Izveštaj sa 57. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 11.02.2022. godine održana je 57. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,30 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.
Na sednici su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Mihal Hatalјa, , Ondrej Boviđiš i Gavra Govorčin.
Opravdano odsutni:Srtđan Stojanović


Zapisnik je vodio: Dušan Rašeta – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i: rukovodilac odelјenja za opštu upravu, društvene službe, opšte i zajedničke poslove Predrag Bojanić i rukovodilac odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić i rukovodilac odelјenja za privredu, urbanizam i komunalno stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač, opštinski pravobranilac Vladislav Tarnoci;
Sednicu je otvorila Jasna Šproh, koja je sve prisutne pozdravila, nakon čega je sa dopunom usvojen sledeći

 

D n e v n i r e d

 

 

1. Razmatranje predloga i donošenje Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2022. godinu;
2. Razmatranje Izveštaja o radu Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
3. Razmatranje Izveštaja o realizaciji programa Saveta za bezbednost Saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2021. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
4. Razmatranje Godišnjeg izveštaja Lokalnog akcionog plana za obrazovanje roma 2021-2025 Opštine Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog ;
5. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju članova Saveta za bezbednost Saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Bački Petrovac;
6. Razmatranje predloga te donošenje Pravilnika o drugim izmenama Pravilnika o odobravanju, finansiranju i sufinansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac;
7. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o davanju na korišćenje mobilno klizalište na otvorenom na trgu u Bačkom Petrovcu;
8. Razmatranje predloga te donošenje Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova.
9. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Programa mera za sprovođenje polјoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje Opštine Bački Petrovac u 2022. godini;
10. Razmatranje zahteva Slovačkog vojvođanskog pozorišta br:191, od dana 20.12.2021.godine za davanje saglasnosti na pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mesta, te donošenje zaklјučka povodom istog;
11. Pitanja i predlozi;

 

Povodom 1. tačke dnevnog reda, jednoglasno je Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2022. godinu.

Povodom 2. tačke dnevnog reda, Opštinsko veće je donelo Zaklјučak koljim je jednoglasno P r i h v a t i l o Izveštaj o radu Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje;
Povodom 3. tačke dnevnog reda, jednoglasno je donet Zaklјučak, kojim se u s v a j a Izveštaj o realizaciji programa Saveta za bezbednost Saobraćajana putevima na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2021. godinu;
Povodom 4. tačke dnevnog reda, jednoglasno je donet Zaklјučak, kojim se P r i h v a t a Godišnji izveštaj Lokalnog akcionog plana za obrazovanje roma 2021-2025 Opštine Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i davanje saglasnosti.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, jednoglasno je doneto Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Saveta za bezbednost Saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Bački Petrovac;
Povodom 6. tačke dnevnog reda, nakon kraće rasprave donet je Pravilnik o drugim izmenama Pravilnika o odobravanju, finansiranju i sufinansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac;
Povodom 7. tačke dnevnog reda, jednoglasno je doneto Rešenje o davanju na korišćenje mobilno klizalište na otvorenom na trgu u Bačkom Petrovcu;

Povodom 8. tačke dnevnog reda, donet je Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova.

Povodom 9. tačke dnevnog reda, jednoglasno je donet Zaklјučak, kojim se U t v r đ u j e s e predlog Programa mera za sprovođenje polјoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje Opštine Bački Petrovac u 2022. godini i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 10. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o obrazovanju saveta za migracije Opštine Bački Petrovac;

 

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Jasna Šproh se zahvalila prisutnim na saradnji i zaklјučila sednicu u 09,30 časova.

 

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Zapisniku koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика