Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vestiDana 13.06.2019. godine održana je 86. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Pored Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Milan Anušjak, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić. Nije bilo moguće stupiti u kontakt sa sledećim članovima Opštinskog veća: Karol Verle i Jan Meleg.

Zapisnik je sastavio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.
Sednicu je po hitnom postupku sazvao predsednik Opštinskog veća Srđan Simić, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa pratećim materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća je kontaktirao članove Opštinskog veća koji su se izjašnjavali povodom jedne tačke dnevnog reda.

D N E V N I  R E D

1. Razmatranje Dopune Informacije o stanju i zbivanjima u oblasti kulturnog amaterizma, manifestacija i radu udruženja u oblasti kulture u 2018. godini, te donošenje zaklјučka povodom istog.

Pošto članovi Veća nisu imali primedbu na predložen dnevni red, isti su usvojili.

Povodom 1. tačke dnevnog reda, jednoglasno je donet Zaklјučak, kojim se prihvata Dopuna Informacije o stanju i zbivanjima u oblasti kulturnog amaterizma, manifestacija i radu udruženja u oblasti kulture u 2018. godini, i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.