Izveštaj sa 76. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac (2)

grb opstine vestiDana 11.02.2019. godine održana je 76. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,05 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Radomir Zotović, Jan Meleg, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić. Svoje odsustvo sa sednice su opravdali sledeći članovi Opštinskog veća: Karol Verle, Milan Anušjak i Tatjana Zabunov.

Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.

Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i pomoćnik predsednika opštine za društvene delatnosti i sport Srđan Stojanović, načelnik Opštinske uprave Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Rašeta, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Anna Vrbovska i opštinski pravobranilac Vladislav Tarnoci.

Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći

D N E V N I  R E D

- Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 75. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 24.01.2019. godine;

1. Razmatranje Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem JKP „Komunalac“ Maglić za 2018. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
2. Razmatranje Izveštaja o radu preduzeća Poslovni i inovativni centar doo Bački Petrovac za 2018. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
3. a) Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2018. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje Plana i programa rada i Finansijskog plana Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2019. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
v) Razmatranje Strategije razvoja Muzeja vojvođanskih Slovaka za period 2018. -2023. godine, te donošenje zaklјučka povodom istog;
4. Razmatranje Izveštaja o završetku izgradnje 1. faze sportsko-rekreativnih bazena u Magliću, te donošenje zaklјučka povodom istog;
5. Razmatranje Plana upisa učenika u prvi razred srednje škole po obrazovnim profilima i trajanju obrazovanja za školsku 2019/2020. godinu Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
6. Razmatranje predloga i usvajanje Pravilnika o četvrtim izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i Opštinskom pravobranilaštvu Opštine Bački Petrovac;
7. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o pokretanju postupka otuđenja pokretnih stvari – vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac;
8. Razmatranje predloga i donošenje rešenja o odobrenju godišnjih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac u 2019. godini;
9. a) Razmatranje predloga i raspisivanje Konkursa za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac za 2019. godinu;
b) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje Konkursa za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac za 2019. godinu;
10. Razmatranje predloga i donošenje drugostepenog rešenja u ponovnom postupku po žalbi AŠ Bioplin 03 doo Subotica protiv rešenja Lokalne poreske administracije;
11. Razmatranje predloga i donošenje drugostepenog rešenja u ponovnom postupku po žalbi Fejđi Vladimira iz Bačkog Petrovca protiv rešenja Građevinske inspekcije;
12. Razmatranje predloga i donošenje drugostepenog rešenja u ponovnom postupku po žalbi Marčok Jana iz Bačkog Petrovca protiv rešenja Građevinske inspekcije;
13. Pitanja i predlozi.

Najpre je jednoglasno bez primedbi usvojen Zapisnik sa 75. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 24.01.2019. godine. Nakon toga prešlo se na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.
Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem JKP „Komunalac“ Maglić za 2018. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se vraća Izveštaj o radu preduzeća Poslovni i inovativni centar doo Bački Petrovac za 2018. godinu direktoru radi dopune podneska, pošto isti nije razmatran i usvojen od strane Skupštine preduzeća Poslovni i inovativni centar doo Bački Petrovac, i ujedno obavezuje direktor preduzeća Poslovni i inovativni centar doo Bački Petrovac da dopuni podnesak shodno čl. 34. t. 22. i 27. Statuta Opštine Bački Petrovac – prečišćeni tekst („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 1/2014), te da Opštinskom veću i Skupštini Opštine Bački Petrovac, kao nadležnim organima suosnivača preduzeća, svake godine u prvom tromesečju redovno dostavlјa: izveštaj o radu i finansijski izveštaj za prethodnu godinu, sa odlukom Skupštine preduzeća o usvajanju istog, kao i plan rada i finansijski plan za tekuću godinu, sa odlukom Skupštine preduzeća o donošenju istog.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvataju Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2018. godinu, Plan i program rada i Finansijski plan Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2019. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i davanje saglasnosti, kao i Strategija razvoja Muzeja vojvođanskih Slovaka za period 2018. -2023. godine i prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje radi informisanja.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o završetku izgradnje 1. faze sportsko-rekreativnih bazena u Magliću.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Plan upisa učenika u prvi razred srednje škole po obrazovnim profilima i trajanju obrazovanja za školsku 2019/2020. godinu Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu.
Povodom 6. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je usvojen Pravilnik o četvrtim izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i Pravobranilaštvu Opštine Bački Petrovac, u predloženom tekstu.
Povodom 7. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o pokretanju postupka otuđenja pokretnih stvari – vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac, u predloženom tekstu.
Povodom 8. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno su doneta rešenja o odobrenju godišnjih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac u 2019. godini, u predloženom tekstu.
Povodom 9. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je raspisan Konkurs za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac za 2019. godinu, zatim je jednoglasno doneto Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje Konkursa za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac za 2019. godinu.
Povodom 10. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje kojim se Žalba AŠ BIOPLIN 03 doo Aleksa Šantić, sa sedištem u Alekse Šantića, Somborski put 46, a sada AŠ BIOPLIN 03 doo Subotica, sa sedištem u Subotici, Segedinski Put 86, MB: 21092258, PIB: 108912123, UVAŽAVA, PONIŠTAVA SE rešenje Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac – Odelјenje za budžet, finansije i poresku administraciju – Odsek za utvrđivanje, kontrolu i naplatu javnih prihoda br. 434-1/63/2016 od 14.10.2016. godine i predmet VRAĆA prvostepenom organu na ponovni postupak po primedbama iznetim u obrazloženju ovog rešenja.
Povodom 11. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje kojim se ODBIJA žalba Fejđi Vladimira iz Bačkog Petrovca, ul. Maršala Tita br. 6, podneta protiv rešenja Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, Odelјenje za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove, Građevinska inspekcija br. 354-46/2014-04 od 09.12.2014. godine, kao neosnovana i potvrđuje rešenje prvostepenog organa kao pravilno i na zakonu zasnovano.
Povodom 12. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje kojim se ODBIJA žalba Marčok Jana iz Bačkog Petrovca, ul. Kosovska br. 10, podneta protiv rešenja Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, Odelјenje za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove, Građevinska inspekcija br. 354-46/2014-04 od 09.12.2014. godine, kao neosnovana i potvrđuje rešenje prvostepenog organa kao pravilno i na zakonu zasnovano.
Povodom 13. tačke dnevnog reda vodila se kraća diskusija o postupku zaklјučivanja ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom o raskidu ugovora o davanju na korišćenje stare nemačke evangelističke crkve u Magliću, o projektnom zadatku za Muzej vojvođanskih Slovaka, kao i o tome šta preduzeti povodom držaoca prostorija u staroj zgradi opštine.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 09,45 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика