Izveštaj sa 50. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb opstine vestiDana 08.05.2018. godine održana je 50. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.

Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Jan Meleg, Tatjana Zabunov i Predrag Bojanić. Svoje odsustvo je opravdao Aleksandar Nakić.

Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.

Osim članova Veća sednici su prisustvovali i pomoćnik predsednika opštine za sport i društvene delatnosti Srđan Stojanović, pomoćnik predsednika opštine za komunalne delatnosti Jasna Šproh, načelnik Opštinske uprave Milina Labat, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Govorčin, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš i rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Anna Vrbovska.

Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno  usvojen sledeći

D N E V N I  R E D

  • Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 49. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 26.04.2018. godine;
  1. Razmatranje predloga i donošenje Odluka o davanju u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini;
  2. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o korišćenju i naknadi troškova službenih mobilnih telefona;
  3. Razmatranje Molbe Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za ustupanje na korišćenje stambenog objekta u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac, te donošenje Rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac;
  4. Pitanja i predlozi.

Najpre je jednoglasno bez primedbi usvojen zapisnik sa 49. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno su donete o davanju u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini.

Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o korišćenju i naknadi troškova službenih mobilnih telefona.

Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac.

Povodom 4. tačke dnevnog reda vodila se kraća diskusija u vezi najavlјenog dolaska Državne revizorske institucije u Opštinu Bački Petrovac.

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda, Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 08,35 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика