Izveštaj sa 51. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb opstine vestiDana 24.05.2018. godine održana je 51. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.

Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Jan Meleg, Tatjana Zabunov i Predrag Bojanić. Svoje odsustvo sa sednice je opravdao Aleksandar Nakić.

Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.

Osim članova Veća sednici su prisustvovali i načelnik Opštinske uprave Milina Labat, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Govorčin, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš i opštinski pravobranilac Vladislav Tarnoci.

Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno  usvojen sledeći

 

D N E V N I  R E D

 

- Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 50. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 08.05.2018. godine;

1. Razmatranje Izveštaja o vraćanju sredstava samodoprinosa građanima naselјenih mesta Bački Petrovac, Gložan, Kulpin i Maglić za period 1. januar – 31. mart 2018. godine, te donošenje zaklјučka povodom istog;
2. Razmatranje Informacije o parnici pokrenutoj od strane OZZ „Agro-Petrovac“ Bački Petrovac a povodom utvrđivanja prava svojine na tzv. „garažama“, odnosno objektima sagrađenim katastarskoj parceli broj 8509/2 površine od 73 ar 09 m2, te donošenje zaklјučka povodom istog;
3. Razmatranje Zahteva sa predlozima Udruženja preduzetnika „PETROVEC 1842“, te donošenje zaklјučka povodom istog;
4. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o taksi prevozu putnika na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
5. Razmatranje Odluke o drugim izmenama i dopunama Statuta Biblioteke „Štefan Homola“ sa p.o. Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog;
6. Razmatranje Izveštaja o sprovedenom postupku javnog nadmetanja povodom Oglasa za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije i utvrđivanje predloga Rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac;
7. a) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o razrešenju članova Školskog odbora OŠ „Jan Amos Komenski“ Kulpin;
b) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Jan Amos Komenski“ Kulpin;
8. a) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o razrešenju članova Školskog odbora OŠ „Žarko Zrenjanin“ Maglić;
b) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Žarko Zrenjanin“ Maglić;
9. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o obrazovanju Komisije za izbor idejnog predloga rešenja zastave Opštine Bački Petrovac;
10. Razmatranje Informacije o stanju i zbivanjima u oblasti Kulturnog amaterizma, manifestacija i radu udruženja u oblasti Kulture u 2017. godini, te donošenje zaklјučka povodom istog;
11. Razmatranje Informacije o stanju i problemima u oblasti sporta i fizičke kulture na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2017. godini, te donošenje zaklјučka povodom istog;
12. Razmatranje predloga i usvajanje Pravilnika o drugim izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i Opštinskom pravobranilaštvu Opštine Bački Petrovac;
13. Razmatranje predloga i donošenje Pravilnika o prvim izmenama i dopunama Pravilnika o odobravanju, finansiranju i sufinansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac;
14. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o pokretanju postupka otuđenja pokretne stvari – vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac;
15. Razmatranje predloga i donošenje drugostepenog rešenja u ponovnom postupku po žalbi Hansman Andrije iz Novog Sada protiv prvostepenog rešenja Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Odelјenje za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Građevinska inspekcija;
16. Razmatranje predloga i donošenje drugostepenog rešenja po žalbi Anušjak Jasne iz Gložana protiv prvostepenog rešenja Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;
17. Razmatranje prigovora „ZOTOVIĆ PROFIL“ DOO Bački Petrovac, protiv obaveštenja Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Odelјenje za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove, te donošenje drugostepenog rešenja po prigovoru;
18. Razmatranje Predloga Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za dodelu donacije semenske robe u Opštini Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog;
19. Pitanja i predlozi.

Najpre je jednoglasno usvojen zapisnik sa 50. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 08.05.2018. godine.
Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o vraćanju sredstava samodoprinosa građanima naselјenih mesta Bački Petrovac, Gložan, Kulpin i Maglić za period 1. januar – 31. mart 2018. godine i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Informacija o parnici pokrenutoj od strane OZZ „Agro-Petrovac“ Bački Petrovac a povodom utvrđivanja prava svojine na tzv. „garažama“, odnosno objektima sagrađenim katastarskoj parceli broj 8509/2 površine od 73 ar 09 m2, i obavezuje Pravobranilaštvo Opštine Bački Petrovac da osporava tužbeni zahtev OZZ „Agro-Petrovac“ Bački Petrovac pred sudom i brani interes Opštine Bački Petrovac svim raspoloživim pravnim sredstvima.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se obaveštava Udruženje preduzetnika „PETROVEC 1842“ sa sedištem u Bačkom Petrovcu, ul. Maršala Tita br. 20, da je u završnoj fazi donošenja nova Odluka o komunalnim delatnostima, kojom će se bliže urediti komunalna delatnost i način naplaćivanja komunalnih usluga na teritoriji Opštine Bački Petrovac u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima („Sl. glasnik RS“, br. 88/2011 i 104/2016), te da će nakon donošenja nove odluke javna komunalna preduzeća čiji je osnivač Opština Bački Petrovac biti u obavezi da usklade cenovnike usluga koje pružaju sa odredbama nove odluke.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o taksi prevozu putnika na teritoriji Opštine Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Odluka o drugim izmenama i dopunama Statuta Biblioteke „Štefan Homola“ sa p.o. Bački Petrovac i utvrđuje predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o drugim izmenama i dopunama Statuta Biblioteke „Štefan Homola“ sa p.o. Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 6. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se usvaja Izveštaj o sprovedenom postupku javnog nadmetanja povodom Oglasa za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije, i utvrđuje predlog Rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac Mamojka Danielu iz Kulpina i prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 7. tačke dnevnog reda nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Rešenja o razrešenju članova Školskog odbora OŠ „Jan Amos Komenski“ Kulpin i predlog Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Jan Amos Komenski“ Kulpin i prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 8. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Rešenja o razrešenju članova Školskog odbora OŠ „Žarko Zrenjanin“ Maglić i predlog Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Žarko Zrenjanin“ Maglić i prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 9. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se odlučivanje o predmetu ove tačke dnevnog reda odlaže se za narednu sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, pošto u tom trenutku Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac nije imalo predlog članova Komisije za izbor idejnog predloga rešenja zastave Opštine Bački Petrovac.
Povodom 10. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Informacija o stanju i zbivanjima u oblasti kulturnog amaterizma, manifestacija i radu udruženja u oblasti kulture u 2017. godini i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 11. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Informacija o stanju i problemima u oblasti sporta i fizičke kulture na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2017. godini i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 12. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je usvojen Pravilnik o drugim izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i Opštinskom pravobranilaštvu Opštine Bački Petrovac.
Povodom 13. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet donet Pravilnik o prvim izmenama i dopunama Pravilnika o odobravanju, finansiranju i sufinansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac.
Povodom 14. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o pokretanju postupka otuđenja pokretne stvari – vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac.
Povodom 15. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje kojim se žalba Andrije Hansman iz Novog Sada uvažava, poništava rešenje Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac – Građevinska inspekcija br. 354-45-14/2014-04 od 10.08.2015. godine i predmet vraća prvostepenom organu na ponovni postupak po primedbama iznetim u obrazloženju ovog rešenja.
Povodom 16. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje kojim se odbija žalba Anušjak Jasne iz Gložana, podnetoj protiv rešenja Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac br. 55330-339/2018 od 22.03.2018. godine, kao neosnovana i potvrđuje rešenje prvostepenog organa kao zakonito i pravilno.
Povodom 17. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje kojim se obija prigovor „ZOTOVIĆ PROFIL“ DOO Bački Petrovac, podnet protiv obaveštenja Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac br. 353-16-1/2018-04 od 26.04.2018. godine i potvrđuje obaveštenje kao zakonito i pravilno.
Povodom 18. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak Kojim se usvaja Predlog Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za dodelu donacije semenske robe u Opštini Bački Petrovac, i zadužuje Centar za socijalni rad Opštine Bački Petrovac da sprovede dodelu semenske robe u skladu sa usvojenim predlogom, u saradnji sa JKP „Progres“ Bački Petrovac.
Povodom 19. tačke dnevnog reda, vodila se kraća diskusija u vezi odlaska Dušana Govorčina u penziju.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda, Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 11,45 časova.

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика