Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vestiDana 14.03.2019. godine održana je 80. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,05 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Milan Anušjak, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov i Predrag Bojanić. Sa sednice su odsustvovali Karol Verle i Aleksandar Nakić.

Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i predsednik Skupštine Opštine Bački Petrovac dr Jan Šulјan, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Rašeta, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Anna Vrbovska i pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci.
Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći izmenjen

D N E V N  I R E D

- Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa:
a) 77. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 27.02.2019. godine;
b) 78. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 01.03.2019. godine;
v) 79. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 06.03.2019. godine;

1. Razmatranje predloga i donošenje Zaklјučka o izmenama i dopunama Predloga Statuta Opštine Bački Petrovac;
2. a) Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Biblioteke „Štefan Homola“ sa p.o. Bački Petrovac za 2018. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana Biblioteke „Štefan Homola“ sa p.o. Bački Petrovac za 2019. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
3. a) Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
4. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o mreži javnih osnovnih škola;
5. a) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o razrešenju zamenika predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – K.O. Kulpin;
b) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju zamenika predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – K.O. Kulpin;
6. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o konvertovanju potraživanja u kapital društva;
7. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve;
Pitanja i predlozi.

Najpre su jednoglasno bez primedbi usvojeni zapisnici sa 77., 78. i 79. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. Nakon toga prešlo se na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.
Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak o izmeni Predloga Statuta Opštine Bački Petrovac, kojim se vrši izmena Predloga Statuta Opštine Bački Petrovac, koji je utvrđen zaklјučkom ovog organa br. 016-4/262-2018 od 12.12.2018. godine, a na koji je dato pozitivno mišlјenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave br. 110-00-00394/2018-24, od 01.02.2019. godine (u dalјem tekstu: Predlog), i to u sledećem smislu: Član 6. Predloga menja se i glasi: „Na teritoriji Opštine u ravnopravnoj službenoj upotrebi je srpski jezik i ćiriličko pismo i slovački jezik i njegovo pismo, u skladu sa zakonom.“. U ostalim delovima Predlog ostaje nepromenjen.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj za 2018. godinu i Plan rada i Finansijski plan za 2019. godinu Biblioteke „Štefan Homola“ sa p.o. Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje, odnosno davanje saglasnosti.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj za 2018. godinu i Plan rada i Finansijski plan za 2019. godinu Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje, odnosno davanje saglasnosti.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o mreži javnih osnovnih škola i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje..
Povodom 5. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Rešenja o razrešenju i predlog Rešenja o imenovanju zamenika predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – K.O. Kulpin i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 6. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o konvertovanju potraživanja u kapital društva, kojim se potraživanje Opštine Bački Petrovac prema Društvu za prevenciju invalidnosti i radno osposoblјavanje invalida „Zaštitna radionica“ d.o.o. Beograd, koje pripada budžetu opštine kao ustuplјeni prihod, konvertuje u kapital navedenog društva, i to: iznos glavnog duga i kamate sa stanjem na dan 31.05.2018. godine, u visini 42.278,10 dinara.
Povodom 7. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, kojim se iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 38/0, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 100.000,00 dinara za povećanje pozicije 131 u razdelu 5, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 09 – Osnovno obrazovanje i vaspitanje, programska aktivnost: 0001 – Funkcionisanje osnovnih škola, ek. klasifikacija 463 – Transferima ostalim nivoima vlasti, za obezbeđivanje sredstava za isplatu bezbednosne službe u OŠ „Jan Čajak“, za mesec februar i mart 2019. godine.
Povodom 8. tačke dnevnog reda vodila se kraća diskusija u vezi presude Upravnog suda kojom je poništeno Rešenje SO-e o razrešenju članova Nadzornog odbora JKP „Komunalac“ Maglić, kao i u vezi sanacije pešačke staze i parkinga ispred štamparije u Bačkom Petrovcu.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 09,40 časova.

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih