Izveštaj sa 48. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb opstine vestiDana 17.04.2018. godine održana je 48. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, u periodu od 09,00 do 11,00 časova.
Pored Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Predrag Bojanić, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Jan Meleg, Tatjana Zabunov i Aleksandar Nakić.

Zapisnik je sastavio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.

Sednicu je po hitnom postupku sazvao predsednik Veća Srđan Simić, tako što je svim članovima Veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa pratećim materijalom, radi razmatranja, a sekretar Veća je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom tačaka dnevnog reda.

 

D N E V N I  R E D

 

1. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o promeni aproprijacije;
2. Razmatranje predloga i raspisivanje Konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2018. godini.

Pošto članovi Veća nisu imali primedbu na predloženi dnevni red isti su usvojili.

Povodom 1. tačke dnevnog reda, jednoglasno je doneto Rešenje o promeni aproprijacije, kojim se zz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu opštine Bački Petrovac za 2018. godinu razdeo 4, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 15 – OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE, izvor finansiranja 01-prihodi iz budžeta menjaju sledeće aproprijacije: - povećava se pozicija 132, ekonomska klasifikacija 485 – naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa, za iznos od 1.746.000,00 dinara tako da umesto 17.000.000,00 dinara sada iznosi 18.746.000,00 dinara, - umanjuje se pozicija 123, ekonomska klasifikacija 421 – stalni troškovi za iznos od 946.000,00 dinara tako da umesto 9.466.000,00 sada iznosi 8.520.000,00 dinara, - umanjuje se pozicija 125, ekonomska klasifikacija 423 – usluge po ugovoru, za iznos od 800.000,00 dinara tako da umesto 8.000.000,00 sada iznosi 7.200.000,00 dinara.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, jednoglasno je raspisan Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2018. godini.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика