Izveštaj sa 47. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb opstine vestiDana 12.04.2018. godine održana je 47. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Karol Verle, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić. Svoje odsustvo sa sednice je opravdao Jan Brna.

Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.
Osim članova Veća sednici su prisustvovali i pomoćnik predsednika opštine za sport i društvene delatnosti Srđan Stojanović, pomoćnik predsednika opštine za komunalne delatnosti Jasna Šproh, načelnik Opštinske uprave Milina Labat, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Govorčinm, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš, rukovodilad Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Anna Vrbovska i opštinski pravobranilac Vladislav Tarnoci.
Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći

 

D N E V N I  R E D

 

- Razmatranje i usvajanje zapisnika sa:
a) 43. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 02.03.2018. godine;
b) 44. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 12.03.2018. godine;
v) 45. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 15.03.2018. godine;
g) 46. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 28.03.2018. godine;

1. Razmatranje Informacije o stanju u parnicama pokrenutim povodom zahteva za povraćaj uplaćivanog mesnog samodoprinosa na osnovu Odluke o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Maglić za period od 1. januara 2008. godine do 31. decembra 2012. godine;
2. a) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima sa Direkcije za građevinsko zemlјište, putnu privredu i komunalne delatnosti;
b) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima sa Fonda za građevinsko zemlјište, putnu privredu i komunalne delatnosti;
3. Razmatranje predloga i donošenje drugostepenog rešenja povodom prigovora „ZOTOVIĆ PROFIL“ DOO Bački Petrovac;
4. Razmatranje Predloga za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac u 2018. godini, te donošenje Rešenja o dodeli sredstava udruženjima za realizaciju programa od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac u 2018. godini;
5. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja kojim se poništava Rešenje o dodeli sredstava Klubu sportova snage „Stena“ Bački Petrovac;
6. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o promeni aproprijacije – PU „Včielka“;
7. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o upotrebi tekuće budžetske rezerve – sufinansiranje realizacije projekta štedlјive rasvete;
8. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o upotrebi tekuće budžetske rezerve – izrada tehničke dokumentacije projekta rekonstrukcije pešačkih staza, parkinga i kolskih prilaza uz državni put II reda – izrada tehničke dokumentacije projekta rekonstrukcije pešačkih staza, parkinga i kolskih prilaza uz državni put II reda;
9. Razmatranje predloga i donošenje Zaklјučka o izmeni Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2018. godinu;
10. Razmatranje predloga Ugovora između Opštine Bački Petrovac i Omladinske organizacije „Spirit of Youth“ Beograd, te davanje saglasnosti predsedniku opštine za zaklјučivanje istog;
11. Razmatranje Zahteva Saveta za zdravlјe Opštine Bački Petrovac za formiranje radne grupe za izradu predloga Plana javnog zdravlјa Opštine Bački Petrovac, te za obezbeđenje potrebnih sredstava za izradu istog, te donošenje zaklјučka povodom istog;
12. Razmatranje Izveštaja o radu Interresorne komisije za procenu potreba za dodatnom podrškom detetu / učeniku i predloženim i pruženim podrškama 2017. godina, te donošenje zaklјučka povodom istog;
13. Razmatranje Izveštaja o radu Međuopštinske radne grupe za upravlјanje komunalnim otpadom za 2017. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
14. Razmatranje Zahteva za saradnju sa GIZ-om nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju, te donošenje zaklјučka povodom istog;
15. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac i raspisivanje Oglasa za Javnu licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјištau državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac;
16. Pitanja i predlozi.

Najpre su jednoglasno bez primedbi usvojeni zapisnici sa 43., 44., 45. i 46. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Informacija o stanju u parnicama pokrenutim povodom zahteva za povraćaj uplaćivanog mesnog samodoprinosa na osnovu Odluke o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Maglić za period od 1. januara 2008. godine do 31. decembra 2012. godine i daje saglasnost na predlog Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac da se pristupi postupku poravnanja sa tužiocima koji zahtevaju povraćaj uplaćivanog mesnog samodoprinosa na osnovu Odluke o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Maglić za period od 1. januara 2008. godine do 31. decembra 2012. godine.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno su doneta Rešenja o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima;
Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje kojim se uvažava prigovor, poništava obaveštenje Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac br. 353-16/2018-04 od 26.02.2018. godine i vraća predmet prvostepenom organu na ponovni postupak.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o dodeli sredstava udruženjima za realizaciju programa od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac u 2018. godini.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje kojim se poništava Rešenje Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac br. 016-4/32-2018 od 02.03.2018. godine, kojim je odobren prenos sredstava Klubu sportova snage „Stena“ Bački Petrovac za realizaciju godišnjeg programa u 2018. godini i godišnji program Kluba sportova snage „Stena“ Bački Petrovac za 2018. godinu ne odobrava, pošto Klub sportova snage „Stena“ Bački Petrovac nije član odgovarajućeg nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza i u svom nazivu koristi reč „klub“ suprotno odredbama Zakona o sportu.
Povodom 6. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o promeni aproprijacije kojim se iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu razdeo 4, glava 12 – Predškolska ustanova „Včielka“ Bački Petrovac, program 8 – Predškolsko vaspitanje i obrazovanje, izvor finansiranja 01-prihodi iz budžeta menjaju sledeće aproprijacije: - povećava se pozicija 277, ekonomska klasifikacija 465 – ostale donacije, dotacije i transferi za iznos od 580.000,00 dinara tako da umesto 750.000,00 dinara sada iznosi 1.330.000,00 dinara, - umanjuje se pozicija 271, ekonomska klasifikacija 421 – stalni troškovi za iznos od 480.000,00 dinara tako da umesto 4.800.000,00 sada iznosi 4.320.000,00 dinara, - umanjuje se pozicija 269, ekonomska klasifikacija 415 – naknade troškova za zaposlene za iznos od 100.000,00 dinara tako da umesto 1.000.000,00 sada iznosi 900.000,00 dinara.
Povodom 7. tačke dnevnog reda nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve kojim se iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu razdeo 4, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 140, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 2.295.000,00 dinara za povećanje aproprijacije 77 u razdelu 4, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 9 – Osnovno obrazovanje, radi sufinansiranja realizacije projekta štedlјive rasvete, ek. klasifikacija 4632 – Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti, za obezbeđivanje sredstava za realizaciju navedenog projekta.

Povodom 8. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve kojim se iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu razdeo 4, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 140, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 840.000,00 dinara za otvaranje i povećanje aproprijacije 62.2 u razdelu 4, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 7 – Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura, projekat: 0701 – P13 „Izrada tehničke dokumentacije – projekta rekonstrukcije pešačkih staza, parkinga i kolskih prilaza uz državni put II reda“, ek. klasifikacija 511 – Zgrade i građevinski objekti, za obezbeđivanje sredstava za izradu projekta.
Povodom 9. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se vrši izmena Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2018. godinu, i to: dodaje se nabavka usluga pozicija 1.2.15 – IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE – PROJEKTA REKONSTRUKCIJE PEŠAČKIH STAZA, PARKINGA I KOLSKIH PRILAZA UZ DRŽAVNI PUT II A REDA. Procenjena vrednost bez PDV iznosi „700.000,00“ dinara. Veći deo rashoda po ovoj javnoj nabavci realizovaće se u 2018. godini.
Povodom 10. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje saglasnost predsedniku Opštine Bački Petrovac za potpisivanje Ugovora između Opštine Bački Petrovac i Omladinske organizacije „Spirit of Youth“ Beograd, kojim se reguliše dodela sredstava opštine u cilјu realizacije projekata organizacije, u predloženom tekstu.
Povodom 11. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac obaveštava Savet za javno zdravlјe Opštine Bački Petrovac da će se obezbediti neophodna sredstva za statističku obradu podataka od strane Instituta za javno zdravlјe Vojvodine, da ispitivanje javnog mnjenja može sprovesti Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac u saradnji sa Savetom, da sumiranje rezultata ispitivanja i izradu predloga Plana javnog zdravlјa može izvršiti Savet u okviru svoje redovne delatnosti, te da Savet može nakon realizovanih aktivnosti podneti zahtev za finansiranje pripreme i štampanja brošure.
Povodom 12. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o radu Interresorne komisije za procenu potreba za dodatnom podrškom detetu / učeniku i predloženim i pruženim podrškama 2017. godina.
Povodom 13. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o radu Međuopštinske radne grupe za upravlјanje komunalnim otpadom za 2017. godinu, i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 14. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac izražava zainteresovanost za učešće Opštine Bački Petrovac u projektu Nemačke razvojne saradnje - GIZ „Upravlјanje otpadom u kontekstu klimatskih promena – DKTI IMPACT“.
Povodom 15. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneta Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac i raspisan Oglas za Javnu licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac.
Povodom 16. tačke dnevnog reda vodila se diskusija u vezi problematike prodaje opštinskih stanova, kao i u vezi mogućnosti pružanja finansijske podrške porodici Maglovski iz Kulpina za saniranje štete na kući prouzrokovane požarom.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda, Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 10,00 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика