Izveštaj sa 59. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb opstine vestiDana 04.09.2018. godine održana je 59. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 09,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić. Sa sednice je opravdano odsustvovao Milan Anušjak.

Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat. 

Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i pomoćnik predsednika opštine za komunalne delatnosti Jasna Šproh, načelnik Opštinske uprave Milina Labat, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku upravu Anna Vrbovska i opštinski pravobranilac Vladislav Tarnoci.
Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći

D N E V N I R E D

- Razmatranje i usvajanje zapisnika sa:
a) 55. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 19.07.2018. godine;
b) 56. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 31.07.2018. godine;
v) 57. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 08.08.2018. godine;
g) 58. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 13.08.2018. godine;

1. Razmatranje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za period januar-jun 2018. godine, te donošenje zaklјučka povodom istog;
2. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o pristupanju promeni Statuta Opštine Bački Petrovac;
3. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta Opštine bački Petrovac za 2018 godinu;
4. Razmatranje dopisa Advokatske kancelarije Ivana Pupović u vezi zahteva Snežane Nikolić iz Novog Sada za izvršenje presude Upravnog suda Odelјenje u Novom Sadu III-27 U 18345/15, te donošenje zaklјučka povodom istog;
5. Razmatranje Zahteva za proširenje mreže PU „Včielka“ Bački Petrovac za objekat u Kulpinu za radnu 2018/2019. godinu i povećanje broja zaposlenih, te donošenje zaklјučka povodom istog;
6. a) Razmatranje predloga te donošenje Programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu;
b) Razmatranje Analize stanja bezbednosti saobraćaja na putevima Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
7. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o dopuni rešenja br. 016-4/179-2014 od 09.09.2014. godine;
8. a) Razmatranje predloga i donošenje Zaklјučka o realizaciji i sufinansiranju izrade Lokalnog akcionog plana za obrazovanje Roma Opštine Bački Petrovac za period 2018-2020;
b) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o obrazovanju Tima za izradu Lokalnog akcionog plana za obrazovanje Roma Opštine Bački Petrovac za period 2018-2020;
9. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o obrazovanju Organizacionog odbora 30. Petrovačkog maratona;
10. Razmatranje predloga te donošenje drugostepenog rešenja povodom žalbe Siracki Jana iz Bačkog Petrovca protiv rešenja Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac br. 55330-619/2018 od 10.07.2018. godine;
11. Razmatranje predloga i donošenje drugostepenih rešenja u ponovnom postupku povodom presuda Upravnog suda - Odelјenje u Novom Sadu broj:
a) III-7 U. 3710/17 od 25.05.2018. godine,
b) III-4 U. 3642/17 od 25.05.2018. godine,
v) III-11 U. 3640/17 od 21.06.2018. godine,
g) III-1 U. 3712/17 od 25.05.2018. godine,
d) III-8 U. 3641/17 od 07.06.2018. godine,
đ) III-3 U. 3711/17 od 25.05.2018. godine,
e) III-4 U. 3708/17 od 25.05.2018. godine,
f) III-8 U. 3709/17 od 23.08.2018. godine;
12. Pitanja i predlozi.

Najpre su jednoglasno usvojeni zapisnici sa 55., 56., 57. i 58. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. Nakon toga prešlo se na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.
Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za period januar-jun 2018. godine i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o pristupanju promeni Statuta Opštine Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta Opštine bački Petrovac za 2018 godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Rešenja o razrešenju predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac, kao i predlog Rešenja o vraćanju na dužnost predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac, i prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje. Ujedno je donet i Radni zaklјučak kojim se nalaže predsednici Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac Mariji Đuriš da najkasnije do održavanja naredne sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, koja se planira za 17. septembar tekuće godine, sačini i dostavi dinamični plan aktivnosti za završetak postupka komasacije zemlјišta u k.o. Bački Petrovac, koji će da sadrži broj nerešenih predmeta, fazu u kojoj se predmeti nalaze, preostale aktivnosti i rokove za završetak aktivnosti.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac upućuje zahtev Vladi Republike Srbije za izmenu Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne Pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 61/2017, 82/2017, 92/2017, 111/2017, 14/2018 i 45/2018) u delu koji se odnosi na ukupan broj zaposlenih na neodređeno vreme za sistem lokalne samouprave Opštine Bački Petrovac, t.j. da se odobri povećanje broja zaposlenih za 4 zaposlenih, kako bi se omogućilo da Skupština Opštine Bački Petrovac donese Odluku o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u kojoj bi PU „Včielka“ Bački Petrovac bilo određeno dodatnih 4 zaposlenih na neodređeno vreme, i to: 1 vaspitač, 1 medicinska sestra – vaspitač, 1 spremačica i 1 majstor, a za potrebe otvaranja nove vaspitne grupe, shodno iskazanim potrebama za prijem dece u PU „Včielka“ Bački Petrovac.
Povodom 6. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu, kao i Zaklјučak kojim se prihvata Analiza stanja bezbednosti saobraćaja na putevima Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 7. tačke dnevnog reda nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o dopuni rešenja br. 016-4/179-2014 od 09.09.2014. godine.
Povodom 8. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak o realizaciji i sufinansiranju izrade Lokalnog akcionog plana za obrazovanje Roma Opštine Bački Petrovac za period 2018-2020, kao i Rešenje o obrazovanju Tima za izradu Lokalnog akcionog plana za obrazovanje Roma Opštine Bački Petrovac za period 2018-2020.
Povodom 9. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o obrazovanju Organizacionog odbora 30. Petrovačkog maratona.
Povodom 10. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje kojim se odbija žalba Siracki Jana iz Bačkog Petrovca, podneta protiv rešenja Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac br. 55330-619/2018 od 10.07.2018. godine, kao neosnovana i potvrđuje rešenje prvostepenog organa kao zakonito i pravilno.
Povodom 11. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno su doneta sledeća rešenja:
- Žalba AŠ BIOPLIN 01 doo Aleksa Šantić, sa sedištem u Alekse Šantića, Somborski put 46, a sada AŠ BIOPLIN 01 doo Subotica, sa sedištem u Subotici, Segedinski Put 86, MB: 21092002, PIB: 108911093, SE UVAŽAVA, PONIŠTAVA SE rešenje Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac – Odelјenje za budžet, finansije i poresku administraciju – Odsek za utvrđivanje, kontrolu i naplatu javnih prihoda br. 434-1/65/2016 od 17.10.2016. godine i predmet VRAĆA prvostepenom organu na ponovni postupak po primedbama iznetim u obrazloženju ovog rešenja.
- Žalba AŠ BIOPLIN 02 doo Aleksa Šantić, sa sedištem u Alekse Šantića, Somborski put 46, a sada AŠ BIOPLIN 02 doo Subotica, sa sedištem u Subotici, Segedinski Put 86, MB: 21091936, PIB: 108910814, SE UVAŽAVA, PONIŠTAVA SE rešenje Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac – Odelјenje za budžet, finansije i poresku administraciju – Odsek za utvrđivanje, kontrolu i naplatu javnih prihoda br. 434-1/66/2016 od 17.10.2016. godine i predmet VRAĆA prvostepenom organu na ponovni postupak po primedbama iznetim u obrazloženju ovog rešenja.
- Žalba BO BIOPLIN 01 doo Bogojevo, sa sedištem u Bogojevu, Šumska BB, a sada BO BIOPLIN 01 doo Subotica, sa sedištem u Subotici, Segedinski Put 86, MB: 21088684, PIB: 108893152, SE UVAŽAVA, PONIŠTAVA SE rešenje Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac – Odelјenje za budžet, finansije i poresku administraciju – Odsek za utvrđivanje, kontrolu i naplatu javnih prihoda br. 434-1/74/2016 od 19.10.2016. godine i predmet VRAĆA prvostepenom organu na ponovni postupak po primedbama iznetim u obrazloženju ovog rešenja.
- Žalba BO BIOPLIN 02 doo Bogojevo, sa sedištem u Bogojevu, Šumska BB, a sada BO BIOPLIN 02 doo Subotica, sa sedištem u Subotici, Segedinski Put 86, MB: 21088781, PIB: 108893474, SE UVAŽAVA, PONIŠTAVA SE rešenje Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac – Odelјenje za budžet, finansije i poresku administraciju – Odsek za utvrđivanje, kontrolu i naplatu javnih prihoda br. 434-1/77/2016 od 01.11.2016. godine i predmet VRAĆA prvostepenom organu na ponovni postupak po primedbama iznetim u obrazloženju ovog rešenja.
- Žalba BPST BO doo Bogojevo, sa sedištem u Bogojevu, Šumska BB, a sada BPST BO doo Subotica, sa sedištem u Subotici, Segedinski Put 86, MB: 21080292, PIB: 108849972, SE UVAŽAVA, PONIŠTAVA SE rešenje Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac – Odelјenje za budžet, finansije i poresku administraciju – Odsek za utvrđivanje, kontrolu i naplatu javnih prihoda br. 434-1/71/2016 od 18.10.2016. godine i predmet VRAĆA prvostepenom organu na ponovni postupak po primedbama iznetim u obrazloženju ovog rešenja.
- Žalba BPST ST doo Stanišić, sa sedištem u Stanišiću, Savska 2, a sada BPST ST doo Subotica, sa sedištem u Subotici, Segedinski Put 86, MB: 21082325, PIB: 108860562, SE UVAŽAVA, PONIŠTAVA SE rešenje Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac – Odelјenje za budžet, finansije i poresku administraciju – Odsek za utvrđivanje, kontrolu i naplatu javnih prihoda br. 434-1/73/2016 od 19.10.2016. godine i predmet VRAĆA prvostepenom organu na ponovni postupak po primedbama iznetim u obrazloženju ovog rešenja.
- Žalba ST BIOPLIN 01 doo Stanišić, sa sedištem u Stanišiću, Savska 2, a sada ST BIOPLIN 01 doo Subotica, sa sedištem u Subotici, Segedinski Put 86, MB: 21088722, PIB: 108893273, SE UVAŽAVA, PONIŠTAVA SE rešenje Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac – Odelјenje za budžet, finansije i poresku administraciju – Odsek za utvrđivanje, kontrolu i naplatu javnih prihoda br. 434-1/76/2016 od 19.10.2016. godine i predmet VRAĆA prvostepenom organu na ponovni postupak po primedbama iznetim u obrazloženju ovog rešenja.
- Žalba ST BIOPLIN 02 doo Stanišić, sa sedištem u Stanišiću, Savska 2, a sada ST BIOPLIN 02 doo Subotica, sa sedištem u Subotici, Segedinski Put 86, MB: 21088854, PIB: 108893843, SE UVAŽAVA, PONIŠTAVA SE rešenje Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac – Odelјenje za budžet, finansije i poresku administraciju – Odsek za utvrđivanje, kontrolu i naplatu javnih prihoda br. 434-1/68/2016 od 18.10.2016. godine i predmet VRAĆA prvostepenom organu na ponovni postupak po primedbama iznetim u obrazloženju ovog rešenja.
Povodom 12. tačke dnevnog reda vodila se kraća diskusija u vezi Zahteva JKP „Komunalac“ Maglić za poveravanje investicije izgradnje javnog parkirališta na građevinskoj parceli u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac br. 1236 KO Maglić, nakon čega je jednoglasno je donet Radni zaklјučak kojim se nalaže Pravobranilaštvu Opštine Bački Petrovac i službeniku za imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac da u saradnji sa predstavnicima JKP „Komunalac“ Maglić, a u skladu sa mišlјenjem Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac br. M-1/2018 od 25.05.2015. godine, pripreme nacrt ugovora o finansiranju izgradnje parkirališta, te da isti dostave Opštinskom veću Opštine Bački Petrovac na razmatranje, te se nalaže Odelјenju za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac da u saradnji sa Pravobranilaštvom Opštine Bački Petrovac, a u skladu sa mišlјenjem Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac br. M-1/2018 od 25.05.2015. godine pripreme nacrt Odluke o izmenama Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Opštine Bački Petrovac, kao i projektno-tehničku dokumentaciju, te da isto dostave Opštinskom veću Opštine Bački Petrovac na razmatranje.
Zatim se vodila diskusija u vezi potrebe da se pripremi i pošalјe predlog za finansiranje projekata preko Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine; u vezi predloga pravobranioca za zaklјučivanje sporazuma o vraćanju samodoprinosa u narednom periodu; u vezi raskida ugovora o zakupu zemlјišta sa KMB Beta doo; kao i u vezi prenosa stare evangelističke crkve u Magliću iz svojine Srpske pravoslavne crkve u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda, Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 13,05 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика