Izveštaj sa 85. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb opstine vestiDana 12.06.2019. godine održana je 85. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Milan Anušjak, Radomir Zotović, Jan Meleg i Predrag Bojanić. Na sednici nisu prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Karol Verle, Tatjana Zabunov, i Aleksandar Nakić.

Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i pomoćnik predsednika opštine za društvene delatnosti i sport Srđan Stojanović, načelnik Opštinske uprave Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Rašeta, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Anna Vrbovska i pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci.
Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći

D N E V N I  R E D

- Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 84. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 05.06.2019. godine;

1. Razmatranje predloga i usvajanje Pravilnika o petim izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i Opštinskom pravobranilaštvu Opštine Bački Petrovac;
2. Razmatranje Izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja JKP „Progres“ Bački Petrovac za 2018. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
3. Razmatranje Molbe Slovačkog vojvođanskog pozorišta za odobrenje uvođenja gasa i odobrenje novčanih sredstava, te donošenje zaklјučka povodom istog;
4. Zahtev Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za obezbeđivanje dodatnih sredstava, te donošenje zaklјučka povodom istog;
5. a) Razmatranje Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac u 2018. godini, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o konsolidovanom završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu;
6. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac;
7. Razmatranje Informacije o stanju i zbivanjima u oblasti kulturnog amaterizma, manifestacija i radu udruženja u oblasti kulture u 2018. godini, te donošenje zaklјučka povodom istog;
8. Razmatranje Informacije o stanju i problemima u oblasti sporta i fizičke kulture na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2018. godini, te donošenje zaklјučka povodom istog;
9. a) Razmatranje predloga i donošenje Pravilnika o načinu i postupku rešavanja povodom zahteva građana za naknadu nematerijalne i materijalne štete poravnanjem;
b) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o obrazovanju Komisije za utvrđivanje osnovanosti zahteva i visine naknade nematerijalne i materijalne štete poravnanjem;
10. Razmatranje Predloga Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za pokretanje pregovora o mirnom rešavanju spora u parnici broj P 160/2018 (poslovni broj suda P – 1807/2018) – spor povodom utvrđivanja prava svojine na tzv. „garažama“, odnosno objektima sagrađenim na katastarskoj parceli broj 8509/2 površine od 73 ar 09 m2, te donošenje zaklјučka povodom istog;
11. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini, u korist Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac;
12. Razmatranje Zaklјučka Saveta Mesne zajednice Maglić o zahtevu Dalјević Jelene iz Maglića za dodelu prostorija, te donošenje zaklјučka povodom istog;
13. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve;
14. a) Razmatranje predloga i raspisivanje Konkursa za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa u oblasti kulture – manifestacije od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac za 2019. godinu;
b) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje Konkursa za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa u oblasti kulture – manifestacije od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac za 2019. godinu;
15. Pitanja i predlozi.

Najpre je jednoglasno bez primedbi usvojen Zapisnik sa 84. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 05.06.2019. godine, nakon čega se prešlo na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.
Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je usvojen Pravilnik o petim izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i Opštinskom pravobranilaštvu Opštine Bački Petrovac.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja JKP „Progres“ Bački Petrovac za 2018. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak u kojem se konstatuje da se Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac upoznalo sa problemom grejanja Slovačkog vojvođanskog pozorišta i ostalih prostorija ustanova, organizacija, preduzeća i udruženja koje su se grejale preko peći pozorišta. Nalaže se Slovačkom vojvođanskom pozorištu da u saradnji sa Odelјenjem za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac pripremi predlog sa nekoliko različitih rešenja načina grejanja, te da isti uputi Opštinskom veću Opštine Bački Petrovac na razmatranje. Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac će razmotriti predlog i odlučiti o dugoročnom rešenju grejanja Slovačkog vojvođanskog pozorišta i ostalih prostorija ustanova, organizacija, preduzeća i udruženja koje su se grejale preko peći pozorišta.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Zahtev Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za obezbeđivanje dodatnih sredstava br. 551-95/2019-04 od 27.05.2019. godine, i konstatuje da će Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac doneti Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, kojim će se obezbediti sredstva za redovno poslovanje Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, kada centar dostavi Odelјenju za budžet, finansije i poresku administraciju Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac potrebnu finansijsko-tehničku dokumentaciju.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac u 2018. godini, sa predloženim korekcijama, i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje, te se utvrđuje predlog Odluke o konsolidovanom završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu, i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 6. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac, sa predloženim korekcijama, i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 7. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Informacija o stanju i zbivanjima u oblasti kulturnog amaterizma, manifestacija i radu udruženja u oblasti kulture u 2018. godini, sa predloženim korekcijama, i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 8. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Informacija o stanju i problemima u oblasti sporta i fizičke kulture na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2018. godini, sa predloženim korekcijama, i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 9. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Pravilnik o načinu i postupku rešavanja povodom zahteva građana za naknadu nematerijalne i materijalne štete poravnanjem, te je doneto Rešenje o obrazovanju Komisije za utvrđivanje osnovanosti zahteva i visine naknade nematerijalne i materijalne štete poravnanjem.
Povodom 10. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se konstatuje da je Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac stava da se povodom spora u parnici broj P 160/2018 (poslovni broj suda P – 1807/2018) – spor povodom utvrđivanja prava svojine na tzv. „garažama“, odnosno objektima sagrađenim na katastarskoj parceli broj 8509/2 površine od 73 ar 09 m2, sačeka pravnosnažnost presude Višeg suda u Novom Sadu posl. br. II 1807/2018 od 18.03.2019. godine.
Povodom 11. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac, u korist Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac.
Povodom 12. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac, u skladu sa čl. 22. st. 6. Zakona o javnoj svojini („Sl. glasnik RS“, br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - dr. zakon, 108/2016, 113/2017 i 95/2018) i čl. 4, st. 2 i 3 Odluke o pribavlјanju, korišćenju, upravlјanju i raspolaganju stvarima u svojini Opštine Bački Petrovac („Sl. list Opštine Bački Petrovac“, br. 12/2012), daje načelnu saglasnost Mesnoj zajednici Maglić za davanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac, radi obavlјanja privredne delatnosti, u skladu sa odredbama Zakona o javnoj svojini i Uredbe o uslovima pribavlјanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavlјanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikuplјanja pismenih ponuda („Sl. glasnik RS“, br. 16/2018), i to: Ostale zgrade – PEKARA, površine 170 m2, sagrađena na parceli br. 757, upisana u listu nepokretnosti br. 1460 K.O. Maglić, u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac 1/1, nosilac prava korišćenja Mesna zajednica Maglić 1/1. Saglasnost se daje uz obavezu Mesne zajednice Maglić, kao zakupodavca, da ugovor o zakupu zaklјuči sa raskidnim uslovom u slučaju otuđenja nepokretnosti iz javne svojine, bez mogućnosti naknade troškova ulaganja zakupca u objekat u slučaju otuđenja istog.
Povodom 13. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve kojim se iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 –, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 38/0, ekonomska klasifikacija 49912 – Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 500.000,00 dinara za povećanje pozicije 125 u razdelu 5, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 13 – Razvoj kulture i informisanja, Programska aktivnost 0002 Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva, ek. klasifikacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama.
Povodom 14. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je raspisan Konkurs za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa u oblasti kulture – manifestacije od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac za 2019. godinu, te je doneto Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje Konkursa za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa u oblasti kulture – manifestacije od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac za 2019. godinu.
Povodom 15. tačke dnevnog reda vodila se kratka diskusija u vezi zaklјučenja ugovora o izvođenju radova za crpnu stanicu.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 10,45 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика