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju Opštine Bački Petrovac;
5. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o određivanju subjekta od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje u Opštini Bački Petrovac;
6. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o pravu na besplatnu užinu u školskoj 2021/2022 godini;
7. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga:
A) Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin,
B) Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin;
8. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga:
A) Rešenja o prestanku dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac“ Bački Petrovac,
B) Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac“ Bački Petrovac;
9. Razmatranje predloga i usvajanje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i Pravobranilaštvu Opštine Bački Petrovac;
10. A) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve ( OŠ Gložan ),
B) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (solidarna pomoć),
11. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o povećanju aproprijacije;
12. Razmatranje zahteva Muzeja vojvođanskih Slovaka broj 94-59-16/2021 od dana 13.09.2021. godine za dobijanje saglasnosti osnivača za sprovođenje javnog konkursa za mesto direktora Muzeja vojvođanskih Slovaka, te donošenje zaklјučka povodom istog;
13. Razmatranje Zahteva „EPS DISTRIBUCIJA“ d.o.o. Beograd, ogranak Novi Sad od dana 30.08.2021. godine za saglasnost za prelaz preko parcela, te donošenje zaklјučka povodom istog;
14. Pitanja i predlozi.

Povodom 1. tačke dnevnog reda donet je Zaklјučak kojim se prihvataju Izmene trogodišnjeg Programa poslovanja JKP „Komunalac“ Bački Petrovac i iste se prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i davanje saglasnosti.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, donet je Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za period 01.01.2021. – 30.06.2021. godine i prosleđuje se Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, donet je Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o donošenju izmena i dopuna Plana detalјne regulacije za kompleks postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kulpinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 4. tačke dnevnog reda donet je Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o izmenama Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju Opštine Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 5. tačke dnevnog reda doneto Rešenje oodređivanju subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje u Opštini Bački Petrovac.
Povodom 6. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o pravu na besplatnu užinu u školskog 2021/2022 godini.
Povodom 7. tačke dnevnog reda donet je Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin i predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin i isti predlozi se proseđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 8. tačke dnevnog reda donet je Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Rešenja o prestanku dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac“ Bački Petrovac i predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac“ Bački Petrovac i isti predlozi se proseđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 9. tačke dbnevnog reda donet je Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i Pravobranilaštvu Opštine Bački Petrovac.
Povodom 10. i 11. tačke dnevnog reda doneta su dva Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve i Rešenje o povećanju aproprijacije, koja će biti objavlјena u Službenom listu Opštine Bački Petrovac.
Povodom 12. tačke dnevnog reda donet je Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje saglasnost Muzeju vojvođanskih Slovaka raspisivanje i sprovođenje Javnog konkursa za mesto direktora Muzeja vojvođanskih Slovaka.
Povodom 13. tačke nevnog reda Opštinsko veće je donelo Zaklјučak kojim daje saglasnost EPS DISTRIBUCIJA d.o.o. Beograd– ogranak Elektrodistribucija Novi Sad, Bulevar oslobođenja 100, za prelaz dela trase podzemnog voda 0,4 kV za stambeno poslovni objekat u ul. Lenjinova br. 40 preko katastarske parcela broj 1777 površine 99 ar 87 m2 u k.o. Gložan, čiji je vlasnik Opština Bački Petrovac.
Povodom 14. tačke dnevnog reda, niko od prisutnih članova Opštinskog veća se nije javlјao za reč.

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Jasna Šproh se zahvalila prisutnim na saradnji i zaklјučila sednicu u 09,32 časova.

 

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Zapisniku koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика