Izveštaj sa 84. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 26.10.2022. godine održana je 84. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 09,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.
Na sednici su su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, , Srđan Stojanović i Gavra Govorčin , Mihal Hatala i Ondrej Bovđiš.
Opravdano odstni: Bojana Ilišević i Srđan Simić.


Zapisnik je vodiio: Dušan Rašeta – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić, rukovodilac odelјenja za privredu, urbanizam i inspekcijske poslove Duško Lukač, rukovodilac odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte, zajedničke poslove Predrag Bojanić i opštinski pravobranilac Vladislav Tarnoci
Sednicu je otvorila Jasna Šproh, koja je sve prisutne pozdravila, nakon čega je usvojen sa dopunom sledeći:


D n e v n i r e d


- 81. (telefonske/elektronske) sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 19.09.2022. godine, 82. (telefonske/elektronske) sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 27.09.2022. godine, 83. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 05.10.2022. godine.

 

1. A)Razmatranje Izveštaja o radu Osnovne škole „Jan Čajak“ iz Bačkog Petrovca za školsku 2021/2022 godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
B) Razmatranje Godišnjeg plana rada Osnovne škole „Jan Čajak“ iz Bačkog Petrovca za školsku 2022/2023 godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
2. Razmatranje Izveštaja o radu i finansijskog izveštaja Turističke organizacije Bački Petrovac za 2021 godinu;
3. Razmatranje liste kandidata te utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju direktora Slovenského vojvodinského divadla „Slovačko Vojvođansko pozorište“ u Bačkom Petrovcu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
4. Razmatranje predloga te donošenje Odluke raspisivanju javnog konkursa za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelјa toplote na teritoriji opštine bački Petrovac za 2022.godinu sa tekstom Javnog konkursa;
5. Razamtranje nacrta te utvrđivanje r e š e nj a o izmenama i dopunama rešenja o imenovanju članova školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu;
6. Razamtaranje predloga te donošenje rešenja o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu;
7. Razmatranje predloga te donošenje rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve-usluge informisanja;
8. Razmatranje predloga te donošenje rešnje o promeni aproprijacije-Kulin;
9. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o upotrebi tekuće budžetske rezerve-Reprezentacija
10. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o upotrebi tekuće budžetske rezerve-materijal
11. Razmatranje nacrta te utvrđivanje predloga Rešenja o pribavlјanju nepokretnosti u javnu svojinu opštine Bački Petrovac neposrednom pogodbom putem razmene;
12. Razmatranje Zahteva zadavanje saglasnosti za rad zimske službe za zimsu sezonu 2022/2023 godinu te donošenje zaklјučka pobvodom istog;
13. Razmtranje predloga te donošenje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
radnih mesta u opštinskoj upravi i pravobranilaštvu opštine Bački Petrovac
14. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o upotrebi tekuće budžetske rezerve-kasete mamograf;
15. Pitanja i predlozi

Nakon Usavajanja gore navedenih zapisnika Opštinsko veće je krenulo sa razmatranjem tačaka dnevnog reda.
Povodom 1. tačke dnevnog reda donet je Zaklјučak, kojim se P r i h v a t a se Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada OŠ „Jan Čajak“ Bački Petrovac za školsku 2021/2022. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje. B) Godišnji plan rada „Jan Čajak“ Bački Petrovac za školsku 2022/2023. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 2. tačke dnevnog reda a) P r i h v a t a s e Izveštaj o radu Turističke organizacije Bački Petrovac za 2021 i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 3. tačke dnevnog reda jednoglasno su donete U t v r đ u j e s e predlog Rešenja o imenovanju direktora Slovenského vojvodinského divadla „Slovačko Vojvođansko pozorište“ u Bačkom Petrovcu – Viera Krstovski, iz Bačkog Petrovca ul. Hontianska br. 16, i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 4. tačke dnevnog reda jednoglasno je doneta Odluka o raspisivanju javnog konkursa za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelјa toplote na teritoriji opštine bački petrovac za 2022.godinu.
Povodom 5. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je donelo zaklјučak kojim se U t v r đ u j e predlog Rešenja o izmenma i dopunama Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 6.tačke dnevnog reda opštinsko veće oppštine Bački Petrovac je donelo Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu.
Povodom 7. Tačke dnevnog reda opštinsko veće oppštine Bački Petrovac je donelo Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve-usluge informisanja
Povodom 8. Tačke dnevnog reda opštinsko veće oppštine Bački Petrovac je donelo Rešenje o promeni aproprijacije-Kulin.
Povodom 9. tačke dnevnog reda opštinsko veće oppštine Bački Petrovac je donelo Rešenje o upotrebi tekuće budžetske rezerve-Reprezentacija.
Povodom 10. tačke dnevnog reda opštinsko veće oppštine Bački Petrovac je donelo Rešenje o upotrebi tekuće budžetske rezerve-materijal
Povodom 11. tačke dnevnog reda opštinsko veće oppštine Bački Petrovac je donelo Zaklјučak kojim se U t v r đ u j e predlog Rešenja o pribavlјanju nepokretnosti u javnu svojinu opštine Bački Petrovac neposrednom pogodbom putem razmene i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje .
Povodom 12. tačke dnevnog reda jednoglasno je donešen Zaklјučak kojim se d a j e s a g l a s n o s t na Plan rada zimske službe za zimsku sezonu 2022/2023. god. br. 410/2022 od 24.10.2022. godine.
Povodom 13. tačke dnevnog reda jednoglasno je donet Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u opštinskoj upravi i pravobranilaštvu opštine Bački Petrovac.
Povodom 14. tačke dnevnog reda jednoglasno je doneto Rešenje o upotrebi tekuće budžetske rezerve-kasete mamograf

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Jasna Šproh se zahvalila prisutnim na saradnji i zaklјučila sednicu u 09,35 časova.

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Zapisniku koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика