Izveštaj sa 54. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb opstine vestiDana 12.07.2018. godine održana je 54. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Karol Verle, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić. Svoje odsustvo sa sednice su opravdali Jan Brna i Jan Meleg.

Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat. 

Osim članova Veća sednici su prisustvovali i pomoćnik predsednika opštine za sport i društvene delatnosti Srđan Stojanović, načelnik Opštinske uprave Milina Labat, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku upravu Anna Vrbovska i opštinski pravobranilac Vladislav Tarnoci.
Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći

 

D N E V N I   R E D

- Razmatranje i usvajanje zapisnika sa:
a) 51. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 24.05.2018. godine;
b) 52. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 30.05.2018. godine;
v) 53. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 07.06.2018. godine;

1. Razmatranje Informacije Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac o stanju u postupku povodom razrešenja predsednice Komisije za komasaciju u KO Bački Petrovac Snežane Nikolić, te donošenje zaklјučka povodom istog;
2. Razmatranje predloga Ugovora o posluzi između Opštine Bački Petrovac i Konjičkog kluba „Galoper“ Bački Petrovac u vezi korišćenja dela jama kod Lovačkog doma „Lesik“, te donošenje zaklјučka povodom istog;
3. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o raskidu Ugovora o davanju u zakup ostalog neizgrađenog građevinskog zemlјišta, zaklјučenog između Opštine Bački Petrovac i „KMB BETA“ DOO Bački Petrovac;
4. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu;
5. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac;
6. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o uređivanju postupka ekshumacije;
7. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o regresiranju troškova prevoza učenika i studenata u Opštini Bački Petrovac;
8. Razmatranje Liste kandidata za izbor direktora Biblioteke „Štefan Homola“, te utvrđivanje predloga Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora i predloga Rešenja o imenovanju direktora Biblioteke „Štefan Homola“ sa p.o. Bački Petrovac;
9. Razmatranje Zahteva za utvrđivanje većeg broja dece u vaspitnim grupama u Predškolskoj ustanovi „Včielka“ Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog;
10. Razmatranje Predloga za povećanje broja zaposlenih u JKP „Progres“ Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog;
11. Razmatranje Izveštaja o sprovedenom postupku javnog nadmetanja za prodaju vozila, te donošenje Rešenja o otuđenju pokretne stvari – vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac;
12. Razmatranje Izveštaja o izvršenju Programa rada Skupštine Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu – I i II kvartal, te donošenje zaklјučka povodom istog;
13. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve – naknada štete nanete od strane državnih organa (samodoprinos);
14. Pitanja i predlozi.

Najpre su jednoglasno usvojeni zapisnici sa 51., 52. i 53. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. Nakon toga prešlo se na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.
Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se povodom održanih sastanaka rukovodstva Opštine Bački Petrovac sa bivšom predsednicom Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – KO Bački Petrovac Snežane Nikolić iz Novog Sada, Janka Čmelika 92/45 i njenog punomoćnika Ivane Pupović, advokata iz Novog Sada, Zmaj jovina 23, održanih 22. i 27. juna 2018. godine, a u vezi sa dalјim postupanjem u postupku povodom razrešenja predsednice komisije u svetlu presude Upravnog suda Odelјenja u Novom sadu br. III-27 U 18345/2015 od 26.04.2018. godine, Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac upućuje zahtev Snežani Nikolić, da u pismenom obliku dostavi konkretan predlog, odnosno zahtev prema Opštini Bački Petrovac kako bi ovaj organ imao zvaničan osnov i materijal za razmatranje i odlučivanje.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje saglasnost na predlog Ugovora o posluzi između Opštine Bački Petrovac i Konjičkog kluba „Galoper“ Bački Petrovac u vezi korišćenja dela jama kod Lovačkog doma „Lesik“, i ujedno daje saglasnost predsedniku Opštine Bački Petrovac da predmetni ugovor potpiše.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o raskidu ugovora o davanju u zakup ostalog neizgrađenog građevinskog zemlјišta, kojim se raskida Ugovor o davanju u zakup ostalog neizgrađenog građevinskog zemlјišta, zaklјučen dana 03. juna 2009. godine između Opštine Bački Petrovac, kao zakupodavca sa jedne strane, i „KMB Beta“ DOO Bački Petrovac, kao zakupca sa druge strane, a kojim je dato u zakup na 99 godina ostalo neizgrađeno građevinsko zemlјište u državnoj svojini u KO Bački Petrovac, katastarska parcela br. 6888/3 u površini od 05 ha 04 ar 44 m2, radi izgradnje poslovnog objekta za proizvodnju građevinskog materijala-krovnog pokrivača, zbog neispunjenja ugovorne obaveze zakupca.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu, sa predloženim izmenama i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 6. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o uređivanju postupka ekshumacije i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 7. tačke dnevnog reda nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o regresiranju troškova prevoza učenika i studenata u Opštini Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 8. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora i predlog Rešenja o imenovanju direktora Biblioteke „Štefan Homola“ sa p.o. Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 9. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje saglasnost za povećanje broja dece u vaspitnim grupama Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac, najviše 20% od maksimalnog broja utvrđenog Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju.
Povodom 10. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac upućuje zahtev Vladi Republike Srbije za izmenu Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne Pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 61/2017, 82/2017, 92/2017, 111/2017, 14/2018 i 45/2018) u delu koji se odnosi na ukupan broj zaposlenih na neodređeno vreme za sistem lokalne samouprave Opštine Bački Petrovac, t.j. da se odobri povećanje broja zaposlenih sa 141 na 163, kako bi se omogućilo da Skupština Opštine Bački Petrovac donese Odluku o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u kojoj bi JKP „Progres“ Bački Petrovac bilo određeno dodatnih 22 zaposlenih na neodređeno vreme zbog povećanog obima posla i to: 10 radnika za proces reciklaže (2 vozača, 4 radnika na sakuplјanju i utovaranju reciklažnog materijala i 4 radnika za separaciju u skladišnom prostoru preduzeća) i 12 radnika za obavlјanje komunalne delatnosti u naselјu Gložan počev od 01.01.2019. godine, u skladu sa Odlukom o komunalnim delatnostima („Sl. list Opštine Bački Petrovac“, br. 4/2018).
Povodom 11. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o otuđenju pokretne stvari – vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac, kojim se Otuđuje se pokretna stvar-vozilo iz javne svojine Opštine Bački Petrovac: vozilo marke PEŽO 406, 2002 godište, benzin, zapremina/snaga: 1998, broj šasije: VF38BRFNF81461949, nije registrovan i nije u voznom stanju, sticaocu Panić Dragomiru iz Sremske Kamenice, ul. Sonje Marinković br.27, za kupoprodajnu cenu u iznosu od 35.000,00 din.
Povodom 12. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o izvršenju Programa rada Skupštine Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu – I i II kvartal.
Povodom 13. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, kojim se iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu, razdeo 4, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 140, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 456.000,00 dinara za povećanje aproprijacije 132 u razdelu 4, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave, radi isplate sudskih poravnanja, ek. klasifikacija 485 – Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa, za obezbeđivanje sredstava za realizaciju.
Povodom 14. tačke dnevnog reda vodila se kraća diskusija u vezi Inicijative za zaklјučenje kolektivnog ugovora kod poslodavca za Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac, kao i u vezi realizacije parternog uređenja oko državnog puta drugog reda u Bačkom Petrovcu.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda, Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 10,30 časova.

Popis

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика