Izveštaj sa 77. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb opstine vestiDana 27.02.2019. godine održana je 77. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 07,40 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Milan Anušjak, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić.

Svoje odsustvo sa sednice je opravdao Karol Verle.
Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i predsednik Skupštine Opštine Bački Petrovac dr Jan Šulјan, pomoćnik predsednika opštine za društvene delatnosti i sport Srđan Stojanović, pomoćnik predsednika opštine za komunalne delatnosti Jasna Šproh, načelnik Opštinske uprave Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Rašeta, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš i rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Anna Vrbovska.
Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći izmenjen

 

D N E V N I  R E D

 

- Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 76. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 11.02.2019. godine;

1. Razmatranje Izveštaja o reviziji pravilnosti poslovanja opštine Bački Petrovac za 2017. godinu u delu koji se odnosi na preuzimanje obaveza iznad odobrenih aproprijacija, sprovođenje postupaka javnih nabavki i rashode za zaposlene, te donošenje zaklјučka povodom istog;
2. Razmatranje Izveštaja o reviziji pravilnosti poslovanja Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za 2017. godinu u delu koji se odnosi na preuzimanje obaveza iznad odobrenih aproprijacija, sprovođenje postupaka javnih nabavki i rashode za zaposlene, te donošenje zaklјučka povodom istog;
3. Razmatranje Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac za 2017. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
4. Razmatranje zahteva za saglasnost na Odluku o cenovniku komunalnih usluga i drugih usluga JKP „Progres“ Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog;
5. Razmatranje Informacije o radu i stanju bezbednosti na području Policijske stanice Bački Petrovac u toku 2018. godine, te donošenje zaklјučka povodom istog;
6. a) Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Slovačkog vojvođanskog pozorišta za 2018. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje Plana i programa i Finansijskog plana Slovačkog vojvođanskog pozorišta za 2019. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
7. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama;
8. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju Opštine Bački Petrovac;
9. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o javnom prevozu putnika u drumskom saobraćaju na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
10. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o taksi prevozu putnika na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
11. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
12. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac i raspisivanje Oglasa za prikuplјanje pisanih ponuda za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac;
13. Razmatranje predloga i donošenje Programa monitoringa buke na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2019-2020. godinu;
14. Razmatranje predloga i donošenje Programa praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2019-2020. godinu;
15. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima – stara nemačka crkva u Magliću;
16. Razmatranje molbe Lovačkog društva „Lesik“ Bački Petrovac za davanje zemlјišta na korišćenje, te donošenje zaklјučka povodom istog;
17. Razmatranje molbe YMCA - Serbia - Bački Petrovac za davanje na korišćenje prostorija, te donošenje Rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac;
18. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve;
19. Razmatranje predloga i donošenje rešenja o povećanju aproprijacije;
20. Razmatranje predloga za dopunu Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2019. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
21. Pitanja i predlozi.

Najpre je jednoglasno bez primedbi usvojen Zapisnik sa 76. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 11.02.2019. godine. Nakon toga prešlo se na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.
Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac za 2017. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o reviziji pravilnosti poslovanja Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za 2017. godinu u delu koji se odnosi na preuzimanje obaveza iznad odobrenih aproprijacija, sprovođenje postupaka javnih nabavki i rashode za zaposlene i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac za 2017. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se nalaže Nadzornom odboru JKP „Progres“ Bački Petrovac da Odluku o cenovniku komunalnih usluga i drugih usluga JKP „Progres“ Bački Petrovac br. 53/2019 od 31.01.2019. godine dopuni sa cenom priklјučka na kanalizacionu mrežu, te da dostavi Opštinskom veću Opštine Bački Petrovac novu korigovanu odluku na razmatranje i davanje saglasnosti.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Informacija o radu i stanju bezbednosti na području Policijske stanice Bački Petrovac u toku 2018. godine i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje..
Povodom 6. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj za 2018. godinu i Plan i program i Finansijski plan za 2019. godinu Slovačkog vojvođanskog pozorišta i prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 7. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama, u predloženom tekstu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 8. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno su donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju Opštine Bački Petrovac, u predloženom tekstu, s tim da se kod tarifnog broja 1. tačka 3. stav 2. deo teksta: „odobrenja za korišćenje prostora na javnoj površini, odnosno izveštaja o korišćenju prostora na javnoj površini“ zameni sa tekstom: „akta iz stava 1. ove tačke“, te se isti prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 9. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o javnom prevozu putnika u drumskom saobraćaju na teritoriji Opštine Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 10. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o taksi prevozu putnika na teritoriji Opštine Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 11. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Opštine Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 12. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneta Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac, i raspisan Oglas za prikuplјanje pisanih ponuda za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac.
Povodom 13. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Program monitoringa buke na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2019-2020. godinu.
Povodom 14. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Program praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2019-2020. godinu.
Povodom 15. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima, kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac prenosi pravo korišćenja sa Pravoslavne eparhije Bačka Novi Sad, na Opštinu Bački Petrovac, Bački Petrovac, Kolarova 6, na nepokretnostima upisanim u listu nepokretnosti broj: 8 K.O. Maglić, parcela broj: 1416, i to: zemlјište pod zgradom, Ive Lole Ribara 1, površine: 5 a 65 m2, gradsko građevinsko zemlјište i Zgrada srpske pravoslavne crkve – CRKVA, Ive Lole Ribara, površine: 565 m2.
Povodom 16. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se usvaja Molba Lovačkog društva „Lesik“ Bački Petrovac za davanje zemlјišta na korišćenje br. 010-01/2019 od 30.01.2019. godine, i daje saglasnost predsedniku Opštine Bački Petrovac za zaklјučenje ugovora o posluzi između Opštine Bački Petrovac i Lovačkog društva „Lesik“ Bački Petrovac, u predloženom tekstu.
Povodom 17. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti neposrednom pogodbom, kojim Opština Bački Petrovac daje na korišćenje neposrednom pogodbom prostoriju koja se nalazi na parceli br. 50/1 KO Bački Petrovac, zknj. uložak br. 8035, na parceli koja je u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac ukupne površine 8 a 22m2 (bivši magacin JP Direkcije za izgradnju Opštine Bački Petrovac), u korist YMCA Serbia Bački Petrovac, za potrebe obavlјanja delatnosti navedene organizacije.
Povodom 18. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, kojim se iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 38/0, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 170.000,00 dinara za otvaranje nove pozicije 32/1 u razdelu 5, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave, programska aktivnost: 0007 – Funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina, ek. klasifikacija 472 – Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta, za obezbeđivanje sredstava za realizaciju organizovanja tribina za potrebe realizacije LAP-a za Rome u Opštini Bački Petrovac 2018-2020. god, kao i plaćanje računa za udžbenike.
Povodom 19. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno su doneta rešenja o povećanju aproprijacije, kojima se:
- na osnovu Ugovora o prenosu sredstava po javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekta u oblasti saobraćajne infrastrukture, potpisanog između Uprave za kapitalna ulaganja APV i Opštine Bački Petrovac dana: 18.02.2019. godine, otvara izvor finansiranja: 07 – Transferi od drugih nivoa vlasti, program 0701 - Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura, projekat: 0701-01: Rehabilitacija kolovoznioh konstrukcija u ulicama u Bačkom Petrovcu i industrijskoj zoni, povećava se pozicija: 81/0, ekonomska klasifikacija 511 – zgrade i građevinski objekti za iznos od 58.537.000,00 dinara i
- na osnovu Zaklјučka vlade 05 Broj: 401-12615/2018. godine od: 21. decembra 2018. godine i izvršenog namenskog transfera na račun za uplatu javnih prihoda (dana 25. decembra 2018. godine je na račun: 733154 – tekući namenski transfer od Republike uplaćeno 10.000.000 dinara), izvor finansiranja: 13 – neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina, program. 0602 – Opšte uslge lokalne samouprave, programska aktivnost: 0001 – Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština, proširuje pozicija 56/0, ekonomska klasifikacija: 485 – naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa, za iznos od 3.595.000,00 dinara.
Povodom 20. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se odobrava dopuna Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2019. godinu, i to: nabavka radova, pozicija 1.3.7 – REHABILITACIJA KOLOVOZNIH KONSTRUKCIJA ULICA U BAČKOM PETROVCU, procenjena vrednost bez PDV iznos „49.614.046,00“ dinara.
Povodom 21. tačke dnevnog reda vodila se kraća diskusija u vezi javne nabavke za crpnu stanicu 1, u vezi načina povraćaja sredstava koja su građani platili za korišćenje viška zemlјe u postupku komasacije, u vezi otkazivanja posete ministarke kulture Republike Slovačke Opštini Bački Petrovac, kao i u vezi koordinisanja adaptacije zgrade za potrebe Muzeja vojvođanskih Slovaka.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 09,25 časova.

 

Popis

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика